Расширенный поиск  

​Улас тогтоолгын уг унги

1921 оной мартын 1-дэ Монголой Арадай Хубисхалта намай шиидхэбэреэр Саг зуурын Арадай засаг тогтоогдоо

​Улас тогтоолгын уг унги

Буряадуудай улас байгуулха тээшэ зориһон зам орёо, олон янзын аюултай байгаа гэжэ абаһаар лэ дурдаябди

​Нэрэеэ нэрлэлсэе, уг унгияа удхалая

Нэрэнь юундэ Буряад-Монголой АССР болоһон бэ?

​Нэрэеэ нэрлэлсэе, уг унгияа удхалая

Нэрэнь юундэ Буряад-Монголой АССР болоһон бэ?

Буряад Уласай байгуулагдаһаар 100 жэлэй ой тэмдэглэхэ тухай зарлиг Владимир Путин абаба

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин байгша оной апрелиин 25-да Буряад Уласай байгуулагдаһаар 100 жэлэй ойн баяр тэмдэглэхэ тухай зарлиг абаба.