Расширенный поиск  

Буряадай Кабанск аймагай «Рубин» ажахыда үбэлдөө үнеэнһээ үдэрэй 14 литр һү һаана

Энэ ажахыда хара эреэн һүнэй үүлтэрэй 300-һаа дээшэ һаамхай үнеэд

Буряад уласай Каменск тосхондо 3D-кинотеатр нээгдэбэ

Кабанск аймагай Каменск тосхондо «Соёл» гэһэн үндэһэн түсэлөөр залуушуулай сүлөө сагаа үнгэргэлгын «Сибирь» түбтэ нээгдэбэ. Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй хэлэһээр, ажаһуугшад дуратайгаар кино хараха ерэхэ.- Улас дотор 3D юһэн кинотеатр «Соё...

​Буряад Уласай Каменск тосхондо хүүгэдэй поликлиникэдэ ехэ заһабари хэгдээ

Кабанск аймагай Каменск тосхондо 1954 ондо ашаглалда тушаагдаһан хщщгэдэй поликлиникэдэ зургаа мянган тухай хүнүүдтэ эмнэлгын туһа хүргэдэг. Тиихэдэ энэ байшан баригдаһан сагһаа хойшо заһабарилагдаагүй гээд тэмдэглэлтэй. Каменск һууринай ажаһуугшадта эмнэ...

Буряад Уласай Кабанск аймагта соёлой гурбан байшанда ехэ заһабари хэгдэбэ

Кабанск аймагай Выдрино, Красный Яр нютагуудта соёлой байшангууд болон Каменск һууринда хүүгэдэй номой сан заһабарилагдаа.Выдрино нютагай соёлой байшанай заһабарилгада «Олониитын хангалгын байгууламжа хүгжөөлгэдэ» уласай бюджетһээ 2 сая 565 мянган түхэриг...

​«Гэр байра болон хотын оршон» гэһэн түсэл Буряад Уласай Кабанск аймагта бэелүүлэгдэнэ

Буряад Уласта 2019 ондо «Гэр байра болон хотын оршон» гэһэн үндэһэн түсэлөөр парк, сэсэрлиг, сквер, гэр шадархи талмайнуудые болбосон түхэлтэй болгохо талаар 306 сая түхэриг шэглүүлэгдээ

​Ородой МЧС-эй Байгалай бэдэрэлгын-абаралгын отряд Кабанска аймагта һархяаг түүгшэдые абараа

Байгалай бэдэрэлгын-абаралгын отрядта Кабанска аймагта ойн хэшэг суглуулагшадта туһа хэрэгтэй болоод байна гэһэн аюулай дохёо ороо юм

Буряад Уласай Кабанск аймагта ерэхэ гурбан жэлдэ шубуунай фабрика ашаглалда тушаагдахань

Жэл бүри тэндэ 30 мянган тонно мяхан үйлэдбэрилэгдэхөөр хараалагдана

​Буряад уласай Кабанск аймагта Сурхарбаандаа суглараа

Аймагай бүридэлдэ ородог бүхы һуурин тосхонуудай хабаадалгатай Сурхарбаан һаяхана үнгэрбэ

​Буряад Уласай Кабанск аймагай Красный Яр һууринай һургуулида ехэ заһабари хэгдэхэ

Улас дотор болбосоролой һалбари һэльбэн шэнэдхэхэ талаар ажал үргэлжэлһөөр

​Буряад Уласай Кабанск аймагай больница заһабарилагдаха

Кабанск аймагай Селенгинскын больницын ехэ заһабарилгада Алас Дурнын федеральна тойрог хүгжөөлгын хэмжээндэ федеральна бюджетһээ 27 сая түхэриг һомологдоо.Аймагай эмнэлгын газарай гол байшанай баригдаһан сагһаа хойшо ехэ заһабари хэгдээгүй. Тус байшанда п...

​Хүдөөгэй тамирай нааданууд

Кабанск аймагай тамиршадКабанскын аймагай команда уласай үбэлэй хүдөөгэй тамирай наа­дануудта дахяад илажа, гол шанда - УАЗ унаада хүртэбэ. Нютагтаа үнгэргэгдэһэн наадануудта тэдэ Захаамин аймагай тамиршадтай ана-мана тулалдажа, түрүүлжэ гараһан байна. Гу...

​Буряад Уласта үбэлэй хүдөөгэй тамирай наадануудта Кабанск аймаг түрүүлбэ

Илаһан команда «УАЗ» түхэлэй машина - шанда хүртэбэ

​Кабанскын дэбисхэр дээрэ

Буряад Уласай Хүдөөгэй үбэлэй спортын нааданууд февралиин 28-һаа эхиеэ абаха. Бүмбэгэтэ хоккей наадаар түрүүшын үдэр эхилхэ

​Буряад уласай Кабанск аймагта 5-дахи эхир хүүгэд дансалалгада абтаба

Байгша оной июлиин 5-да, Кабанск аймагай эрхэтэдэй байдалаар актнуудые бэшэлгын зургаанда табадахи эхир хүүгэдэй дансалалга хэгдэбэ

Буряад уласай Кабанск аймагай һү үйлэдбэрилгын ажахы амжалтатай хүдэлнэ

Буряад Уласай Кабанск аймагай «Байкальское» гэһэн үйлэдбэри Сагаалгаанда дашарамдуулан, «Молочные реки» гэһэн гаршагтай һүн эдеэнэй арбаад зүйл үйлэдбэрилбэ.