Расширенный поиск  

​Буряад уласта олониитын хангалгын байгууламжа хүгжөөлгэдэ 422 сая түхэриг һомологдоо

2018 ондо Буряад уласай аймагуудта 422 сая түхэригэй тэдхэмжэ үзүүлэгдээ

​Бүхэросиин мүрысөөндэ Буряад уласай хүүгэдэй аяншалгын һалбариин 13 түсэл түрүүлээ

Жюриин гэшүүд Ород гүрэнэй 36 можо нютагуудһаа ороһон 307 эрхим ажал шэлэһэн байна

​«Уран зохёолой юртэмсэ» гэһэн мүрысөө Буряад Уласай соёлой яаман соносхобо

Буряад уран зохёолой эрхим бүтээлнүүдые хэблэн гаргаха, буряад хэлэн дээрэ хэблэл хүгжөөхэ зорилготой «Уран зохёолой юртэмсэ» гэһэн мүрысөө Буряад Уласай соёлой яаман соносхобо

​Байгал далайн оршон байгаали сахин хамгаалгада «Түгнын» уурхай туһа хүргэхэ

2018 оной зун Буряад Уласай Засагай газар болон хуби ниилүүлһэн нээмэл «Түгнын» уурхай» бүлгэм ажал суг ябуулха тухай хэлсээ баталһан байна

Буряад уласай уран һайханай найман бүлгэм хүндэтэ нэрэ зэргэнүүдтэ хүртэбэ

Бүхыдөө Буряадта «Арадай уран һайханай бүлгэм», «Уран һайханай жэшээтэ бүлгэм» гэһэн нэрэ зэргэтэй 246 бүлгэм ажалаа ябуулдаг

​Алас Дурнын хүгжэлтын программада дурадхалнуудые оруулха талаар Буряадта олониитын хуралдаанууд эмхидхэгдэхэ

2018 оной декабриин 15-һаа Алас Дурнын тойрогой хүгжэлтын Үндэһэтэнэй программада дурадхалнууд оруулагдажа эхилээ

​Алас Дурнын федеральна тойрогой гэр бүлэнүүд тэдхэмжэдэ хүртэхэ

Буряад уласта 2019 оной январиин 1-һээ хойшо гурбадахи үхибүүтэй болоһон гэр бүлэнүүд мүнгэн тэдхэмжэдэ хүртэхэ

Буряад Уласта «Сагаан һара» гэһэн дуушадай мүрысөөн дахинаа бултыень суглуулхань

«Сагаан һара» гэһэн мүрысөөнэй түрүүшын шата январь һарада эмхидхэгдэхэ

Буряад Уласай хойто аймагуудта ажаһуудаг үсөөн тоото арадуудые дэмжэлгэдэ 5,5 саяһаа дээшэ түхэриг 2018 ондо һомологдоо

Буряад Уласай хойто аймагуудта ажаһуудаг үсөөн тоото үндэһэн бага арадуудые дэмжэхэ талаар 18 хэмжээ ябуулга эмхидхэгдээ

​Инна Чимитова: «Анха түрүүн япон хоол асараабди»

Сониноймнай энэ жэлэй һүүлшын дугаарай айлшан – мэдээжэ олзын хэрэг эрхилэгшэ, зошод буудал, ресторан, элүүржүүлгэ, мүн аяншалгын һалбариин хэдэн ехэ эмхинүүдэй, тэрэ тоодо “Самурай” ресторан ба “Орда” этнокомплексын эмхидхэн байгуулагша болон хүтэлбэрилэ...

​Шэнэ жэлэй уршагта ябадалнууд

Шэнэ жэл угтахадаа, заатагүй эди шэди хүлеэдэгбди. Багахан үхибүүд Жабар үбгэнһөө бэлэг эрижэ, уридшалан бэшэг бэшэдэг гээшэ

​Долоон үбгэдэй гэрэл

Буряад Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, Ородой Холбоото Уласай сэтгүүлшэдэй холбооной гэшүүн В.Р. Ширдармаевай 80 жэлэй ойдо

​Дооромбо тухай домоглоһон кино

Владимир Шираповые танилсуулан тодорхойлжорхихо гэн гэһээ, онсо хурса олон бэлиг сооһоонь нэгыень илгажа нэрлэхэнь хэсүү байшаба

​Елүүрэй дэргэдэ – ерэхэ жэл тухай

Үбэлэй тон һайхан һайндэрнүүдэй нэгэн болохо Шэнэ жэлые бүгэдэ зон хүлеэн байдаг

​Баатаршалга гаргаһан багашуулда, бароо!

Үнгэржэ байгаа жэлээ үдэшэхэ зуураа үхибүүдэй баатаршалга гаргаһаниие дурсаха шухала. Байгша ондо аяар зургаан үхибүүн гүрэнэй шангуудта хүртэһэн байна