Расширенный поиск  

​Улаан-Үдэдэ баригдажа байһан хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ хүдэлмэрилэгшэд хэрэгтэй

Буряад Уласта «Демография» гэһэн үндэһэтэнэй түсэл бэелүүлэгдэһээр

​Байгалай дуушадай мүрысөөн: дуулаха заяатай бэлигтэйшүүл

Улахоорондын урилдаан Монголой дуушад амжалта туйлаа

Ород-солонгос хуралдаанда Буряадай түлөөлэгшэд хабаадаха

Майн 22-то Солонгос ороной Сеул хотодо олзын хэрэг эрхилэгшэдэй ород-солонгос хуралдаан эмхидхэгдэхэ

Антон Виноградов Москва хотодо Буряадай түлөөлгын газарай хүтэлбэрилэгшын уялга дүүргэгшээр томилогдобо

Мүнөөдэр Антон Виноградов уласта инвестици оруулха талаар сайдай тушаал сүлөөлхэ юм

​Бог шорой шэрэхэ, хуряаха талаар түлбэри Буряад уласай ажаһуугшад яагаад түлэхэб гэжэ тодорхойлогдобо

Буряад уласта бог шорой шэрэхэ, хуряаха «ЭкоАльянс» бүлгэм ажаһуугшадай түлбэри түлэхэ талаар хэдэн арга хараалба

Ой модо тариха бүхэроссиин хэмжээ ябуулгада Буряад Улас хабаадаба

Буряад уласта 10-дахияи үнгэргэгдэжэ байһан хэмжээ ябуулгада уласай хүтэлбэрилэгшэ Алексей Цыденов хабаадалсаа

​Тагнуулшан лама

Баатар сэрэгшэдэй намтарһаа баримтанууд

​Улаан-Үдэдэ «Үльгэр» театрай байшан һэльбэн шэнэлэгдэхэ

Барилгын ажалнууд 2020 ондо эхилхээр түсэблэгдэнэ

​Буряадай эдир хатаршад Ородой Холбоото уласай хатарай мүрысөөндэ амжалта туйлаба

Жэл бүри май һарын эхиндэ Эсэгэ ороноо хмгаалгын Агууехэ дайнай Илалтада зорюулагдаһан «Вальс Победы» гэһэн хатарай мүрысөөн Эрхүү хотодо эмхидхэгдэдэг

Буряадай мэдээжэ уран зохёолшо Африкан Бальбуровай ойн баярта зорюулһан зохёохы үдэшэ Үндэһэтэнэй номой санда үнгэрхэ

Африкан Андреевич Бальбуровай түрэһөөр 100 жэлэй ойн баярта зорюулһан үдэшэ эмхидхэгдэхэ

​Буряад уласай үсөөн тоото үндэһэн арадуудта тэдхэмжэ үзүүлэгдэхэ

Буряад уласай үсөөн тоото үндэһэн арадууд тэдхэмжын хэмжээндэ угсаатанайнгаа хубсаһа оёжо, һоёд арадай толи хэблэхэ

​Буряад уласай үйлэдбэринүүд Азиин эдеэ хоолой «SIAL China 2019» үзэсхэлэндэ хабаадана

Жэл бүри Шанхай хотодо эмхидхэгдэдэг хэмжээ ябуулга худалдаа-наймаанай һалбарида ажал ябуулагшадай һонирхол татадаг

​Буряад уласта нэгэ үдэрэй туршада 30 гектар талмайда модонуудые тариха

Буряад уласай аймагуудай ажаһуугшадтай Алексей Цыденов уулзажа, ой модо тариха асуудалаар хэлсэһэн байна

​Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр – Хяагта аймагта

Буряад Уласай Толгойлогшотой хамта асуудалнуудые байра дээрэнь шиидхэхэ гэжэ яамануудай болон эмхи зургаануудай хүтэлбэрилэгшэд Хяагта аймаг гараһан байна

​«ГТО тушаалгын ниитэ нэгэ үдэр» Буряад уласта эмхидхэгдэхэ

Байгша оной майн 17-до үглөөнэй 10 сагһаа 18 болотор Буряад уласай ажаһуугшад ГТО тушааха аргатай