Расширенный поиск  

​Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси: хубилалтануудта - хуулита үндэһэн

Элүүрые хамгаалгын, социальна туһаламжын, хүдөө ажахын болон бусад һалбаринуудай хүгжэхэ тухай хөөрэлдөөн болоо

​Буряад Уласай эдэй засагай сайдай тушаалда дэбжүүлэгдэһэн Екатерина Кочетоватай һунгамалнууд танилсаба

Буряад Уласай Арадай Хуралай Газарай асуудалнуудай, аграрна бодолгын болон эд хэрэглэлгын дэлгүүрэй талаар хороон Буряад Уласай эдэй засагай сайдай тушаалда дэбжүүлэгдэһэн Екатерина Кочетовае дэмжэбэ. Энээн тухай шиидхэбэри Петр Носковой хүтэлбэри доро үн...

​Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамалнууд албанай хэрэгээр – Ярууна аймагта

Буряад Уласай Арадай Хуралай Эдэй засагай бодолгын,байгаалиин нөөсэнүүдые ашаглалгын болон оршон тойронхиие хамгаалгын талаар хороон алабанай хэрэгээр мүнөөдэр, февралиин 4-дэ, Ярууна аймаг гараба. Һунгамалнууд аймаг дотор ашагта малтамалнуудые олзоборилг...

​Буряад Уласай Тарбагатай аймагта үндэһэн түсэлнүүд яажа бэелүүлэгдэнэб гэжэ һунгамалнууд шалгаба

Буряад Уласай Тарбагатай аймагта «Болбосон түхэлтэй хотын оршон байгуулга», «Аюулгүй, һайн шанартай харгынууд» гэһэн түсэлнүүд бэелүүлэгдэнэ. Эдэ түсэлнүүдэй хэмжээндэ Доодо Саянта болон Тарбагатай нютагуудта харгы заһабарилгада, Эсэгэ ороноо хамгаалагшад...

​Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сессидэ оруулагдаһан хуулиин түсэлнүүдээр хороонуудта хэлсэхэ

Энэ долоон хоногто Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сеесидэ оруулагдаһан хуулиин түсэлнүүдээр һунгамалнууд хэлсэхэ. Ээлжээтэ арбадахи сесси мартын 3-да үнгэргэгдэхэ гэжэ тодорхойлогдонхой.Тиихэдэ һунгамалнууд хуулинууд яажа бэелүүлэгдэнэб гэжэ хэлсэх...

​Агууехэ Илалтын һайндэртэ дашарамдуулан «дайнай үеын үхибүүдтэ» жэл бүри тэдхэмжэ үзүүлхэ тухай һунгамалнууд дурадхаба

«Дайнай үеын үхибүүдтэ» жэл бүри мүнгэн тэдхэмжэ үзүүлхэ тухай Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамалнууд дурадхаба. «1928 оной январиин 1-һээ 1945 оной сентябриин 2 болотор хугасаада түрэһэн хүнүүдтэ ниигэмэй туһаламжа үзүүлхэ тухай» гэһэн Буряад Уласай х...

​Батор Цыбиков «Единая Россия» намай Буряадтахи таһаг хүтэлбэрилбэ

Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамал Батор Цыбиков «Единая Россия» намай Буряадтахи таһагай хүтэлбэриэгшын тушаалда томилогдобо. Иимэ шиидхэбэри «Единая Россия» намай Генсоведэй Президиумдэ абтаа гэжэ намай сайтда бэшэгдэнхэй. Буряадтахи таһагай хүтэлбэр...

​Буряад Уласай Арадай Хуралай 2020 оной ажалай түсэбүүд табигдаа

Уласай парламентын хэмжээ ябуулгануудые Владимир Павлов баталааБуряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов 2020 оной ажалай түсэбүүдые баталаа. Тус түсэбтэ шухала хэмжээ ябуулганууд тэмдэглэгдэнхэй. Тиигэжэ Арадай Хуралда жэлэй туршада ээлжээт...

​Тугшьегүйгөөр түлөөлхэ

Уласхоорондын Олимпиин хороон Ород гүрэнэй тамиршадые дүрбэн жэлэй хугасаада Олимпиин наадануудта, мүн бусад уласхоорондын мүрысөөнүүдтэ хабаадаха эрхэгүй гэһэн шиидхэбэри абаба

​Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ бэшэ сесси ноябриин 28-да үнгэргэгдэхэ

Энээн тухай шиидхэбэри Арадай Хуралай зүблэлэй суглаанда абтаа

​Бүдүүн сарбуута хүбүүдые дэмжэхэ

Алексей Жилинэй гэрэл зурагГалсан Евгеньевич ДАРЕЕВ, В.Р.Филипповэй нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын академиин ректор, экономикын эрдэмэй кандидат, доцент, Арадай Хуралай һунгамал. Энэ өөрсэ хараа бодолтой, эрдэмэй замаар яһалахан дабаа гаталһан ню...

2020 оной уласай бюджедэй түсэлөөр олониитын уншалга Буряад Уласай Арадай Хуралда үнгэргэгдэхэ

«2020 оной болон түсэблэлгын 2021, 2022 онуудай уласай бюджет тухай» гэһэн Буряад Уласай хуулиин түсэлөөр олониитын уншалга үнгэргэхэ» тухай захирамжа Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов абаһан байна. Уласай мүнгэн һангай шухала данса....

Улаан-Үдэ хотын засаг даргын тушаалда Игорь Шутенковой орохо ёһолол үнгэргэгдэбэ

Шэнэ засаг даргын тангаригаа үгэһэнэй удаа, уласай хүтэлбэрилэгшэд Игорь Шутенковые амаршалба

​Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжэээтэ бэшэ сесси мүнөөдэр үнгэргэгдэхэ

Ээлжээтэ бэшэ сесси мүнөөдэр үнгэргэхэ тухай Буряад Уласай Толгойлогшо дурадхаа

​Буряад хэлэеэ хүгжөөхын түлөө

«Буряад үнэндэ» толилогдоһоной удаа