Расширенный поиск  

​Буряад Уласай Кабанск аймагай Красный Яр һууринай һургуулида ехэ заһабари хэгдэхэ

Улас дотор болбосоролой һалбари һэльбэн шэнэдхэхэ талаар ажал үргэлжэлһөөр

​Буряад Уласай Кабанск аймагай больница заһабарилагдаха

Кабанск аймагай Селенгинскын больницын ехэ заһабарилгада Алас Дурнын федеральна тойрог хүгжөөлгын хэмжээндэ федеральна бюджетһээ 27 сая түхэриг һомологдоо

​Хүдөөгэй тамирай нааданууд

Кабанскын аймагай команда уласай үбэлэй хүдөөгэй тамирай наадануудта дахяад илажа, гол шанда - УАЗ унаада хүртэбэ

​Буряад Уласта үбэлэй хүдөөгэй тамирай наадануудта Кабанск аймаг түрүүлбэ

Илаһан команда «УАЗ» түхэлэй машина - шанда хүртэбэ

​Кабанскын дэбисхэр дээрэ

Буряад Уласай Хүдөөгэй үбэлэй спортын нааданууд февралиин 28-һаа эхиеэ абаха. Бүмбэгэтэ хоккей наадаар түрүүшын үдэр эхилхэ

​Буряад уласай Кабанск аймагта 5-дахи эхир хүүгэд дансалалгада абтаба

Байгша оной июлиин 5-да, Кабанск аймагай эрхэтэдэй байдалаар актнуудые бэшэлгын зургаанда табадахи эхир хүүгэдэй дансалалга хэгдэбэ

Буряад уласай Кабанск аймагай һү үйлэдбэрилгын ажахы амжалтатай хүдэлнэ

Буряад Уласай Кабанск аймагай «Байкальское» гэһэн үйлэдбэри Сагаалгаанда дашарамдуулан, «Молочные реки» гэһэн гаршагтай һүн эдеэнэй арбаад зүйл үйлэдбэрилбэ.

Үбэр Байгалай дархан газарта түймэрнүүд унтараагдаба

Үнгэрһэн үдэрэй туршада Буряад Уласта ойнт үймэрэй гараһан тухай мэдээнүүд Ойн ажахын агентстводо ороогүй.

Мысовая станцида шэнэ вокзал нээгдэбэ

Түмэр харгын хүдэлмэрилэгшэдэй үдэртэ дашарамдуулан, Мысовая станцида шэнэ вокзал нээгдэбэ.

Владимир Путин Байгал далайе аршалха талаар зүбшэбэ

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин Байгал далай ариг сэбэрээр сахижа, ерээдүйн үри һадаһадта дамжуулха гээшэ гүрэнэй зорилго болоно гэжэ хэлэбэ.

Буряад Уласта ойн түймэрнүүд замхаба

Үнгэрһэн үдэрэй туршада Буряад Уласта ойн түймэрэй гараһан тухай бүридхэлдэ абтаагүй.

Кабанск аймагта хасагуудай соёлой фестиваль үнгэргэгдэхэ

Июлиин 22-то Буряад Уласай Кабанск аймагай Кабанск тосхондо “Нэгэдэл” гэһэн хасагуудай соёлой уласай IX-дэхи фестивалиин нээлгын баяр ёһолол эмхидхэгдэхэ.

Буряад Уласта ашагта малтамалнуудые үйлэдбэрилгын Бүхэросиин хуралдаан

Буряад Уласай Кабанск аймагта “Горная школа” гэһэн бүхэроссиин залуушуулай эрдэмэй-практическа 6-дахи хуралдаан июлиин 8-11-нэй үдэрнүүдтэ үнгэргэгдэхэ.

Буряад Уласта ойн түймэрнүүд унтараагдаа

Үнгэрһэн үдэрэй туршада Баргажан, Загарай, Кабанск болон Мууяын аймагуудай дэбисхэрэй 28 га талмайда гараһан түймэрнүүд сарагдаа.