Расширенный поиск  

Дарима МАТХАНОВА: "Yхибүүдэйнгээ hайгаар үндэhэн соёлдоо ойртооб"

Зошод буудалай болон ресторанай шэглэлээр амжалтатай олзын хэрэг эрхилэгшэ, мэдээжэ эбээн тэдхэгшэ, буряад соёл болон һуралсалай «Амар мэндэ» түб байгуулагша, дүрбэн хүүгэдэй энэрхы эжы Дарима Матхановатай хэһэн хөөрэлдөө уншагшадтаа дурадханабди

Далайн саана дадажа ядаагүй

Апрелиин 1 – Энеэдэнэй үдэр

Гэрэл зурагай түүхэ

Энэ гэрэл зураг дайнай дүүрэхэ үедэ Германиин Потсдам хотын госпитальдо абхуулагдаhан түүхэтэй.

Намагтай, болдогтой харгыгаар...

Ухамайлан зохёонобди

Бэеэ гамнагты

​Коронавирус халдабариин жэхымэ түргөөр дэлхэй дүүрэн дэлгэржэ байһан ушарһаа Роспотребхиналта түрэлхидтэ хүүгэдээ хамгаалхые зууршална

Интернет-хуралнууд

​Коронавирусай дэлгэрхэгүйн тула Буддын шажантанай заншалта Сангха хуралнуудаа сэхээр дамжуулха шиидхэбэри абаа

Эхи захань хаана юм?

​Буряад арадай урда тобойһон бэрхэшээлнүүд олон. Теэд тэдээн сооһоо алиниинь түбхын түрүүн шиидхэгдэхэ ёһотойб? Энэ асуудалда тодо харюу үгэжэрхихэ аргатай хүн мүнөө дээрээ үсөөн ха

Салингай асуудал

Сайн байна, уншагшад! Үнгэрһэн долоон хоногто социальна холбоон соо уладай онсо анхарал татаһан зарим тэды постнуудые заншалта ёһоороо хараалхамни

Хоолой гарган дуулая!

​Майн 9-эй урда «Ариг Ус» телекомпани заншалта ёһоороо арад зониие дайн тухай дуунуудые дуулажа, видео буулгаад эльгээхыень уряална

Энеэдэ наадан бэшэ...

​Коронавирус һүрөөтэй түргэнөөр дэлхэйгээр тарана. Мэдээсэлэй албанууд ганса энэл үбшэн тухай дуулгажа байһаниинь гайхалгүй. Манай һанамжаар, шэнэ түхэлэй вирусэй һүжэрһэн тухай мэдээсэхэ бэшэ, энэ үедэ яагаад бэеэ абаад ябахаб гэжэ зүбшэл үгэхэнь шухала ха

​«Далан долоон домог» гэһэн урилдаанай дүнгүүд согсологдобо

Бэшээшэдэймнай тоо 15-да хүрөө. Арбан табанай мандал тэргэд һарадал үлзытэй, алтан дэлхэйе абаралай элшэ гэрэлээр жэгнэжэ, далан долоон домогыемнай дам арьбажуулжа байһан үзэгдэл мэтэ бэшэ гү?

​Агуу Батожабайе ахима гү?

Шүүмжэлэл, шэнжэлгэ