Расширенный поиск  

​Хүндэмүүшэ бүлэ

“Ехэ уг” гэһэн номинацида

Эхын жаргал олгуулдаг

«Буян хэшэг» гэһэн номинацида

​Солото соёлшон

«Буян хэшэг» гэһэн номинацида

​Ирагуу дуутай Ирина

«Уран бэлиг» номинацида

​Ерахаевтанай бүлэ. Жаран жэл соо эб хамта

“Буряадай түрүү хүнүүд - 2019” урилдаанай “Ехэ уг” номинацида

​«Буряадай түрүү хүнүүд» гэһэн заншалта урилдаан соносхогдоно

Урилдаанай номинаци бүхэндэ гурба-гурбан шан, интернет-һанал хуряалгын дүнгөөр тусхай шан тогтоогдоно

​Түрэл хэлэндээ эльгэтэй түрүү хүнүүдээ үргэе

Мүнөө жэлэй урилдаанда шэнэлэлтэнүүд оруулагдаа

​Түрэл хэлэндээ эльгэтэй түрүү хүнүүдээ үргэе

Иимэ дурадхал “Буряадай түрүү хүнүүд” гэһэн заншалта XXII урилдаанаймнай илагшадые хүндэлэлгын баяр ёһололой үедэ Буряадай Толгойлогшын ба Засагай газарай Захиргаанай Хүтэлбэрилэгшын орлогшо Виктор Аюшеев оруулаа

​"Буряадай түрүү хүнүүд" мүрысөөнэй дүнгүүд Буряад театрта соносхогдоно

Урилдаанда хабаадаһан зон, зураглалнуудые бэшэһэн сэтгүүлшэд, хүдөө бэшэгшэд Буряад ороной олон аймаг нютагуудһаа баяр ёһололдо суглараад байна

​Эрдэмтэн хүнэй эрмэлзэл

«Буряадай түрүү хүнүүд» «Баатар Мэргэн» номинацида

Тоогүй олон томо барилга ударидаһан

​«Буряадай түрүү хүнүүд» урилдаанай «Сагаан үбгэн» номинацида

Дэлхэйе харуулха шэдитэй

​«Буряадай түрүү хүнүүд» урилдаанай «Сагаан үбгэн» номинацида

Лерын «алтан мүшэн»

​«Буряадай түрүү хүнүүд» урилдаанай «Наран Гоохон» номинацида