Расширенный поиск  

Үбэр Байгалай дархан газарта түймэрнүүд унтараагдаба

Үнгэрһэн үдэрэй туршада Буряад Уласта ойнт үймэрэй гараһан тухай мэдээнүүд Ойн ажахын агентстводо ороогүй.

Мысовая станцида шэнэ вокзал нээгдэбэ

Түмэр харгын хүдэлмэрилэгшэдэй үдэртэ дашарамдуулан, Мысовая станцида шэнэ вокзал нээгдэбэ.

Владимир Путин Байгал далайе аршалха талаар зүбшэбэ

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин Байгал далай ариг сэбэрээр сахижа, ерээдүйн үри һадаһадта дамжуулха гээшэ гүрэнэй зорилго болоно гэжэ хэлэбэ.

Буряад Уласта ойн түймэрнүүд замхаба

Үнгэрһэн үдэрэй туршада Буряад Уласта ойн түймэрэй гараһан тухай бүридхэлдэ абтаагүй.

Кабанск аймагта хасагуудай соёлой фестиваль үнгэргэгдэхэ

Июлиин 22-то Буряад Уласай Кабанск аймагай Кабанск тосхондо “Нэгэдэл” гэһэн хасагуудай соёлой уласай IX-дэхи фестивалиин нээлгын баяр ёһолол эмхидхэгдэхэ.

Буряад Уласта ашагта малтамалнуудые үйлэдбэрилгын Бүхэросиин хуралдаан

Буряад Уласай Кабанск аймагта “Горная школа” гэһэн бүхэроссиин залуушуулай эрдэмэй-практическа 6-дахи хуралдаан июлиин 8-11-нэй үдэрнүүдтэ үнгэргэгдэхэ.

Аймагуудай зүблөөн

Октябриин 20-до үнгэргэгдэхэ съездын урда бэлэдхэлэй ажал ябуулжа, Аха, Түнхэн болон Кабанск аймагуудай болон Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамалнууд зүблөөндэ хабаадаба. Энэ хэмжээ ябуулгада һунгамалнууд аймагуудайнгаа шиидхэхэ шухала асуудалнуудые та...

Буряад Уласта ойн түймэрнүүд унтараагдаа

Үнгэрһэн үдэрэй туршада Баргажан, Загарай, Кабанск болон Мууяын аймагуудай дэбисхэрэй 28 га талмайда гараһан түймэрнүүд сарагдаа.

Дабтагдаагүй аяншалгада зорюулан

Улаан-Үдэ – Москва гэһэн шэглэлээр Буряад ороной басагадай ябагаар, санаар ута зам гаталһанһаань хойшо 80 жэл үнгэрбэ. Энэ ойдо зорюулагдажа, баяр ёһололой хэмжээ ябуулганууд Кабанск аймагта мартын 16-да үнгэргэгдэхэ юм.

Хадаар аяншалхада аюултай

2017 оной эхилһээр Буряад Уласта хадаһаа гурбадахияа саһан бууба.