Расширенный поиск  

Зүүн хилэ хамгаалһан

Хэжэнгын аймагай Доодо Худан нютаг ажалша бэрхэ зоноороо яһала суутай, хүндэтэй гээшэ. Тэрэ зоной нэгэн Цырендоржо Санжиевич Гармаханов тухай нэгэ хэды үгөөр тэмдэглэлтэй байна

​Шанга тэмсээн

Хүүгэдэй үбэлэй амаралтын үедэ Хэжэнгэ аймагта даам наадалгаар Буряад Уласай чемпионат үнгэргэгдэбэ

​Эсэгын жэшээгээр

«Ехэ уг» гэһэн номинацида

​Хэжэнгэдэ ургаса хэр бэ?

Хэжэнгэ аймагта хүдөө ажахын шэглэлтэй 147820 гектар газар тоологдон

​Уншахамнай гү?

Наадахамнай гү? гэһэн статьяһаа һабагшалан2019 ондо Хэжэнгын түбэй номой сан модельнэ болгохо ажал ябуулагдаа. Энэ хэрэгтэ хамта дээрээ 11 сая 200 мянган түхэриг, тэрэ тоодо уласай жасаһаа - 10 сая, аймагайхиһаа 1 сая 200 мянган түхэриг һомологдоо. Хэжэн...

​Уян буряад хэлээ эрхимээр мэдэгшэдые урмашуулан баярлуулба…

Хэжэнгэ аймагай Дээдэ-Хэжэнгын дунда hургуулиин захирал «Буряад хэлэнэй габшагай hарын» дүнгүүдээр республика, аймаг соогоо бүхы хэмжээ ябуулгануудта бэрхээр хабаадаhан hурагшадаа амаршалжа, урмашуулгын бэлэгүүдые, үргэмжэлэлнүүдые бариба. Жэл бүри түрэл...

​Наадахамнай гү?

Үнгэрһэн гарагай 7-до Хэжэнгэ нютагта хэдэн шэнэ байшангууд, талмайнууд толлогдоо. Аймагай түб хойноһоо баруун-урагшань зүһэһэн харгын 7 модоной зай, тамирай хоёр талмай, һэльбэгдэһэн номой сан ба шэнэ ами абаһан киногой ордон. Хэжэнгын түхэреэнһээ гарбал...

​Арадай хүсэн амаргүй ехэ

Ноябриин 10-да үдэшын 5 сагта Буряад театрта “Хэжэнгэмнай гоё” гэһэн нигүүлэсхы сэдьхэлэй тоглолто-марафон үнгэргэгдэхэнь. Сугларһан мүнгэн Хэжэнгын Хүхэ Добын Соёлой байшанай барилгада шэглүүлэгдэхэ юм. Һэльбэн шэнэлэлгын, барилгын ажал нёдондо эхилээ һэ...

​Түрүүшын буряад комбриг

XX зуун жэлэй эхеэр алтан дэлхэй дээрэ мүндэлһэн зониие гайтайхан ажабайдал хүлеэжэ байгаа: хубисхал, ангиин тэмсээн, шуһата хамалганууд, дэлхэйн дайн... Иимэ шэрүүн, хатуу байдал соогуур тэсэжэ гараһан арад зоной нэгэн, минии нютагай ахатан болохо Бадма....

​Баян бүлэ

«Ехэ уг» номинацида

​Джарун Хашор: үсэгэлдэр, мүнөөдэр, үглөөдэр

Үргэн дэлисэтэйгээр ХХI зуун жэлэй рамнай үнгэрөө. Дүрбэн зүг, найман хизаараа хаража байгаа субарга ба үргэн олоороо хабаадагшад ехэ найдалтайгаар ерээдүй руу харана

​Гүрэн соогоо эгээл томо Джарун Хашарай субаргын 100 жэлэй ой Буряад Уласта тэмдэглэгдээ

Хэжэнгэ аймагта буддын шажанай эгээл томо Джарун Хашорой субарга һэльбэн шэнэлэгдээ

​Абынгаа буусада бусаад...

Хүдөө нютагай хүгжэлтэ

​Зоригтой Номин-Дари

Һаяхана Хэжэнгэ аймагаар ябахадаа, Дунда-Худан хүрэжэ, арад зонойгоо үмэнэ аша габьяатай, нютагай омогорхол Номин-Дари басагантай уулзахаяа зорибобди. Сомон дарга Баир Ширапов маанадые угтажа, 11 сэргэтэй Найрай толгой гэжэ нангин газарта бодхоогдоһон суб...