Расширенный поиск  

​Бүдүүн сарбуута хүбүүдые дэмжэхэ

Алексей Жилинэй гэрэл зурагГалсан Евгеньевич ДАРЕЕВ, В.Р.Филипповэй нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын академиин ректор, экономикын эрдэмэй кандидат, доцент, Арадай Хуралай һунгамал. Энэ өөрсэ хараа бодолтой, эрдэмэй замаар яһалахан дабаа гаталһан ню...

Биологёор бүхэроссиин олимпиада һурагшадай дунда эхилбэ

Лабораториин түхеэрэлгэнүүдые, микроскоп хэрэглэн мүрысэхэ бүхэроссиин олимпиадада Буряад Уласай һурагшад хабаадахань. Энээн тухай Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман мэдээсэнэ.

Оюутад шэнэ комбайнтай болоо

Байгша 2016 ондо Хүдөө ажахын шэглэлэй һуралсалай эмхинүүдтэ хүдөө ажахын техникэ шэнэлэлгын хэрэгтэ 500 сая түхэриг гүрэнэй Хүдөө ажахын яаман һомолһон байна. Иигэжэ оюутад шэнэ үеын техникэтэй ажаллажа һураха аргатай болобо гээшэ.