Расширенный поиск  

Буряад Уласай Загустайн дасанай Согшон дуган рамнайлагдана

Сэлэнгэ аймагта Загустайн дасанай Согшон дуганай рамнай үргэгдэжэ байна

Буряад Уласай Сэлэнгэ аймагай Асын дасанда эмэй ургамал ургуулна

Буддын шажанай заншалта Сангха Буряадай эмшэ ламанарай хэрэглэдэг хоморой ногоо тарижа эхилээ

​Ерээдүйнь - найдамтай

Адуу малаа ажаллабал – ама тоһодохош гэһэн үгэ ехэл зүб юм байна гэжэ сэлгеэ ехэ Сэлэнгэ аймагта хубиин ажахы эрхилэгшэ Михаил Башкуевтай уулзахадаа, тон һайнаар ойлгообди

​Түрүү тамиршадай түрэһэн нютагта

Ташар һуурин багашье һаа, олон мэдээжэ тамиршадай нютаг болодог

Уг удамаа уудалан

Сэлэнгэ аймагай 100 жэлэй ойе угтуулан

​Буряад Уласай Сэлэнгэ аймагта тамирай талмай нээгдэбэ

Сэлэнгэ аймагай Нуур-Түхэм нютагта баярай оршондо тамирай талмай нээлгын баяр ёһолол үнгэргэгдэбэ

​Һама Сахюусанай орон

Байгша оной июлиин 4-дэ Сэлэнгэ аймагай Ташар һуурин шадар нангин шүтөөнэй Бүрин Хаан уула дээрэ Балдан Һама Сахюусанай хиидтэ хурал хурагдаба

​Буряад Уласай Сэлэнгэ аймагта шэнэ һургуули баригдаха

2019 ондо Буряад уласта Алас Дурнын тойрогой хэмжээндэ уласай болбосоролой һалбарида 1,4 миллиарад түхэриг һомологдоо

Буряадай Талын Харганаа модоор шэмэглэгдэбэ

Сэлэнгэ аймагай Талын Харганаа гэһэн буддын шажанай нангин талмай дээрэ 103 модохон таригдаба

​Шэнэ жэлэй бэлэг – морин хуур

Сэлэнгэ аймагай сомонуудай дарганарта нэгэ-нэгэ морин хуур дамжуулагдаба

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр – Сэлэнгэ аймагта

Буряад Уласай Толгойлогшо июлиин 20-до албанай хэрэгээр Сэлэнгэ аймаг гаража, аймагай байгуулагдаһаар 95-жэлэй ойн баярай хэмжээ ябуулгануудта хабаадаба

​Анна ба Яна эхир басагад Буряад уласай Сэлэнгэ аймагта мүндэлбэ

Байгша оной июлиин 10-да уласай Сэлэнгэ аймагта эхир басагадай түби дэлхэй дээрэ мүндэлһэн тухай үнэмшэлгэ Алексей ба Ирина Обласовтанай гэр бүлэдэ барюулагдаба

Блокчейн оньһон арга ​Буряад уласай Сэлэнгэ аймагта хүгжөөхэ

Байгша оной июлиин 11-дэ уласай толгойлогшо “Центр облачных технологий» гэжэ компанитай “Блокчейн оньһон арга - компьютерна программна хангалгын бэлэдхэл” гэжэ түсэл бэелүүлхэ хэрэгэй хэлсээндэ гар табижа гэршэлбэ

​Сэлэнгын юрөөгэй нааданда

Буурал эхэ Буряадаймнай нютаг бүхэндэ уула обоонууд тахигдаба

Буряад Уласай Суурхайта нуурта залуушуул сугларха

Байгша оной июниин 29-һөө июниин 30 болотор Сэлэнгэ аймагай Суурхайта нуурай “Смена” базада залуушуулай форум үнгэрхэ