Расширенный поиск  

Буряад Уласай Хэжэнгэ аймагай даргын ажалта үдэр

Геннадий ЛхасарановАнна ОГОРОДНИГОЙ гэрэл зурагХэжэнгээр ябахадаа, аймагай засаг даргын ажал­та үдэр ямараар үнгэрнэб гэжэ наринаар ажа­глаабди. Геннадий Лхасаранов үсэгэлдэрынь командировкоһоо оройтожо бусаашье һаа, үглөөгүүр ажалдаа ерэшэнхэй байба. Таһ...

​Баабайнгаа бэлиг халан абаа

Буряад уласай гүрэнэй шангай лауреат С.С. Цыреновагай 70 наһанай ойдо

​Одондол яларна олоной буянһаа

Джарун Хашорай субаргын 100 жэлэй ойдо

​Буряад драмын театрай залуу халаанай тоосоото тоглолтонууд үнгэргэгдэнэ

Эдэ үдэрнүүдтэ Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ Буряадай драмын театрта Борис Щукинай нэрэмжэтэ ехэ һургуулиин оюутадай тоосоото тоглолто олондо харуулагдана.

​Буряад уласай Хэжэнгэ аймагай ажахынууд тракторнуудаа шалгаба

Буряад Уласай Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаман Хэжэнгэ аймагай захиргаантай хамта Ородой Адаг нютагта тракторнуудай техосмотр үнгэргэбэ.Ородой Адаг, Худанай үртөө, Ород нютагуудай хүдөө ажахын техникэ, хамта дээрэ 50 трактор шалгалта гараба. Иимэ шалг...

​Буряад Уласай Хэжэнгэ аймагта хабарай тарилгын хаһа эхилээ

Хэжэнгэ аймагай “Хэжэнгын МТС” бүлгэм байгша ондо 900 гектар талмайда орооһо таряа тариха түсэбтэй

Буян үйлэдэлгын марафон Буряад уласай Хэжэнгэ аймагта үнгэргэгдэхэ

Хүндөөр үбшэлһэн Баир Эрдынеевтэ үнэтэй операци хэхэ хэрэгтэ зорюулһан марафон эмхидхэгдэнэ

​Нараяа хүлеэһэн зула гү, али хамаг юумэн өөрын сагтай

Хэжэнгын дасан. Баруун-хойто зүгһөө буулгагдаһан гэрэл зурагЭнэ һонин ушар 2000-аад оной эхеэр Джарун Хашор зэндэмэниин дахинаа Хэжэнгын түхэреэндэ ба буряад арадтаа заларха сагай тулажа ерэхэдэ болоо. Бага балшар наһандаа Ушхайта Хэжэнгэ һууринуудай хоор...

​Чимит Дарибазароной уран шүлэгэй долгин дээрэ

Чимит Ринчинович Дарибазароной 85 жэлэй ойн баярта зорюулагдаһан уран һайханай урилдаан Хэжэнгэ аймагай номой санда үнгэргэгдөө

Джарун Хашорай субарга – һайхан сагай этигэл

Джарун Хашорай субаргын 100 жэлэй ойдо

Хэжэнгын «Сэсэг» сэсэрлиг эрэмдэг бэетэй хүүгэдтэ туһална

Хүмүүжүүлэгшэтэй зүбшэлгын хэшээлэй үедэҮнгэрһэн жэлэй һүүл багта Хэжэнгын “Сэсэг” гэһэн хүүгэдэй сэсэрлигэй хүдэлмэрилэгшэдэй бүлэг Бүхэроссиин грант шүүжэ, һургуулиин наһа гүйсөөгүй эрэмдэг бэетэй үхибүүдэй түрэлхидтэ хүмүүжүүлгын, һургалгын, элүүржүүлг...

​Буряад Уласта даам наадалгаар мүрысөөн үнгэргэгдэбэ

Энэ мүрысөөндэ уласай 4 аймагай болон Эрхүү можын хүбүүд, басагад хабаадаа

​Тамир Галановта нютагаархидынь гэр бэлэглээ

Арад зон нэгэдэхэдээ, хүсэ ехэтэй гэжэ хэжэнгээрхид үшөө да­хин гэршэлбэ. Боксоор гүрэнэйнгөө суглуулагдамал командын гэшүүн Тамир Галановта нютагаархидынь 3 сая гаран түхэриг суглуулжа, суута тамиршаниие Буряадай ниислэл Улаан-Үдэдэ гоё гэртэй болгобо.Хэ...