Расширенный поиск  

​Һурагшадай Бүхэроссиин олимпиадын уласай шата Буряадта түгэсэбэ

Һурагшадай Бүхэроссиин олимпиадын уласай шатада илагшадые шагналгын баяр ёһолол Байгалай колледждо эмхидхэгдээ

​«Уран зохёолой юртэмсэ» гэһэн урилдаанай дүнгүүд Буряад Уласта соносхогдобо

Буряад хэлэн дээрэ зохёолнуудые хэблэхэ уриладаанда 4 номинацида илагшад элирүүлэгдээ

​Иисэнгын совхозой 6O жэлэй ойдо

Үнгэрһэн сагай гэрэл зурагууд

​Ерахаевтанай бүлэ. Жаран жэл соо эб хамта

“Буряадай түрүү хүнүүд - 2019” урилдаанай “Ехэ уг” номинацида

​Нэрэеэ нэрлэлсэе, уг унгияа удхалая

Нэрэнь юундэ Буряад-Монголой АССР болоһон бэ?

​Кино бүтээгшэ «Уладай Баяр»

“Буряадай түрүү хүнүүд” гэһэн урилдаанай “Уран бэлиг” номинацида

​Далан долоон домогоо дабтан байжа илабал даа

Урданай юумэ ула болоогүй, урданай юумэ зула болгоё!

​Бар хүсэтэй басагадай урилдаан

Үнгэрһэн долоон хоногой эсэстэ Улаан-Үдэдэ эхэнэрнүүдэй дунда сүлөөтэ барилдаагаар Ородой чемпионат үндэр хэмжээндэ болоһон байна

Зохёолшо зоноо золгон ябаха золтойл даа

Буряадай уран зохёолшодой холбооной 85 жэлэй ойдо

​Эхэнэрэй юрын бэшэ юртэмсэ

Хүн гээшэ энэ дэлхэй дээрэ тэмээн халаахай мэтээр һалхинда түлхигдэн, хиидэжэ ябахаяа мүндэлэн түрэдэггүй

​Эмнэлгын шанар дээшэлүүлхэ зорилгоор

“Буряад Улас дотор аюулгүй болон һайн шанартай эмнэлгэ хинан шалгалга” гэһэн асуудалаар үнгэрһэн зүблөө Арадай Хуралай социальна бодолгын хорооной түрүүлэгшын уялга дүүргэгшэ Светлана Будаева хүтэлбэ

​Юрэнхылэгшын шиидхэбэринүүд дэмжэгдэнэ

Росси гүрэнэй Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай 2019 оной февралиин 20-до олониитэтэй түбэй телевиденеэр эмхидхэһэн хөөрэлдөөгөөр залуушуулай табиһан олон һонин асуудалнуудта Засагай газарай түлөөлэгшэд, дарганар, хүтэлбэрилэгшэд болон сайдууд харюунуудые үгэб...

Буряад Уласай Арадай Хуралда ээлжээтэ бэшэ сесси мүнөөдэр үнгэргэгдэхэ

Энээн тухай тогтоол уласай парламентын түрүүлэгшэ Владимир Павлов абаһан байна