Расширенный поиск  

​Буряад уласай Хэжэнгэ аймагай ажахынууд тракторнуудаа шалгаба

Буряад Уласай Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаман Хэжэнгэ аймагай захиргаантай хамта Ородой Адаг нютагта тракторнуудай техосмотр үнгэргэбэ

​Буряад Уласай Хэжэнгэ аймагта хабарай тарилгын хаһа эхилээ

Хэжэнгэ аймагай “Хэжэнгын МТС” бүлгэм байгша ондо 900 гектар талмайда орооһо таряа тариха түсэбтэй

Буян үйлэдэлгын марафон Буряад уласай Хэжэнгэ аймагта үнгэргэгдэхэ

Хүндөөр үбшэлһэн Баир Эрдынеевтэ үнэтэй операци хэхэ хэрэгтэ зорюулһан марафон эмхидхэгдэнэ

​Нараяа хүлеэһэн зула гү, али хамаг юумэн өөрын сагтай

Энэ һонин ушар 2000-аад оной эхеэр Джарун Хашор зэндэмэниин дахинаа Хэжэнгын түхэреэндэ ба буряад арадтаа заларха сагай тулажа ерэхэдэ болоо

​Чимит Дарибазароной уран шүлэгэй долгин дээрэ

Чимит Ринчинович Дарибазароной 85 жэлэй ойн баярта зорюулагдаһан уран һайханай урилдаан Хэжэнгэ аймагай номой санда үнгэргэгдөө

Джарун Хашорай субарга – һайхан сагай этигэл

Джарун Хашорай субаргын 100 жэлэй ойдо

Хэжэнгын «Сэсэг» сэсэрлиг эрэмдэг бэетэй хүүгэдтэ туһална

Үнгэрһэн жэлэй һүүл багта Хэжэнгын “Сэсэг” гэһэн хүүгэдэй сэсэрлигэй хүдэлмэрилэгшэдэй бүлэг Бүхэроссиин грант шүүжэ, һургуулиин наһа гүйсөөгүй эрэмдэг бэетэй үхибүүдэй түрэлхидтэ хүмүүжүүлгын, һургалгын, элүүржүүлгын асуудалнуудаар туһалха “Тамир” гэһэн....

​Буряад Уласта даам наадалгаар мүрысөөн үнгэргэгдэбэ

Энэ мүрысөөндэ уласай 4 аймагай болон Эрхүү можын хүбүүд, басагад хабаадаа

​Тамир Галановта нютагаархидынь гэр бэлэглээ

Арад зон нэгэдэхэдээ, хүсэ ехэтэй гэжэ хэжэнгээрхид үшөө дахин гэршэлбэ

​Хэжэнгэдэ тамирай комплекс нээгдэбэ

Байгша оной декабриин 22-то Хэжэнгэ аймагай түүхэдэ томохон үйлэ хэрэг болобо – “Хэжэнгэ” гэжэ нэрэтэй ехэхэн тамирай комплекс нээгдэбэ

Буряад Уласай Хэжэнгэ аймагта Советскэ Союзай Герой Дарма Жанаевай дурасхаалда хүшөө нээгдэбэ

​Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда хабаадаһан баатар сэрэгшэдэй аша габьяань сэгнэшэгүй. Буряадай эрэлхэг хүбүүдэй нэгэн, Советскэ Союзай Герой Дарма Жанаевай дурасхаалда хүшөө нээлгын баяр Хэжэнгэ аймагта үнгэргэгдэбэ

​Хэжэнгын таряашад урматай

Хэжэнгээрхин нёдондонһоо эхилжэ, түрэл аймагайнгаа засагай зургаануудтай хэлсэжэ, hайн шанартай ехэ хүдэлмэри ябуулхаяа оролдонод

​Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов Хэжэнгэ аймагай ажаһуугшадтай уулзаба

Уласай толгойлогшо албанай хэрэгээр Хэжэнгэ аймагаар ябахадаа, хүдөө ажахын үйлэдбэриин зургаануудые, спортивна объектнүүдые, һуралсалай эмхинүүдые хүрэбэ