Расширенный поиск  

​Олоной анхарал

Социальна холбоон соо

​29-дэхи буряад гимназиин түүхэһээ

Үнгэрһэн зуун жэлэй гэрэл зурагууд

​Батор Цыбиков «Единая Россия» намай Буряадтахи таһаг хүтэлбэрилбэ

Иимэ шиидхэбэри «Единая Россия» намай Генсоведэй Президиумдэ абтаа

​Юрын буряад эсэгэ

Баабай тухайгаа зүрхэ сэдьхэлэйнгээ оёорто хадагалжа ябаһан бодолнуудаараа хубаалдаха гэжэ шиидэбэб

​Алиш тээшээ адли тэгшэ

Үнгэрэгшэ жэлэй «Хрустальный валенок» гэhэн урилдаанай тусхай шанда Элүүрые хамгаалгын яаманай мэдээсэлэй албанай хүтэлбэрилэгшэ Туяна Лыгденовагай ажал үндэрөөр сэгнэгдэһэн байха юм. Туяна Баировна гүрэнэй хүтэлбэрилхы ажалда хүдэлбэшье, зохёохы абьяаста...

​Валя Чимитова... наһанайм дуран

Дондог Улзытуевай “Үдэр бүриин тэмдэглэлнүүд”

​Хилын саана тодорһон одон

Бүхэдэлхэйн харилсаан: буряад-монголшуудай хуби заяан

​Ногоон Дара эхэ

Ногоон Дара эхэмнай бүхы бурхад, бодисаданартал адли бадма лёнхобын залаа дээрэ забилжа һуухадаа, баруун хүлөө доошонь һанжуулдаг. Энэнь, манай ойлгоходо, хандаһан хүн бүхэндэ тэрэ доронь туһалхаб гэһэн удхатай

​Наһатайшуул наадаба

Үндэр наһатайшуулай дунда Буряад Уласай даам наадалгаар чемпионат Улаан-Үдэдэ эмхидхэгдэбэ. Тэндэ 84 хүн хабаадаа

​2020-1921=99

99 жэлэй саана декабриин 21-дэ «Buriaad-Mongoliin ynen» (1958 онһоо “Буряад үнэн”) гэжэ сониной нэрэтэй анха түрүүшын дугаар Шэтэ хотодо нара хараа. Тэрэ гэһээр хэды олон хубилалтанууд оршон тойрондо үнгэрөөб

​Хүдөөгэй ипотекэ яагаад абахаб?

Байгша оной түрүүшын лэ ажалта үдэрһөө “Хүдөөгэй ипотекэ” хүсэндөө оробо. Хүдөө нютагуудые хүгжөөхын, ажаһуугшадайнь тоо олошоруулхын тула иимэ хэмжээн абтаба гээшэ

​Дуушан түрэһэн урмандаа

«Новая звезда» гэһэн дуушадай уласай урилдаан энэ жэлэй эхиндэ боложо үнгэрөө. Заншалта ёһоороо тэрээндэ Эхэ ороноймнай бүхы можо нютагуудай дуушад хабаададаг юм

​Этигэлгүй интернет-харгышан

Буряадһаа хүршэ Үбэр Байгалай хизаар хүрэхэ һанаатай гараһан Алексей Скрипко харгыдаа хэдэн үдэрэй туршада һаатажа, бүри хүлдэжэ зуурахын наана Хэжэнгэ аймагай эмнэлгын газарта оронхой байна

​16 сая түхэриг олобо

«Решала. Нулевые» гэһэн Буряад орондо буулгаһан криминальна драма харуулагдажа эхилһээр 16 сая түхэриг олоо