Расширенный поиск  

​Ородой Холбоото Уласай үдэр Алексей Цыденов Буряадай эрхим һурагшадта нюурай үнэмшэлгэнүүдые барюулха

Байгша оной июниин 12-то «Бурядай үхибүүд – Ородой Холбоото Уласай эрхэтэд!» гэһэн хэмжээ ябуулга улас дотор эмхидхэгдэхэ

Буряад уласта эрхим олзын хэрэг эрхилэгшэдые шагнаба

Ородой Холбоото Уласай олзын хэрэг эрхилэлгын үдэртэ зорюулһан хуралдаан Улаан-Үдэдэ үнгэрөө

Антон Виноградов Москва хотодо Буряадай түлөөлгын газарай хүтэлбэрилэгшын уялга дүүргэгшээр томилогдобо

Мүнөөдэр Антон Виноградов уласта инвестици оруулха талаар сайдай тушаал сүлөөлхэ юм

Уласхоорондын «BAIKAL OPEN» урилдаанда Буряадай тамиршад 8 медальда хүртэбэ

«BAIKAL OPEN» мүрысөөнэй эрхим барилдаашанай нэрэ зэргэдэ Буряадай тамиршан Александр Богомоев хүртэһэн байна

​Улаан-Үдэдэ Бүхэроссиин хуралдаан эмхидхэгдэхэ

Ородой Холбоото Уласай Олониитын танхим майн 30-31-нэй үдэрнүүдтэ Улаан-Үдэдэ эдэбхитэй эрхэтэдэй хабаадалгатай хуралдаа үнгэргэхэ

​Улаан-Үдэдэ «Үльгэр» театрай байшан һэльбэн шэнэлэгдэхэ

Барилгын ажалнууд 2020 ондо эхилхээр түсэблэгдэнэ

Буряадай мэдээжэ уран зохёолшо Африкан Бальбуровай ойн баярта зорюулһан зохёохы үдэшэ Үндэһэтэнэй номой санда үнгэрхэ

Африкан Андреевич Бальбуровай түрэһөөр 100 жэлэй ойн баярта зорюулһан үдэшэ эмхидхэгдэхэ

​Уян нугархайгаараа уладые гайхуулаа

Буряадай уласай циркын һургуулиин шабинар «Алле-Ап - 2019» гэһэн бүхэроссиин урилдаан-харалгада ехэ амжалта туйлаба

«Юрэнхылэгшын тамирай наадануудай» уласай шата Улаан-Үдэдэ үнгэрхэ

Байгша оной майн 14-16-най үдэрнүүдтэ Улаан-Үдэдэ «Юрэнхылэгшын тамирай нааданууд» гэһэн һурагшадай бүхэроссиин тамирай урилдаанай шата эмхидхэгдэхэ

​Буряад Уласай Толгойлогшо Алиса, Саян Жамбаловуудта мүнгэн шан барюулба

XXIX Бүхэдэлхэйн үбэлэй универсиадада амжалтатай хабаадаһандань Алексей ЦыденовАлиса, Саян Жамбаловуудта 3 сая 62 мянган түхэригэй үнэмшэлгэ хүн бүхэндэнь барюулаа

​Улаан-Үдын хүгжэмэй-гуманитарна лицей һэльбэн шэнэлэгдэхэ

2020 ондо Д. Аюшеевэй нэрэмжэтэ хүгжэмэй-гуманитарна лицейдэ һэльбэн шэнэдхэлгын ажалда Алас Дурнын тойрогой тэдхэмжын хэмжээндэ 199 сая түхэриг һомологдохо

​Чингис Гуруевай зохёохы үдэшэдэ Буряад драмын театр урина

Ленинградай театрай, хүгжэмэй, кинематографиин дээдэ һургуулиин алдарта хоёрдохи студи Чингис Гуруевай дүүргэһээр 50-жэлэй ойн баярта хэмжээ ябуулга зорюулагдана

​Буряад уласай барилгын һалбариин асуудалнуудаар суглаан үнгэрбэ

Буряад Уласай Толгойлогшын дэргэдэхи мүнгэ хүрэнгэ оруулалгын һалбари хүгжөөхэ зүблэлэй ээлжээтэ суглаанда барилгын асуудалнуудаар хэлсэбэ

Улаан-Үдэ-Турунтаево-Хурамхаан-Новый Уоян гэһэн харгы заһабарилгада федеральна һанһаа 350 сая түхэриг һомологдоо

Автоунаануудай ябаха харгынуудые хүгжөөлгэдэ федеральна һанһаа мүнгэ һомолхо тухай Ородой Холбоот​о Уласай Засагай газарай премьер-министр Дмитрий Медведев захирамжа абаба

​Буряад Уласта хабдарта үбшэнэй диспансерэй поликлиникын барилга дүүрэбэ

Буряад Уласай клиническэ онкодиспансерэй поликлиникын барилга дүүрэжэ, ашаглалгада тушаагдаха талаар ажал ябуулагдана