Расширенный поиск  

​Бултанда һайшаалтай буряадай булан

Буряад ороной түүхэ, ёһо заншалтай, Буддын шажантай аяар холын Сочи хотодо аяншалагшад танилсаха аргатай

Халхын голой байлдаанай Илалтын 80 жэлэй ойн баяр Буряад уласта тэмдэглэгдэхэ

Һайндэрэй хэмжээ ябуулга Улаан-үдын Илалтын хүшөөгэй дэргэдэ августын 15-да 11.00 сагта эмхидхэгдэхэ

Тамирай ажал эмхидхэн ябуулха талаар Буряад Улас гүрэн дотороо - гурбадахи һуурида

2017 оной дүнгүүдээр Ородой Холбоото Уласай можо нютагуудта тамирай ажал эрхим эмхидхэхэ мүрысөөнэй илагшад шагнагдаа

​Аяа хайрата Буряадни

“Унаад лэ бодожо байгты!” – гэжэ Хамба лама Дамба Аюшеев захидаг юм

​Бадаали

Хэдыхэн жэлэй саана намарай сагай нэгэ һайхан үдэр минии һайханбагайн юртэмсэ дэлхэй дээрэ мүндэлһөөр зуун наһанайнгаа алтан ойе тэмдэглэхэ гэһэн болзоото үдэр хүрэжэ ерэбэ

​Буряад Уласай толгойлогшо Ородой Холбоото Уласай юрэнхы сайдтай уулзаба

Байгша оной июниин 27-до, уласай толгойлогшо Алексей Цыденов Московско можын Горки газарта Ородой Холбоото Уласай юрэнхы сайд Дмитрий Медведевтэй уулзаба

​Буряад уласай эрхим дүүргэгшэдтэ – алтан медальнууд

Байгша оной июниин 26-да, Улаан-Үдэдэ һургуулияа эрхимээр дүүргэгшэдтэ алтан медальнууд барюулагдаа

Буряад Уласта агро-аяншалга хүгжөөхэ

​Байгша оной июниин 29-һээ июлиин 3 болотор, Буряад уласай һомон газарнуудта агро-аяншалга хүгжөөхэ асуудалаар уласхоорондын пресс-конференци уласай засагай газарта ябуулагдаха

​Буряад Уласта наһажаал зоной зунай мүрысөөн үнгэрхэ

Байгша оной июниин 27-һоо июниин 29 хүрэтэр Түнхэн аймагай Аршаан нютагта наһажаал зоной уласай зунай мүрысөөн үнгэрхэ

​Үгэрсэ, помидорой баян ургасын нюуса

Овощ болон бэшэшье ургамалнуудые өөһэдөө гэртээ ургуулһан дээрэ гү, али худалдажа абалтай гээшэ гү? Энэ асуудалда абтан, Улаан-Үдэ хотын түбэй худалдаа наймаанай дэлгүүр ошобоб

​“Эхэ Буряаднай” хэнэй бүтээл бэ?

Мэнэ һаяхана “МК в Бурятии” сониндо анхан Улаан-Үдын мэр байһан Геннадий Айдаевай “Бронзовый век Бурятии” гэжэ статья толилогдожо, олониие гайхуулаа

​Үндэһэн малаа үсхэе

Үндэһэн буряад үхэрэй үдэхэ сагынь ерээ юм гү, али хʏн зомнай ойлгожо эхилээ юм гʏ - бʏ мэдэе

​Буряад Уласта уласхоорондын хүүгэдэй “Артек” түбэй багшанар хүдэлхэ

Уласхоорондын хүүгэдэй “Артек” түбэй багшанар “Эдир наһан” гээд хүүгэдэй амаралгын газарай мэргэжэлтэдтэй суг хамта болбосоролой программануудые бэелүүлхэ

Хонигүй хүн хооһон, моригүй хүн мухар

Буряад угсаата араднай хэр угһаа хойшо уужам тала дайдаар нүүжэ, табан хушуу малаа үсхэбэрилжэ, тэрэнэйнгээ ашаар ажабайдалайнгаа алибаа эрилтэ хангажа һураһан

​Сэлэнгын юрөөгэй нааданда

Буурал эхэ Буряадаймнай нютаг бүхэндэ уула обоонууд тахигдаба