Расширенный поиск  

​Шэнэ сагта сэдьхэлэйнгээ баяр бү унтараая!

Үнгэрһэн зуун жэлэй агшан зуура

​Бэлигтэй хоёрой бэлдэдэг гайхалтай бэлэгүүд

2015 ондо Буряадтамнай буузын түхэлтэй шоколад хэгдэдэг боложо, аяншалагшадай дурасхаалта бэлэгүүдэй тоодо ороһон юм

​Хүндүүлхэй асуудал хүндэжэ...

Яагаад мүнөө сагта үндэһэн соёлоо һэргээхэб, хамгаалхаб, хүгжөөхэб? Энэ орёо асуудалда үсөөн тоото үндэһэн арадууд харюу бэдэрээ

​Халуун хаһын түлэг

Мүнөөдэрэй байдалаар Буряад Уласай хүдөө ажахыда бүхыдөө 401 мянган гектар талмайда үбһэ ногоон сабшагданхай, 396 мянган гектар хуряагданхай, энэнь хараалагдаһан түсэбэй 93 хубинь болоно

​Малшадай байдал: үнэн болоһон ушарнууд

Нажар зунай ааяма халуунда хонидоо уһалжа хургуулжархёод, гэртээ ерээд, сайлажа һууһан хонишониие харахадаа, “курортдо амарагшадһаа өөрэгүй байдалтай аад, ехэ мүнгэ оложо байха яагаашье жаргалтай хүн гээшэб даа” гэжэ олонхи хүн һанаһан байха

​«Ойр тойронхиёо гэрэлтүүлэн ябая»

Үндэһэтэнэй номой сан соо Буряадай Уран зохёолшодой холбооной байгуулагдаһаар 85 жэлэй ойн баярай ехэ суглаан боложо үнгэрбэ

Үнэмшэлгэ

Илангаяа һургуулиин наһанай ябахадаа “Буряад-Монголой үнэн” сониндо нэгэл һонин юумэ бэшэжэрхиһэйб гэжэ ехэл һанадаг бэлэйб

​Шуран Баяр

Шуран Баярынь үбhэндэ ябаад, негрһээ өөрэгүй пэтэн хара болошонхой Ленинград ошоhон байгаа ха юм

​Алиш талын абьяастай

«Уран бэлиг» гэһэн номинацида

​Сэтгүүлшэдэй сэнтэй харилсаан

«Бүхы Росси - 2019» гэһэн хуралдаан

Буряад хатарай гайхамшаг

Бүхэдэлхэйн харилсаан: буряад-монголшуудай хуби заяан

​Үерһөө хохидогшодто Буряад уласта 6 саяһаа дээшэ түхэригэй тэдхэмжэ һомологдоо

Үнгэрэгшэ зун Буряад улааста хура бороотой байжа, уһанда абтаха ушарнууд үзэгдөө

​Дулаасуулгын хаһада бэлэдхэл Буряад уласта түгэсөө

Энээн тухай барилгын сайд Николай Рузавин түсэблэлгын суглаанда хэлэһэн байна