Расширенный поиск  

​«Эдельвейс» түбэй амжалта

“Залуушуулай шэнэ зүйл нэбтэрүүлгын кампус” гэһэн түсэлэй нээлгын баяр ёһололой үедэБайгша ондо нэмэлтэ болбосоролой «Эдельвейс» түб Ородой Холбоото Уласай Гэгээрэлэй яаманай 8 сая 460 мянган түхэригэй грантда хүртэжэ, “Залуушуулай шэнэ зүйл нэбтэрүүлгын....

Ерэхэ жэлнай хэр байхаб?

Табан үдэр болоод лэ, Шэнэ жэлнай эхилхэнь даа. Тиигэжэ 2020 он руу шурган орохомнай гээшэ. Зүүн зүгэй литээр ерэхэ жэлнай түмэр сагаан Хулгана гэжэ тодоронхой. Гэбэшье бидэ буряадууд Буддын шажанай литээр Сагаан һараһаа шэнэ жэлээ тоолонобди. Зүүн зүгэй....

​Жабар Үбгэн болохоёо шамдыт!

«Энэ дэлхэй дээрэ ори гансаарханаа бэшэб, хэншьеб намда һанаагаа зобоно гэжэ мэдэрхынь, гомдолоор халиһан зүрхэндөө хадагалжа ябадаг уй ехэ гашуудалайнь мүльһэ хайлуулхын тула нигүүлэсхы сэдьхэлтэй байха ёһотойбди. Угайдхадаа шэдитэ Шэнэ жэлэй үедэ», - гэ...

​«Миралзаа мүшэд»

Шэнэ жэлэй урдахана Буряадай арадай ирагуу найрагша Галина БАЗАРЖАПОВАГАЙ уран зохёол дэлгэрүүлхэ шэнжэтэй “Миралзаа мүшэд” гэһэн ном “НоваПринт” хэблэлээр “нара хараба”.

​Арадтаа хабаатай асуудалтай аад...

Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин сурбалжалагшадтай ээлжээтэ уулзалгаяа үнгэргөө гээд мэдэнэбди. Тэндэ Буряадһаа АТВ гэдэг нэбтэрүүлгын ахамад нягта­лагша Александр Иванчиков, мүн БГТРК – гай буряад дамжуулгануудые хүтэлэгшэ Бальжинима ДАМБАЕВ гэгшэд хаба...

​Улад олондо хабаатай үйлэ хэрэгүүд

Юрий ТрутневБуряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зурагСаг… Ямаршье түргэн үнгэрнэб даа. Ойлгоошьегүй байтараа, 2019 оноо үдэшэхэмнай. Жэлэй туршада Буряад Уласта олониитые хүлгөөһэн хүдэлөөнүүд, үйлэ хэрэгүүд боложол байгаа. Жэлэй...

​Буряад хэлэндэ багаһаань һургана

Хүүгэдэй сэсэрлигүүдэй эгээл бага эрхэтэдтэ түрэлхи хэлэ заадаг багшанарай болон хүмүүжүүлэгшэдэй дунда уласай мүрысөөн анха түрүүшынхиеэ эмхид­хэгдэбэ. Буряад Уласай бол­босоролой бодолго нэбтэрүүлгын дээдэ һургуулиин буряад хэлэ болон уран зохёол хүгжөө...

​Буряад уласта хасуури хэдытэб?

Заншалта ёһоороо Шэнэ жэлэй гол тэмдэг гоёолто – хүжэ ногоон хадхууртайхан хасуури декабриин 15-һаа наймаалагдана. Шэлбэһэтэ модонуудые бэлдэхэ гурим хуушаараа үлөө. Тусхай үнэмшэлгэ абаһан хүн лэ модо унагааха эрхэтэй. Тиихэдээ даб гэһэн ой соо бэшэ, хар...

​Үндэһэн түсэлнүүдэй хэмжээндэ Буряад уласта 83 миллиард түхэриг дамжуулагдаха

Эдэ түсэлнүүд Ород гүрэндэ 2019 ондо бэелүүлэгдэжэ эхилээ

​Аяншалгын һалбариин 2019 оной дүнгүүдые Буряад уласта согсолбо

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй хүтэлбэри доро аяншалга хүгжөөхэ талаар зүблэлдэ аяншалгын ажал ябуулха зохих оршон байгуулха асуудалнуудаар хэлсэбэ.Буряад уласай аяншалгын яаманай мэдэсэлээр, 2019 ондо 380 мянган шахуу хүн можо нютагаар яабаһ...

​Номой сангай ажалшын дурсалга

Үнгэрһэн зуун жэлэй агшан зуура

Тамиршаншье, талаан бэлигтэй зураашаншье

Интернет сүлжээндэ hайндэрнүүдэй үмэнэ буряад маягтай хөөрхэн зурагууд элбэгээр дэлгээгдэдэг болонхой. Уншагшад, һанана ёһотойт, байгша оной морилхоёо байтар, гахай унаһан хүбүүн олоной дура буляагаа бэлэй. Мэдэн гэһээмнай, эдэ зурагуудые мэдээжэ абарга Ж...

​Хадхууртай таланууд

Хүндэтэ уншагшад! Удангүй байгша оноо үдэшэжэ, шэнэ жэл руу алхам хэхэмнай

​Садхаахаар салинтай гүбди?

Үнгэрһэн долоон хоногто бүхэроссиин асуулта хэдэг эмхинүүд салин тухай һонирхолтой мэдээнүүдые олоной анхаралда дурадхаба. Ород гүрэнэй 70 хуби ажаһуугшад ехэнхи салингаа эдеэ хоолдо гаргана гээшэ. “Левада-центр” гэһэн бүлгэмэй хэһэн асуултын ёһоор, һүүлэ...

​«Ородой Холбоото Уласай габьяата эмшэн» гэһэн үндэр нэрэ зэргэдэ Буряадай эмшэн хүртэбэ

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Хүүгэдэй клиническэ больницын эмшэн-педиатр Екатерина Хамаевна Цыденешеевада «Ородой Холбоото Уласай габьяата эмшэн» нэрэ зэргын үнэмшэлгэ барюулаа.Шэлэһэн ажалдаа үнэн сэхээр хандаһанайнгаа түлөө Екатерина Хамаев...