Расширенный поиск  

​Агууехэ харгын эхин

(Үргэлжэлэл. Эхиниинь урдахи дугаарта)Эйнштейнһээ уридwikipedia.orgПрофессор Базар Барадин Агван Доржиевай Петербургда олоной урда хэлэгдэхэ үгые бэлдэлсэһэн. Элидхэлнь “Буддизм, как высшая идеологическая культура Востока” гэжэ нэрлэгдээ. Базар Барадин эл...

Буряад-Монгол уласай түрүүшын алхамууд

И. Сталин, Г. Маркизова, М. Ербанов polit.ru1923 оной майн 30-да ВЦИК-эй Президиум Буряад-Монголой Автономито Со­вет Социалис Республикые Верх­неудинск хото ниислэлтэйгээр тогтоохо гэһэн шиидхэбэри абаа.Иигэжэ буряад-монгол арадай өөһэдын улас түрэтэ...

Түүхэ иран харая

Буряад Уласай 95 жэлэй ойн баярта зорюулагдан, олон тоото хуралдаанууд үнгэргэгдөө юм. Тэрэ­нэй нэгэниинь байгаали хамгаалгын асуудал­нуудта хабаатай байгаа. “Уларил болон оршон байдалай хубилалтануудай нүлөө” гэһэн хуралдаанда олон эрдэмтэд хабаадаа.Мүнө...