Расширенный поиск  

​Аймагай бренд

“Буряад ороной аймагуудай бренднүүд” гэһэн үзэсхэлэн 11-дэхиеэ Буряадта үнгэргэгдөө

​Улаан-Үдэдэ «Львёнок» гэһэн трамвайнууд хүрэжэ ерэбэ

Алас Дурнын тойрогой тэдхэмжын хэмжээндэ 15 трамвай абтаа

Буряад хэлэнэй «Эрхим багша» элирүүлэгдэхэ

Ноябриин 27-29-нэй үдэрнүүдтэ мүрысөөн эмхидхэгдэхэ

​Буян үйлэдэлгын хэмжээ ябуулга Буряад Уласта эмхидхэгдэхэ

«Стань Дедом Морозом!» гэһэн хэмжээ ябуулга үншэн үхибүүдэй асуудалда олониитын анхарал хандуулха зорилготой эмхидхэгдэнэ

​Буряад Уласай ниигэмэй эмхинүүд хэр түлэгдэнэб гэжэ Алексей Цыденов шалгаха гэжэ даалгаба

Бүхы һургуули, хүүгэдэй сэсэрлигүүд, ниигэмэй хамгаалгын яаманай мэдэлэй эмхинүүдтэ хэр дулаан бэ гэжэ шалгагдаха

​«Районные бренды Бурятии» гэһэн үзэсхэлэн-яармаг Улаан-Үдэдэ эмхидхэгдэбэ

Буряад Уласай хүдөө ажахын һалбариин хүдэлмэрилэгшэдэй үдэртэ дашарамдуулан, ФСК-да «Районные бренды Бурятии» гээһн үзэсхэлэн-яармаг үнгэргэгдөө.

​2020 онһоо Буряад Уласта тэдхэмжэдэ хүртэхэ авиарейснүүдэй программма үргэдхэгдэхэ

Ородой Холбоото Уласайалишье нютаг можоһоо Алас Дурна зүг руу хүрэхэ авиарейснүүдтэ 2020 ондо 24 маршрут нэмэгдэхэ

​Үндэр долгито уянга

Уран зохёол шэнжэлэгшэ Туяна САМБЯЛОВАГАЙ шэнэ номһоо

​Гурбалжан баяр

Буряад Уласай Нарайлалгын шэнэ түбэй нээгдэһээр түрүүшын гурбан эхир түрэбэ

​Элбэг бэлигтэй Элбэг хүбүүн

“Найдал - 2019” номинацида

​Шэнэ харасаар

Декабриин 5-да Хэжэнгэ һууринай “Одон” гэһэн Соёлой байшанда тус зүжэг табигдахаар хараалагдана

Түрэл хэлэмнай– түшэг хэшэгнай

«Түрэл хэлэнэй хэшээл» гэһэн уласхоорондын II мүрысөөн Буряадай багшанарай колледждо үнгэргэгдэбэ

ЕГЭ - ехэ туйлалта гү?

2021 онһоо эхилжэ, һурагшад буряад хэлээр ЕГЭ тушаадаг болохо