Расширенный поиск  

​Хүдөө ажахын үйлэдбэринүүдэй «АГРОпродмаркет» үзэсхэлэн Улаан-Үдэдэ эмхидхэгдэхэ

13 аймаг болон эдеэ хоол үйлэдбэрилдэг 20 эмхи үзэсхэлэндэ хабаадаха тухай мэдүүлгэ оруулаад байна

​Буряад Уласта «Полиин үдэр» гэһэн хэмжээ ябуулга Тарбагатай аймагта эмхидхэгдэхэ

Буряад Уласай Хүдөө ажахын яаман, уласай мэдээсэлэй-методологическа түб болон Тарбагатай аймагай захиргаантай хамта «Куналей-Агро» бүлгэмдэ августын 2-то можо хоорондын «Полиин үдэр» гэһэн хэмжээ ябуулга үнгэргэхэ

​Гэр бүлын мал ажахы дэмжэхэ талаар мүрысөөн Буряад Уласта соносхогдобо

«Гэр бүлын мал ажахын фермэнүүдые хүгжөөлгэ» гэһэн грантда хүртэхэ мүрысөөндэ хабаадаха дуратайшуул апрелиин 25-һаа майн 24 болотор дансануудаа оруулха аргатай

​Буряад Уласай олзын хэрэг эрхилэгшэд Монголдо уласхоорондын үзэсхэлэндэ хабаадаба

Үзэсхэлэнэй үедэ бизнес-уулзалганууд, дүхэриг шэрээнүүд эмхидхэгдээ

​2018 оной 6 һарын туршада Буряад уласай хүдөө ажахын эмхинүүд 321 сая түхэригэй татабари бюджедтэ түлэбэ

«Бурятмяспром» болон «Бурятхлебпром» бүлгэмүүд улас дотор эгээл ехэ татабари түлэдэг эмхинүүд

​Үүлтэртэ малай үзэсхэлэн – Буряад Уласта

Октябриин 18-да Буряад Уласта үүлтэртэ малай «Baikal Agro Farm» үзэсхэлэн эмхидхэгдэхэ

Буряад Уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаман хуралдаанда хабаадаба

Мүнөөдэр, июлиин 23-да, Советскэ Союзай Герой Г. Жанаевай нэрэмжэтэ паркда «Бурядай команда» гэһэн хуралдаан үнгэргэгдэбэ

Буряад уласай хүдөө ажахынуудһаа «Мираторг» холдинг бодо мал худалдажа абаха түсэбтэй

«Мираторг» компани Буряад Уласай хүдөө ажахыда мүнгэ зөөри һомолжо, улас дотор ажалаа үргэлжэлүүлһээр

Буряад Уласта эм домто ногоо ургуулха талаар семинар үнгэргэгдэхэ

2018 оной майн 17-19-нэй үдэрнүүдтэ Буряадта эм домто ногоо тарилгада бэлэдхэлэй талаар практическа семинар үнгэргэгдэхэ юм.

Буряад Уласта хабарай тарилга түлэг дундаа

Буряад Уласай Тарбагатай, Бэшүүр, Мухар-Шэбэр, Кабанск болон Зэдэ аймагуудта 7500 га талмайда талха таряан таригдаад байна.

Буряад Уласай хүдөө ажахынууд хабарай тарилгада бэлэдхэл ябуулна

Буряад Уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманай сайдай орлогшо Пётр Брыков, ногоо ургуулгын,механизациин таһагай дарга Владимир Вахрунов гэгшэд Бэшүүр аймаг гаража, хабарай тарилгада бэлэдхэлхэр яажа үнгэргэгдэнэб гэжэ хараһан байна.

Буряадай хүдөө ажахын академиин оюутад ажалай һууринуудай можо хоорондын яармагтай танилсаба

Буряадай хүдөө ажахын ехэ һургуулиин тоглолтын танхимда үнгэрһэн гарагай 6-да хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой, болбосоролой болон эрдэм ухаанай, тамирай болон залуушуулай бодолгын талаар яамануудай, ажаһуугшадые ажалаар хангаха агентствын түлөөлэгшэд, оюут...

«Сагаан һарын шэмэг» Улаан-Үдэдэ дэлгэгдэбэ

Байгша оной февралиин 10-да Улаан-Үдын худалдаа наймаанай «Пионер» түбтэ «Сагаан һарын шэмэг» гэһэн яармаг-үзэсхэлэн дэлгэгдэбэ.

Буряад Уласай хүдөө ажахы үйлэдбэрилэгшэд гүрэнэй тэдхэмжэдэ хүртэхэ

2017 ондо ган гасуур, бороо хура багатай жэл тохёолдожо, Ородой Холбоото Уласай 18 можо нютагуудай хохидолдо ороһон хүдөө ажахы эрхилэгшэд тэдхэмжэдэ хүртэхэ.

Хүдөө ажахын мяханай яармаг Улаан-Үдэдэ эмхидхэгдэхэ

Байгша оной декабриин 2-3-най үдэрнүүдтэ Улаан-Үдын наймаанай дэлгүүрнүүдтэ заншалта мяханай яармаг үнгэргэгдэхэ.