Расширенный поиск  

​Юрий Трутнев болон Буряад Уласай Толгойлогшо ойн түймэрэй байдал шалгаба

Түймэрэй аюултай хаһын эхилһэн сагһаа хойшо Буряад уласта 132 мянган гектар хүрэтэр ойн 454 түймэр гараһан байна гэжэ бүридхэлдэ абтанхай

​Юрэнхылэгшын шиидхэбэринүүд дэмжэгдэнэ

Росси гүрэнэй Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай 2019 оной февралиин 20-до олониитэтэй түбэй телевиденеэр эмхидхэһэн хөөрэлдөөгөөр залуушуулай табиһан олон һонин асуудалнуудта Засагай газарай түлөөлэгшэд, дарганар, хүтэлбэрилэгшэд болон сайдууд харюунуудые үгэб...

​Юрий Трутнев: «Буряад Уласта мүнгэ хүрэнгэ оруулалгын талаар ажал ябуулхаар»

Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо – Алас Дурнын федеральна тойрогто Ород гүрэнэй Юрэнхылэгшын бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутнев Буряад Уласай ниигэмэй-эдэй засагай хүгжэлтын талаар зүблөө үнгэргөө

​«Проф-IT.2018» гэһэн бүхэроссиин мүрысөөндэ Буряад Уласай хоёр түсэл шангай һууринуудые эзэлээ

Бүхы мүрысөөн Калининградай можын Светлогорск хотодо зургаадахияа үнгэргэгдэбэ

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов уласхоорондын хуралдаанда хабаадаба

Уласхоорондын хуралдаан Аляскын Анкоридж хотодо үнгэргэгдэбэ

Улаан-Үдэдэ Ородой Холбоото Уласай болон Монгол гүрэнэй авиациин бэдэрэлгэ-абаралгын албануудай һуралсал үнгэргэгдэбэ

Июлиин 25-да Буряад Уласта Ородой Холбоото Уласай болон Монгол гүрэнэй авиациин бэдэрэлгэ-абаралгын албануудай уласхоорондын һуралсалда зуунһаа дээшэ мэргэжэлтэд хабаадаа

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр – Сэлэнгэ аймагта

Буряад Уласай Толгойлогшо июлиин 20-до албанай хэрэгээр Сэлэнгэ аймаг гаража, аймагай байгуулагдаһаар 95-жэлэй ойн баярай хэмжээ ябуулгануудта хабаадаба

Буряад Уласай хойто аймагуудта 115 бүлэ үмхирһэн гэрнүүдһээ зөөбэ

Буряад уласай хойто аймагуудта 2018 ондо үмхирһэн гэрнүүдһээ БАМ-ай ажаһуугшадые зүүлгэхэ хэрэгтэй 346,5 сая түхэриг һомологдоо.

Буряад Уласай һургуулинуудта заһабарилгын ажалнууд болзорһоо удаашарна

2018-2019 һуралсалай жэлдэ һургуулинуудай бэлэдхэлэй талаар Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй хүтэлбэри доро суглаан үнгэргэгдэбэ.

Буряад Уласта «Нүүдэлшэдэй ая дуун» гэһэн фестивальда Александр Химушинай гэрэл зурагуудай үзэсхэлэн дэлгэгдэхэ

Июлиин 20-21-нэй үдэрнүүдтэ Буряад уласай Загарай аймагай «Талын нүүдэлшэн» гэһэн аяншалгын комплексдо уласхоорондын «Нүүдэлшэдэй ая дуун» фестиваль 10-дахияа эмхидхэгдэхэ

Буряад Уласай нютагууд «Болбосон түхэлтэй хотын оршон байгуулга» гэһэн түсэлдэ хабаадана

Буряад Уласай барилгын болон гэр байрын ажахы шэнэдхэлгын сайдай орлогшын уялга дүүргэгшэ Евгений Коркин видеохолбоогой ашаар аймагай хүтэлбэрилэгшэдтэй суглаа үнгэргэбэ

Буряад Уласта харгы барилгада Ородой Холбоото Уласай Засагай газар мүнгэ һомолбо

Буряад Уласай Захаамин аймагай Усановка һуурин болон Хори аймагай Тохорюугта хүрэтэр 11,85 модоной зайда харгы барилгада 69,98,6 сая түхэриг һомолхо тухай захиралга 2018 оной июлиин 13-да абаба

Буряад Уласай Толгойлогшотой уулзаһанай удаа Дмитрий Медведев даалгабаринуудые үгэбэ

Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшэ Дмитрий Медведев июниин 27-до Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовтэй уулзажа, даалгабаринуудые үгэһэн байна

Уһанда абтаһан Үбэр Байгалай хизаарай үхибүүд Буряад Уласта амарха

Үертэ абтаһан Үбэр Байгалай хизаарай 200 гаран үхибүүдтэ амаралгын зунай лагерьнуудта амарха талаар туһа хүргыт гэжэ хүршэ можын засаг зургаан Буряад Уласай Засагай газарта хандаба