Расширенный поиск  

​Ахаһаа – аяар холын далай руу

Дуулгата Саяан хадын хоорондо оршоһон аглаг үндэр Аха нютагай байгуулагдаһаар аяар 80 жэл гүйсэбэ. Эды хугасаа соо түүхын хуудаһан болоһон хэды олон үйлэ ябадалнууд үнгэрөө гээшэб? Энэл нютагта хүн боложо түрөөд, хүдэржөөд, бүхы наһаараа түрэл нютагайнгаа хүгжэлтын түлөө шармайһан Эсэгын дайнай ветеран Сэбэг Манзаракшеевич ТАБИТУЕВ тухай зураглал бэлдэбэбди

​Ахын малшад амарнагүй

Һарьдаг үндэр Ахада һарлаг лэ тэсэдэг гэжэ мэдэнэбди. Хони үсхэбэрилхэдэ тиимэшье таатай бэшэ ха юм

​Сэтгүүлшэн эгэшынгээ дурасхаалда

Ольга Балданова намарай һайхан хаһада, 1936 оной октябриин 13-да хадата үндэр Ахын аймагай Шарза нютагта түрэһэн намтартай. Шарзын, Өөрлигэй һургуулинуудта һураад, Хяагтын соёлой училищи, Улаан-Үдэ хотын соёлой дээдэ һургуули дүүргээд, олон жэлдэ мэргэжэлээрээ ажаллаһан байха юм

​Харилсаанай хүүргэ

Үнгэржэ байһан жэлдэ бүхы улас дотор үнинэй үзэгдөөгүй хура бороотой уларил тогтожо, олон аймагуудта һаад ушаруулба

​Сорогто – соо шэнэ һургуули

Ахын Сорог һууринай ажаһуугшад өөһэдынгөө хүсөөр хүүгэдэй сэсэрлиг бодхоогоо

​Улас түрын уян сэдьхэл

Аха нютаг тоонтотой арадай дуушан Бадма Габанов Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай «Ород гүрэнэй уян сэдьхэл» гэһэн шанда хүртөө

​Уулын арадай «Улуг Даг» найр

Үнгэрэгшэ долоондо Аха нютагта һоёд арадай зан­шалта болоһон “Улуг Даг” найр, аймагай түрүүшын толгойлогшо Валерий Монголовой дурасхаа­лай шангуудта хүртэхын түлөө буряад барилдаагаар мүрысөөн боложо үнгэрөө. Эдэ хэмжээ ябуулганууд хоёр жэлэй нэгэ удаа эм...

​Буряад Уласай Аха аймагта – өөрын “Арбат”

Байгша ондо Өөрлиг һууринай түб болбосон түхэлтэй болгогдожо эхилээ

​Арбан һурагшаяа анхаралаар дутаагаагүй

Аха аймагай Хара Хужар һууринай эхин һургуули-хүүгэдэй сэсэрлиг 10 һурагшадаа, мүн 8 багашуулаа угтан абаба.

​Баир Цыренов Буряад Уласай Аха аймагта “Алас Дурнын тэдхэмжын” барилгануудые шалгаба

Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо – Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай газарай захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Баир Цыренов албанай хэрэгээр Аха аймаг гараһан байна

​Үбэл нажар хоёрой уулзалга

Эхэ байгаалиин энхэрэл

Буряад Уласай Үйлэдбэриин яаманай үдэрнүүд – Аха аймагта

​Үнгэрһэн долоон хоногто Буряад Уласай Үйлэдбэриин болон худалдаа наймаанай яаманай, мүн «Минии бизнес» гэһэн түбэй, Улаан-Үдэ хотын Олзын хэрэг эрхилэлгэ хүгжөөлгын жасын түлөөлэгшэд Аха аймагай Захиргаанай мэргэжэлтэдтэй уулзаба

​Буряад Уласай Аха аймагта ниигэмэй һалбариин эмхинүүд шэнэлэгдэхэ

Алас Дурнын туһаламжа мүнгөөр Аха аймагта мүнөө жэл социальна һалбариин эмхинүүдэй дүрбэн байшан баригдаха, заһабарилагдаха. Энэ­эн тухай аймагай захиргаанай мэдээсэлэй албан һаяхана дуулгаһан бай­ха юм. Сорог тосхоной хүүгэдэй “Улыбка” сэсэрлиг болон со­...

​Буряад уласай Аха аймагта харгы болон хоёр хүүргэ заһабарилгада мүнгэн һомологдохо

Буряад Уласай Толгойлогшын дэргэдэхи онсо байдал һэргылхэ, усадхаха болон түймэрэй аюулгүй байдал сахиха талаар комиссиин суглаан үнгэргэдөө