Расширенный поиск  

​Улаан-Үдэ шадарай Сотниково һууриниие ойн түймэрһөө аршалаа

Һүүлэй хэдэн үдэрнүүдтэ Буряад Уласай бүхы дэбисхэр дээрэ ааяма халуун уларил тогтожо, ойн түймэрнүүд дахинаа һүжэржэ эхилээ

​Буряад уласта һүнэй үйлэдбэри хинагдана

Шалгалтын дүнгүүдээр, һү болон һүнэй үйлэдбэри хадагалха талаар дүрим эбдэхэ ушар элирүүлэгдэһэн байна

Буряад уласай тамиршадта гүрэнэй шагналнууд барюулагдаа

2019 туйлаһан амжалтануудай дүнгүүдээр Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов тамиршад болон тэдэнэй һоригшодто гүрэнэй шагналда хүртэхэ үнэмшэлгэнүүдые барюулаа

​Солото соёлшон

«Буян хэшэг» гэһэн номинацида

​Булган аймаг буряадуудые угтаа

«Бага алтаргана – 2019»

​Италида илаһан тапхарайхид

Адриатическа далайн эрьедэ, Лидо ди Езоло хотодо фольклорно болон мүнөө үеын искусствын уласхоорондын ХVIII фестиваль боложо үнгэрбэ

​«Торгон замаар» тооһо бурьюулан...

Буряад Улас спортын талаар бүхэдэлхэйн түүхэдэ оробо. Юуб гэхэдэ, “Торгон зам” гэһэн уласхоорондын авто-урилдаанай зам нютагаймнай дэбисхэр дээгүүр гараа

​Хүгшэн абын хүүр дээрэ

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай сууряан он жэлнүүдэй ошоошье һаа, дуулдаһаар зандаа

​Артёмой аза жаргал

Эртэ урда сагhаа буряад зоной дунда үншэн хэнзэ үбгэд хүгшэд ба үхибүүд байгаагүй. Дэлхэйн олон тоото арадууд соо буряадууд нигүүлэсхы сэдьхэлээрээ, гүнзэгы удхатай ёhо заншалаараа, сэсэн hургаалнуудаараа онсо илгардаг юм

​«Аюр гээшэ амидарал»

Наталья Бурдина үргэжэ абаһан буряад хүбүүн тухайгаа ном хэблүүлбэ

​Буряад эхэнүүдэй зүгһөө бэлэглээ

Түрэһэн эхэдээ хоёр дахин “голуулһан” буряад хүбүүн Аюр, мүн тэрээндэ эхын һүн сагаан хайрые хүртөөһэн аяар холын Москвагай ород эхэнэр Наталья Бурдина тухай дуулаагүй хүн үгы ёһотой

​«Хойто эхын» «уялга»

Хоёр ондоо зохёолой үндэһөөр шэнэ зүжэг найруулагдаба. Буряад театрай залуу драматургнуудай туршалга һайн сэгнэлтэдэ хүртөө

Малшадые дэмжэлгын шэнэ арга – «агростартап»

Үмсын хэрэг эрхилдэг малшад ба таряашадые дэмжэхэ талаар гүрэнэй шэнэ түсэл бэелүүлгын шухала асуудалнууд һаяхана Буряад Уласай Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманда зүбшэгдөө