Расширенный поиск  

​Улаан-Үдын «Пионер» кинотеатрта харуулагдаһан Баир Дышеновэй «Шарнохой» гэһэн кино олониие хүлгөөбэ

Баир Дышеновэй һанамжаар, хэн нэгэнэй хэһэн нүгэл заяандаашье миин ошодоггүй, долоон үедэ доло хүрэхэ

Шагай наадаар уласай хэмжээнэй урилдаан Улаан-Үдэдэ ​түрүүшынхиеэ үнгэрөө

Эндэ дүн хамтадаа 150 гаран хабаадагшад суглараа. 5-6 наһанай хүүгэдэй шагай шэдэжэ, мори урилдаа, няһалалга наадаа

​Утаан-Үдэ болохогүйн түлөө

Утаан-Үдэ болохогүйн тула ямар хэмжээнүүд хэрэгтэйб? Энээн тухай хотын Загорск һууринай ажаһуугша, 2014-2019 онуудта Улаан-Үдын һунгамалнуудай зүблэлэй гэшүүн ябаһан Дмитрий Беспаловтай хөөрэлдэбэбди

​Харгын түлбэри тухай

Улаан-Үдэ хотодо микроавтобусуудай харгын сэн нэмэн алдаад, хүн зониие хүлгөөгөөд абаба

​Ташуурдуулһаар лэ гүбди?

Буряад уран зохёолой үндэһэ һуури табигшадай нэгэн Хоца Намсараевай 130 жэлэй ойн баярта түрэһэн Хэжэнгэ нютагайнь арадай театр “Тайшаагай ташуур” гэһэн зүжэгыень һэргээжэ, тайзан дээрэ найруулан табиба

​Улаан-Үдэдэ жэлэй эрхим тамиршан элирүүлэгдээ

Заншалта ёһоороо декабрь һарада Улаан-Үдэ хотын эрхим тамиршанай нэрэнүүд соносхогдоно

​Ойн баярай уулзалга

Буряадай ниислэл Улаан-Үдэ хотын даам наадалгаар чемпионат мүнөө жэл 50-дахияа үнгэргэгдэбэ. Баяр ёһололой мүрысөөндэ Улаан-Үдынхид илалта туйлаа.

​Заншалта болоһон мяханай яармаг Улаан-Үдэдэ үнгэргэгдэхэ

Байгша оной ноябриин 30-ай, декабриин 1-эй үдэрнүүдтэ мяханай яармаг эмхидхэгдэхэ

​«Дулаан шэмэг»: дундаршагүй дүршэл

Хониной арһа элдэлгээр урилдаа Ородой Буддын шажантанай заншалта Сангха, Буряад Уласай Арадай уран бэлигэй түб ба Үндэһэнэй музей эмхидхээ

​Улаан-Үдын хоёр һургуулида шэнэ стадионууд нээгдээ

Буряад уласай ниислэл хотын 8-дахи болон 9-дэхи һургуулинуудта хэмэл хушалтатай футбол наадаха талмайтай ба резинэ хушалтатай гүйхэ зүргэтэй шэнэ стадионууд нээгдэбэ

​Улаан-Үдэ – Сотниково гэһэн 178-дахи шэнэ маршрут байгуулагдаба

Байгша оной ноябриин 30-һаа тэрэ ябажа эхилхэ

​Хотын үдэр хэзээб?

Улаан-Үдын түрэһэн үдэр һарын гурбадахи субботодо тэмдэглэхэ тухай шиидхэбэри гаргагдаба