Расширенный поиск  

​Хэжэнгэдэ тамирай комплекс нээгдэбэ

Байгша оной дека­бриин 22-то Хэжэн­гэ аймагай түүхэдэ томохон үйлэ хэрэг болобо – “Хэжэнгэ” гэжэ нэ­рэтэй ехэхэн тамирай ком­плекс нээгдэбэ.Бассейнтэй, олон тоото тамирай танхимуудтай энэ байшанай барилга хадаа найман жэлэй саана эдир барилдаашан байһан А...

Буряад Уласай Хэжэнгэ аймагта Советскэ Союзай Герой Дарма Жанаевай дурасхаалда хүшөө нээгдэбэ

​Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда хабаадаһан баатар сэрэгшэдэй аша габьяань сэгнэшэгүй. Буряадай эрэлхэг хүбүүдэй нэгэн, Советскэ Союзай Герой Дарма Жанаевай дурасхаалда хүшөө нээлгын баяр Хэжэнгэ аймагта үнгэргэгдэбэ

​Хэжэнгын таряашад урматай

Хэжэнгээрхин нёдондонһоо эхилжэ, түрэл аймагайнгаа засагай зургаануудтай хэлсэжэ, hайн шанартай ехэ хүдэлмэри ябуулхаяа оролдонод

​Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов Хэжэнгэ аймагай ажаһуугшадтай уулзаба

Уласай толгойлогшо албанай хэрэгээр Хэжэнгэ аймагаар ябахадаа, хүдөө ажахын үйлэдбэриин зургаануудые, спортивна объектнүүдые, һуралсалай эмхинүүдые хүрэбэ

Һургуулияа дүүргэһэнэй ойдо – шэнэ ном

Эхин һургуулидаХэжэнгэ аймагай Цыден Цы­ренжаповай нэрэмжэтэ Чи­саанын дунда һургуули анха түрүүн һургуули дүүргэһэнэй тэбхэр 50 жэлэй ойдо зорюулагдаһан «Балшар наhанайм жэгүүртэ уур­хай» ном нара хараа.- Мүнөө жэл бидэ, Чисаанын дун­да һургуули болгогдо...

Худан голой аза талаан

«Аза талаан» номинацида

Холын хараатай, эдеэшэһэн бодолтой

«Аза талаан» номинацида

Бурханһаа үгтэһэн үршөөлтэй һэн...

Суута багша Виктор Санжимитыпович Мункинай 85 жэлэй ойдо

Түнхэнэй дархан газарта ойн түймэр

Үнгэрһэн үдэрэй туршада Түнхэнэй дархан газарта 2,6 га талмайда гараһан түймэр унтараагдажа байна. Ойн харуулай 14 хүдэлмэрилэгшэд хабаадажа, түймэр сараадаг 3 техникэ хэрэглэгдэнэ. Уридшалһан мэдээгээр, энэ түймэр ажаһуугшадай гэмээр гараба.

Эдэрмэг нютагайхидай барилга һунгамалнууд дэмжэбэ

Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ 23-дахи сесси дээрэ уласай бюджедэй гаргаша ехэ болгогдобо. Эндэ Хэжэнгэ аймагай Дээдэ Хэжэнгын дунда һургуулида тамирай байшанай барилга оруулагдаба.

Алексей Цыденов Дээдэ-Хэжэнгын дунда һургуулида туһа хүргэхэ

Буряад Уласай Толгойлогшын уялга саг зуура дүүргэгшэ Алексей Цыденов Дээдэ-Хэжэнгын дунда һургуулида тамирай байшанай барилгые дүүргэхэ хэрэгтэ туһалха юм.2016 ондо нютагай һуури бүтэсэ (инфраструктура) хүгжөөхэ мүнгэн һанһаа болон ТОС-ой эдэбхитэдэй хүс...

Ойн ажахы хэшээлнүүдые үнгэргэнэ

Түймэрэй аюултай хаһын урда тээ һэргылэмжын ажал ябуулагдажа байна. Буряад Уласай аймагуудай һургуулинуудта түймэрэй аюултай хаһада зорюулагдаһан нээмэл хэшээлнүүдые ойн ажахын агентство эмхидхэнэ. Мууяын аймагта “Жемчужина Сибири” гэһэн викторина үнгэргэгдэһэн байна. Эндэ 6-дахи, 7-дохи классуудай һурагшад түрэл нютагаа, байгаалияа хэр зэргэ мэдэхэ байһанаа харуулба. “Ойн түймэр” гэһэн гаршагтай зурагуудай конкурс эмхидхэгдээ. 9-дэхи-11-дэхи классай шабинар плакадуудые бэлдэбэ. Эхин классуудай һурагшадта түймэрэй аюул тухай хөөрэжэ, мультфильмнүүдые харуулаа. Эндэ хабаадагшад дипломуудаар болон үнэтэ бэлэгүүдээр шагнагдаһан байна.Хэжэнгэ аймагай Хүртэйн дунда һургуулида Бүхэроссиин мэдээсэлэй арга ябуулгын хэмжээндэ ойн ажахын ажалшад ногоо галдахые хориһон удхатай нээмэл хэшээлнүүдые үнгэргэбэ. Ойн түймэрэй гараа һаа, ямар хэмжээнүүд абтаха ёһотойб гэжэ һурагшадта ойн ажалшад хөөрэжэ үгэбэ. Зүбөөр түүдэг носоожо, тэрэнээ унтарааха тухай хэлэбэ. Түймэр саралгада мэргэжэлтэд хайшан гэжэ ажалаа ябуулдаг бэ гэһ