Расширенный поиск  

​Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын дэргэдэхи зүблэлэй бүридэлдэ Буряадай Толгойлогшо ороо

Нютагай өөһэдын хүтэлбэри хүгжөөхэ талаар Алексей Цыденов ажалаа ябуулха

​Алексей Цыденов: «Улаан-Үдын аэропортдо буухадаа, гэртээ ерэһэн мэдэрэл түрэдэг»

Буряад Уласай Толгойлогшо сурбалжалагшадтай уулзахадаа, албанай хэрэгээр ходо ябажа байха хэрэгтэй гэжэ тэмдэглээд, Буряад ороноо бусахадаа, ямар мэдэрэлдэ абтадаг тухайгаа хөөрэжэ үгэбэ

​Ородой Холбоото Уласай үйлэдбэриин ба худалдаанай сайд Денис Мантуров Буряадай Толгойлогшотой уулзаа

Уулзалгын үедэ “Байгал” гэһэн олон үүргэтэй хүнгэхэн самолёт байгуулжа, тэрэниие Улаан-Үдын авиационно заводто үйлэдбэрилхэ гэһэн асуудалда гол анхарал хандуулагдаһан байна

​«Болбосорол» гэһэн Үндэһэн түсэл: Улаан-Үдэ хотодо Эрдэмэй харилсаа холбооной байшан бии болохонь

«Эрдэмэй харилсаа холбооной (коллаборациин) байшан» гэһэн Хүүгэдэй нэмэлтэ һуралсалай түбтэ жэл бүри 400 гаран үхибүүд техническэ болон байгаали шудалалгын һалбаринуудаар дүршэл шадабарияа түлөөһэгүйгөөр хүгжөөн мүлирүүлхэ аргатай болохонь

​Үертэ хохидоһон үхибүүд Улаан-Үдэ ерээ

Эрхүүгэй ехэ үертэ хохидоһон бүлэнүүдэй 160 үхибүүн үнгэрһэн амаралтада Буряадтамнай буужа, Загарай аймагта оршодог “Дружба” лагерьта байрлаба

Үерһөө хохидоһон үхибүүдтэ һургуулидаа бэлдэлгэдэ туһа хүргэхэ гэжэ Буряад уласта уряалба

Бүхэроссиин хэмжээнэй тус акцида һуралсалай эмхи зургаанууд, үхибүүд болон гэртэхин, багшанар ба нигүүлэсхы сэдьхэлэйнгээ уряагаар туһалхые хүсэһэн хүн бүхэн хабаадалсаха аргатай

​Үндэһэн һургуулиин үндэр зиндаа

Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат ЮНЕСКО-гэй эблэлэй бүридэлдэ абтаба

​Улаан-Үдын шубуунай фабрикада үндэгэнэй үйлэдбэри үргэдхэгдэнэ

Улаан-Үдын шубуунай фабрика 2021 ондо 20 хубяар хэрэгсэлнүүдэйнгээ ашаглалгануудые шэнэдхэжэ, 75 сая үндэгэ абахаяа хараална

​Буряад драмын театрай залуу халаанай тоосоото тоглолтонууд үнгэргэгдэнэ

Эдэ үдэрнүүдтэ Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ Буряадай драмын театрта Борис Щукинай нэрэмжэтэ ехэ һургуулиин оюутадай тоосоото тоглолто олондо харуулагдана.

​Буряад уласай һурагшад Уласхоорондын олимпиадада амжалта туйлаба

Буряад Уласай олимпиадада бэлэдхэлэй түбэй һурагшад «Туймаада» гэһэн Уласхоорондын XXVI олимпиадада физикэ, хими, информатика, тоо бодолгоор 154 үхибүүдэй дунда эрхимлээ.

​«Дуратайл һаа, дуранһаань бү арса»

Буряадай Үндэһэтэнэй номой сандааха Саха (Яхад) Уласай уран зохёолшо, сэтгүүлшэн Евдокия Иринцеева-Огдогой буряад хэлэн дээрэ хэблэгдэһэн номтой танилсуулба

​Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов уласай ахамад зонтой уулзаба

Буряад Уласай Толгойлогшын дэргэдэхи Ахамадуудай зүблэлэй суглаанда улас дотор наһажаал зониие дэмжэхэ, ниигэмэй туһаламжа үзүүлхэ талаар асуудалнуудаар хэлсэбэ

​Улаан-Үдэдэ Бүхэроссиин хуралдаан эмхидхэгдэнэ

Ородой Холбоото Уласай Олониитын танхимай «Сообщество» гэһэн хуралдаан Буряадай ниислэл хотодо үнгэргэгдэнэ