Расширенный поиск  

​Шанга тэмсээн

Хүүгэдэй үбэлэй амаралтын үедэ Хэжэнгэ аймагта даам наадалгаар Буряад Уласай чемпионат үнгэргэгдэбэ

​Эсэгын жэшээгээр

«Ехэ уг» гэһэн номинацида

​Хэжэнгэдэ ургаса хэр бэ?

Хэжэнгэ аймагта хүдөө ажахын шэглэлтэй 147820 гектар газар тоологдон

​Уншахамнай гү?

Наадахамнай гү? гэһэн статьяһаа һабагшалан2019 ондо Хэжэнгын түбэй номой сан модельнэ болгохо ажал ябуулагдаа. Энэ хэрэгтэ хамта дээрээ 11 сая 200 мянган түхэриг, тэрэ тоодо уласай жасаһаа - 10 сая, аймагайхиһаа 1 сая 200 мянган түхэриг һомологдоо. Хэжэн...

​Уян буряад хэлээ эрхимээр мэдэгшэдые урмашуулан баярлуулба…

Хэжэнгэ аймагай Дээдэ-Хэжэнгын дунда hургуулиин захирал «Буряад хэлэнэй габшагай hарын» дүнгүүдээр республика, аймаг соогоо бүхы хэмжээ ябуулгануудта бэрхээр хабаадаhан hурагшадаа амаршалжа, урмашуулгын бэлэгүүдые, үргэмжэлэлнүүдые бариба. Жэл бүри түрэл хэлэндээ дуратай үхибүүдээ тэмдэглэдэг hайхан заншалтайбди. Энэ жэлдэ буряад хэлэнэй электрон номоор уласай олимпиадада түрүү hуури эзэлhэн 11-дэхи ангиин hурагша Сэлмэг Ачитуева, 4-дэхи hуури эзэлhэн 2-дохи ангиин Дарья Гомбоева, 5-дахи hуури эзэлhэн 5-дахи ангиин hурагша Сарюна Дандарова гэгшэд халуун альга ташалган доро бэлэгүүдтэ хүртэбэ. «Буряад хэлэн баян даа!» гэhэн уласхоорондын (энэ жэл дотор Монголhоо хүн зон хабаадаа) мүрысөөндэ 2-дохи hуури эзэлhэн Артем Андриевский, «Уран бэлигээр шалгарагша» гэhэн номинацида 1-дэхи hуури абаhан Никита Кулыров, ехэшүүлэй дунда 2-дохи hуури эзэлhэн физикэ ба информатикын багша Валентина Галактионовна Верхушина гэгшэд урмашуулагдаа. Мүн тиихэдэ Гунга Чимитовай 95 жэлэй ойн баярта зорюулагдаhан Ким Цыденовэй «Нүхэ

​Наадахамнай гү?

Үнгэрһэн гарагай 7-до Хэжэнгэ нютагта хэдэн шэнэ байшангууд, талмайнууд толлогдоо. Аймагай түб хойноһоо баруун-урагшань зүһэһэн харгын 7 модоной зай, тамирай хоёр талмай, һэльбэгдэһэн номой сан ба шэнэ ами абаһан киногой ордон. Хэжэнгын түхэреэнһээ гарбал...

​Арадай хүсэн амаргүй ехэ

Ноябриин 10-да үдэшын 5 сагта Буряад театрта “Хэжэнгэмнай гоё” гэһэн нигүүлэсхы сэдьхэлэй тоглолто-марафон үнгэргэгдэхэнь. Сугларһан мүнгэн Хэжэнгын Хүхэ Добын Соёлой байшанай барилгада шэглүүлэгдэхэ юм. Һэльбэн шэнэлэлгын, барилгын ажал нёдондо эхилээ һэ...

​Түрүүшын буряад комбриг

XX зуун жэлэй эхеэр алтан дэлхэй дээрэ мүндэлһэн зониие гайтайхан ажабайдал хүлеэжэ байгаа: хубисхал, ангиин тэмсээн, шуһата хамалганууд, дэлхэйн дайн... Иимэ шэрүүн, хатуу байдал соогуур тэсэжэ гараһан арад зоной нэгэн, минии нютагай ахатан болохо Бадма....

​Баян бүлэ

«Ехэ уг» номинацида

​Джарун Хашор: үсэгэлдэр, мүнөөдэр, үглөөдэр

Үргэн дэлисэтэйгээр ХХI зуун жэлэй рамнай үнгэрөө. Дүрбэн зүг, найман хизаараа хаража байгаа субарга ба үргэн олоороо хабаадагшад ехэ найдалтайгаар ерээдүй руу харана

​Гүрэн соогоо эгээл томо Джарун Хашарай субаргын 100 жэлэй ой Буряад Уласта тэмдэглэгдээ

Хэжэнгэ аймагта буддын шажанай эгээл томо Джарун Хашорой субарга һэльбэн шэнэлэгдээ

​Абынгаа буусада бусаад...

Хүдөө нютагай хүгжэлтэ

​Зоригтой Номин-Дари

Һаяхана Хэжэнгэ аймагаар ябахадаа, Дунда-Худан хүрэжэ, арад зонойгоо үмэнэ аша габьяатай, нютагай омогорхол Номин-Дари басагантай уулзахаяа зорибобди. Сомон дарга Баир Ширапов маанадые угтажа, 11 сэргэтэй Найрай толгой гэжэ нангин газарта бодхоогдоһон суб...

Буряад Уласай Хэжэнгэ аймагай даргын ажалта үдэр

Геннадий ЛхасарановАнна ОГОРОДНИГОЙ гэрэл зурагХэжэнгээр ябахадаа, аймагай засаг даргын ажал­та үдэр ямараар үнгэрнэб гэжэ наринаар ажа­глаабди. Геннадий Лхасаранов үсэгэлдэрынь командировкоһоо оройтожо бусаашье һаа, үглөөгүүр ажалдаа ерэшэнхэй байба. Таһ...

​Баабайнгаа бэлиг халан абаа

Буряад уласай гүрэнэй шангай лауреат С.С. Цыреновагай 70 наһанай ойдо