Расширенный поиск  

​Жолоошон Жаргалай дуунууд

«Утын харгыда унташахагүйн түлөө дуугаа дуулажа ябадаг хүм»,- гээд, ашаанай томо машина жолоододог ажалтай Жаргал Раднаев хөөрэнэ. Һүүлэй үедэ Интернет сүлжээндэ тэрэ яһала мэдээжэ болоо

​Тайзан дээрэ һалбарһан талын сэсэг

Гурба һарын 20-до «Байгал» театрай гол дуушан Болдын Ганцэцэг буряад арадай дуунай «Нэрьелгэ» гэһэн тоглолто үнгэргэхэнь. Харин энэнь театрай тайзан дээрэ үнгэрхэгүй, нэгэ бага ондоо маягтайгаар М.Хангаловай нэрэмжэтэ Буряадай түүхын музей соо табигдаха ю...

​Байгалыемнай буляахань гү?

Шэнэ жэлэй эхилһэнһээ Байгал далаймнай олоной анхарал татаһаар. Анха түрүүн Гүрэнэй Дүүмын һунгамал Николай Будуев Байгалай нэрэ аяар холын Багамын олтирог дээрэ үмсэлбэ гэжэ дэмы шууяа татаа бэлэй

​Yнгэрhэн зуун жэлэй агшан зуура

Үнгэрһэн сагай гэрэл зурагууд

Сагаалганай үреэлнүүд

Сагаалганай үедэ буряад зон бэе бэедээ сэдьхэлэй һайхан үгэнүүдые зорюулжа, бүхы зондо баяр, жаргал хүсэжэ, удха түгэлдэр үреэлнүүдые хэлэдэг гээшэ. Танай анхаралда хүүгэдтэ сээжэлдүүлхээр хэдэн үреэлнүүдые дурадханабди. Ерэhэн жэлдээ ехэрхэнгүй ябаад, Га...

Шэнын нэгэндэ сээрлэхэ зүйл

Сагаалганай һайндэр – Шэнэ жэлые угтаһан, сэдьхэл бодолоо арюудхаһан, сэбэр сэхэ һанаа һанаалһан, амгалан тайбаниие, элүүр энхые, дэлгэр сарюун байдалые үреэһэн, дэлхэйн зургаан зүйл – түбинүүдтэ зол жаргал айладхан хүсэһэн ехэ үдэр

​Юунэй түлөө түрэлхи хэлэеэ үзэхэб?

Февралиин 21 – түрэлхи хэлэнүүдэй уласхоорондын үдэр

​Золгохо ёһо

Сагаалганиие угтуулан

«Алтарганын» амин – сэдьхэлэй нэгэдэл

​«Алтаргана-2020» наада угтуулан

​Нютагайм баатарнууд

Дэлхэйн дайнай хойнохи үеын зон Эсэгэ ороноо, Европын арад түмэниие фашистнуудһаа аршалан сүлөөлөө. Хэжэнгын Чисаана болон Булаг һуурингуудһаа гарбалтай хүндэтэ минии нютагаархид Агууехэ дайнай гал дүлэн соогуур ами бэеэ гамнангүй ябажа, амиды мэндэ нютаг...

​Наян Наваа гээшэмнай намжаа һайхан Буряаднай!

Байгша оной февралиин 14-15-ай үдэрнүүдтэ Буряад драмын театрай тайзан дээрэ Виктор Жалсановай «Наян Наваа» гэһэн шэнэ зүжэг табигдаба

​Хог нобшоор – зайн гал

Шэтэ хотын 42 наһатай олзын хэрэг эрхилэгшэ Баир Санжимитупов хог нобшо болбосоруулжа, элшэ хүсэ болон үтэгжүүлгэ үйлэдбэрилхэ арга зохёоһон байна

​«Наян Наваа» хараад…

Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ Буряад драмын театр үнгэрэгшэ долоон хоногой хоёр үдэшэ “Наян Наваа” гэһэн шэнэ захатаяа олоной үзэмжэдэ дэлгээ. Хараһанай удаа хэдэн бодол түрөө.

​«Булагай» үргэлжэлэл

Мэдээжэ кино-найруулагша Солбон Лыгденов “Булаг” гэһэн фильмынгээ үргэлжэлэл Сагаалганай үеэр олониитын һонорто дурадхахаар найдана