Расширенный поиск  

​Ойн баярай уулзалга

Буряадай ниислэл Улаан-Үдэ хотын даам наадалгаар чемпионат мүнөө жэл 50-дахияа үнгэргэгдэбэ. Баяр ёһололой мүрысөөндэ Улаан-Үдынхид илалта туйлаа.

​Заншалта болоһон мяханай яармаг Улаан-Үдэдэ үнгэргэгдэхэ

Байгша оной ноябриин 30-ай, декабриин 1-эй үдэрнүүдтэ мяханай яармаг эмхидхэгдэхэ

​«Дулаан шэмэг»: дундаршагүй дүршэл

Хониной арһа элдэлгээр урилдаа Ородой Буддын шажантанай заншалта Сангха, Буряад Уласай Арадай уран бэлигэй түб ба Үндэһэнэй музей эмхидхээ

​Улаан-Үдын хоёр һургуулида шэнэ стадионууд нээгдээ

Буряад уласай ниислэл хотын 8-дахи болон 9-дэхи һургуулинуудта хэмэл хушалтатай футбол наадаха талмайтай ба резинэ хушалтатай гүйхэ зүргэтэй шэнэ стадионууд нээгдэбэ

​Улаан-Үдэ – Сотниково гэһэн 178-дахи шэнэ маршрут байгуулагдаба

Байгша оной ноябриин 30-һаа тэрэ ябажа эхилхэ

​Хотын үдэр хэзээб?

Улаан-Үдын түрэһэн үдэр һарын гурбадахи субботодо тэмдэглэхэ тухай шиидхэбэри гаргагдаба

​Эдиршүүл шалгараа

Үнгэрһэн долоон хоногой эсэстэ Улаан-Үдэдэ эдиршүүлэй дунда һур харбалгаар Сибириин болон Алас Дурнын федеральна тойрогуудай нэгэдэмэл чемпионат үнгэрөө

​«Хоёрдохи һуурида багаһаа дурагүйб»

Һая үнгэргэгдэһэн эхэнэрнүүдэй дунда боксоор дэлхэйн чемпионадта Буряадай тамиршан Людмила Воронцова шангай II һуури эзэлжэ, спортдо дуратайшуулые баясуулаа

​Нюдарга шангатай басагадта нютагаархидай дэмжэлтэ туһатай

Эдэ үдэрнүүдтэ Буряадай ниислэлдэ анха түрүүшынхиеэ үнгэргэгдэжэ байһан дэлхэйн чемпионат түгэсхэлдөө дүтэлжэ байна

​Буряадай Оперо болон баледэй театр Хотын үдэртэ ажаһуугшадтаа бэлэг бэлдэбэ

Сентябриин 7-до үдэрэй 16.00. сагта театрайнгаа урдахи талмай дээрэ тоглолто харуулхань

​Улаан-Үдэдэ эрхим һурагшадай партанууд дээрэ Эсэгын дайнай эрэлхэг баатарнуудай нэрэнүүд мүнхэлэгдэбэ

Байгша оной сентябриин 3-да Улаан-Үдэ хотын 52-дохи һургуулида “Геройн парта” гэһэн Бүхэроссиин түсэл эхиеэ абаба

​Камчаткаһаа ерэһэн эвенүүд Улаан-Үдын гудамжада тоглолто эмхидхэбэ

Тус хэмжээ ябуулга Буряад Уласай Эвенк соёлой «Арун» гэһэн түб эмхидхээ

​Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын дэргэдэхи зүблэлэй бүридэлдэ Буряадай Толгойлогшо ороо

Нютагай өөһэдын хүтэлбэри хүгжөөхэ талаар Алексей Цыденов ажалаа ябуулха