Расширенный поиск  

​Уулын арадай «Улуг Даг» найр

Үнгэрэгшэ долоондо Аха нютагта һоёд арадай заншалта болоһон “Улуг Даг” найр, аймагай түрүүшын толгойлогшо Валерий Монголовой дурасхаалай шангуудта хүртэхын түлөө буряад барилдаагаар мүрысөөн боложо үнгэрөө

​Буряад Уласай Аха аймагта – өөрын “Арбат”

Байгша ондо Өөрлиг һууринай түб болбосон түхэлтэй болгогдожо эхилээ

​Арбан һурагшаяа анхаралаар дутаагаагүй

Аха аймагай Хара Хужар һууринай эхин һургуули-хүүгэдэй сэсэрлиг 10 һурагшадаа, мүн 8 багашуулаа угтан абаба.

​Баир Цыренов Буряад Уласай Аха аймагта “Алас Дурнын тэдхэмжын” барилгануудые шалгаба

Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо – Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай газарай захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Баир Цыренов албанай хэрэгээр Аха аймаг гараһан байна

​Үбэл нажар хоёрой уулзалга

Эхэ байгаалиин энхэрэл

Буряад Уласай Үйлэдбэриин яаманай үдэрнүүд – Аха аймагта

​Үнгэрһэн долоон хоногто Буряад Уласай Үйлэдбэриин болон худалдаа наймаанай яаманай, мүн «Минии бизнес» гэһэн түбэй, Улаан-Үдэ хотын Олзын хэрэг эрхилэлгэ хүгжөөлгын жасын түлөөлэгшэд Аха аймагай Захиргаанай мэргэжэлтэдтэй уулзаба

​Буряад Уласай Аха аймагта ниигэмэй һалбариин эмхинүүд шэнэлэгдэхэ

Алас Дурнын туһаламжа мүнгөөр Аха аймагта мүнөө жэл социальна һалбариин эмхинүүдэй дүрбэн байшан баригдаха, заһабарилагдаха

​Буряад уласай Аха аймагта харгы болон хоёр хүүргэ заһабарилгада мүнгэн һомологдохо

Буряад Уласай Толгойлогшын дэргэдэхи онсо байдал һэргылхэ, усадхаха болон түймэрэй аюулгүй байдал сахиха талаар комиссиин суглаан үнгэргэдөө

​Буряад уласай Аха аймагай арадай театрнууд ана-мана урилдаба

Өөрлигэй соёлой түбэй тайзан дээрэ Ахын 3 һууринай арадай театрнууд зүжэгүүдые табиба

​Буряад Уласай Аха аймагта хүүгэдэй сэсэрлиг баригдаха

2019 ондо Буряад Уласай Аха аймагта Алас Дурнын тойрогой тэдхэмжын хэмжээндэ 24 саяһаа дээшэ мүнгэн һомологдохо

Бүхэроссиин мүрысөөндэ Буряад уласай Аха аймагай ансамбль эрхимлээ

Санкт-Петербург хотодо «Великая Россия» гэһэн Бүхэроссиин фестиваль-мүрысөөн үнгэрбэ

​Сорогто сэсэрлигэй барилгада туһалхаар болоо

Һоёд угсаатанай эгээл томо Сорог һууринай ажаһуугшад ажабайдалаа өөһэдын хүсөөр зохёохоёо оролдоно

Һү, мяхаяа Ахадаа наймаална

Саһагүй үбэлдэ Аха аймагай хүдөө ажахынуудта болон ажаһуугшадта баяртай

​Буряад уласай бүхы аймагуудай түбүүд хурдан интернедтэй болобо

Аха аймагай ажаһуугшадта интернет-холбоо бариха арга олгогдоо

​Угайнгаа бууса орхёогүй залуушуул

Хүдөө нютагаар ябахадаа, заатагүй малшадтай уулзадаг, ажал хэрэгээрнь һонирходог гээшэбди. Энэ удаа аглаг үндэр Аха аймаг ошоходоо, нэгэ залуухан эхэнэртэй уулзабаб