Расширенный поиск  

​Буряад Уласай Тарбагатай аймагта үндэһэн түсэлнүүд яажа бэелүүлэгдэнэб гэжэ һунгамалнууд шалгаба

Тарбагатай аймагта «Болбосон түхэлтэй хотын оршон байгуулга», «Аюулгүй, һайн шанартай харгынууд» гэһэн түсэлнүүд бэелүүлэгдэнэ.

​Тарбагатай аймагай 2020 оной хүгжэлтын түсэбүүдтэй Буряад Уласай Толгойлогшо танилсуулба

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр Тарбагатай аймагаар ябажа, шиидхэхэ асуудалнуудаар хэлсэһэн байна

​Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр – Тарбагатай аймагта

Уласай хүтэлбэрилэгшэ хүдөө ажахынуудта, һургуули, хүүгэдэй сэсэрлиг, амбулаторинуудта хүрэхэ түсэбтэй

​«Полиин үдэр» гэһэн хэмжээ ябуулга Буряад уласай Тарбагатай аймагта эмхидхэгдээ

Буряад уласай хүдөө ажахын 17 эмхинүүдэй түлөөлэгшэд үзэсхэлэн-яармагта хабаадаа

Буряад уласай Тарбагатай аймагта ​“Таряаланай үдэр” эмхидхэгдэхэ

“Таряаланай үдэртэ” хүдөө ажахыда мүнөө хэрэглэгдэдэг эгээл түрүү арганууд, техникэ, хэрэгсэлнүүд гээд лэ гол шухалань үрэһэ хүрэнгэнүүд харуулагдаха

​Буряад Уласта «Полиин үдэр» гэһэн хэмжээ ябуулга Тарбагатай аймагта эмхидхэгдэхэ

Буряад Уласай Хүдөө ажахын яаман, уласай мэдээсэлэй-методологическа түб болон Тарбагатай аймагай захиргаантай хамта «Куналей-Агро» бүлгэмдэ августын 2-то можо хоорондын «Полиин үдэр» гэһэн хэмжээ ябуулга үнгэргэхэ

​Буряад Уласай Тарбагатай аймагта 2020 оно болотор шэнэ һургуули баригдаха

Тарбагатай аймагай Доодо Саянта һууринда шэнэ һургуули барилгада 414 саяя түхэриг һомологдохо

Буряад Уласай Тарбагатай аймагта харгынууд заһабарилагдана

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр - Тарбагатай аймагта

​Буряад уласай хүдөө аяншалга хүгжөөхэ хэрэгээр хуралдаан үнгэрнэ

Байгша оной июниин 29-һөө июлиин 3 хүрэтэр, “Хүн зоной ажабайдал һайжаруулха болон аяншалга хүгжэлтэ” гэһэн хэмжээ ябуулга Буряад уласай Сэлэнгэ аймагта үнгэргэгдэнэ

Буряад Уласай наһатай эдэбхитэд Тарбагатай аймагта бог шорой арилгаба

Ниислэл Улаан-Үдэ хотын 3-дахи наһанай дээдэ һургуулиин шагнагшад байгаали хамгаалгын акци комсомолой 100 жэлэй ойн баярта дашарамдуулаа

Буряад Уласай Тарбагатай аймагта Ой модо тарилгын бүхэроссиин үдэр үнгэргэгдэбэ

Мүнөөдэр, майн 18-да, Ородой Холбоото Улас дотор Ой модо тарилгын бүхэроссиин үдэр эмхидхэгдэнэ.

Буряад Уласта «Бүхэроссиин ой модо тарилгын үдэр» гэһэн хэмжээ ябуулга үнгэргэгдэхэ

Ородой Холбоото Уласай газар дайдын ой баялиг гамнаха, хүгжөөхэ зорилготой Буряад Уласай ойн ажахын агентство «Бүхэросссиин ой модо тарилгын үдэр» гэһэн хэмжээ ябуулга 2018 оной майн 18-да үнгэргэхэ юм.

Тарбагатай тосхондо харгынууд заһабарилагдана

“Аюулгүй, һайн шанартай харгынууд” гэһэн түсэлөөр Тарбагатай һууринай Омулёвая, Рокоссовского гудамжануудта харгы заһабарилагдана.

Алексей Цыденов албанай хэрэгээр Тарбагатай аймаг гараба

Буряад Уласай Толгойлогшын уялга дүүргэгшэ Алексей Цыденов албанай хэрэгээр тарбагатай аймагаа ябахадаа, “Байкал Старовер” гэһэн аяншалга хүгжөөлгын түсэл хаража, тэрэниие үндэрөөр сэгнэбэ.