Расширенный поиск  

​Анханһаа дэлгэрһэн арадай нааданууд

Буряад Уласта ажаһуудаг арадуудай заншалта наадануудай фестиваль үнгэргэгдөө

​Буряад Уласта Ивалгын дасанай түүхын музей нээгдээ

Тус түсэл Буряад Уласай Үндэһэн музейтэй хамта Юрэнхылэгшын грантын туһаар бэелүүлэгдээ

​Алтан дэлхэйн шэмэг Арьяа-Баалын ордон

Дээдэ Онгостойн Хамбын Хүреэ дасанда эхэ зургаан зүйл хамаг амитанда нигүүлэсхы сэдьхэлээр туһалха Арьяа-Баала бурханай ордоной барилга үргэлжэлһөөр

​Нарин хилэ алхаагүйл һаа...

Һүүлэй үдэрнүүдтэ Улаан-Үдымнай түб талмай дээрэ болоһон буһалгаата шууяан тушаа бодолоо хубаалдаха зуураа, хэдэн ушар дурдаха дуран хүрэнэ

​Хэшэгэйнь түлөө – хүшөө

Загарай аймагта, Асагадай дасан шадар буряад арадай хэр угһаа үдхэжэ байһан табан хушуу малда хүшөө бодхоогдожо, гарагай 1-дэ нээлтынь баяр ёһолол үнгэрбэ

​Буряад Уласай Толгойлогшо Ородой Холбоото Уласай габьяата экономист гэһэн тэмдэг Елена Тыжиновада тэмдэг барюулаа

2001 ондо Елене Тыжиновада “Буряад Уласай габьяата экономист" гэһэн нэрэ зэргэ олгогдоһон юм

​Буряад Уласай зарим аймагуудта дулаасуулгын хаһа эхилээ

Табан хоногой туршада газаа дунда зэргын 8 градусһаа доошо болоходо, бусад байгууламжануудта дулаасуулгын хаһа эхилхэ.

Улаан-Үдэ хотын засаг даргын тушаалда Игорь Шутенковой орохо ёһолол үнгэргэгдэбэ

Шэнэ засаг даргын тангаригаа үгэһэнэй удаа, уласай хүтэлбэрилэгшэд Игорь Шутенковые амаршалба

​Буряад Уласта Ким Цыденовэй нэрэмжэтэ «Нүхэдэйм дүхэригтэ…» гэһэн урилдаан үнгэргэгдэхэнь

Тус урилдаан энэ удаа Гунга Чимитовэй 95 жэлэй ойдо зорюулагдана

​Наранай элшын зайн галаар Буряадай фермернүүд хангагдаха

Буряад Уласай Засагай газарта наранай элшын зайн галаар хүдөө ажахы эрхилэгшэдые хангаха талаар программа байгуулаа.

​Буряад Уласай Толгойлогшо: «Һуралсалай үедэ олиниитын хэмжээ ябуулгануудта үхибүүд хабаадахагүй»

Алексей Цыденов олоной хабаадалгатай соёлой-тамирай хэмжээ ябуулгануудта һурагшадай хабаадалгын талаар даалгабаринуудые үгэһэн байна

​Угай бэлигтэй уран дархан

«Уран бэлиг» гэһэн номинацида

​Буряад Уласай Толгойлогшо Улаан-Үдын засаг даргын тушаалда зууршалагшадтай уулзаа

КПРФ нам түлөөлһэн Вячеслав Мархаев уулзалгада хабаадахаяа арсаһан байна