Расширенный поиск  

Алас Дурнын тойрогой тэдхэмжын хэмжээндэ Байгалай анагааха ухаанай колледжын хамтын байра заһабарилагдана

150 оюутадые багтааха Байгалай анагааха ухаанай колледжын хамтын байра 1967 ондо баригдаһан

​Буряад Уласта түрүүшын үхибүүтэй болоһон хоёр мянганһаа дээшэ гэр бүлэнүүд тэдхэмжэдэ хүртөө

Энэ тоо баримта ажаһуугшадта ниигэмэй туһа хүргэлгын түбтэ согсолоо

​Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ бэшэ сесси ноябриин 28-да үнгэргэгдэхэ

Энээн тухай шиидхэбэри Арадай Хуралай зүблэлэй суглаанда абтаа

​Олондо жэшээ - Ольга Намдакова

Социальна холбоон соо

Буряад уласта​ сүлөөтэ барилдаагаар Ородой Холбоото Уласай чемпионадта бэлэдхэл эхилээ

Гараха жэлэй апрель һарада Улаан-Үдэдэ Гүрэнэй хэмжээнэй тамирай хэмжээ ябуулга эмхидхэгдэхэ

​Үрхэ гэрээ – үндэһэн маягаар

Сонинойнгоо урдахи дугаарнуудай нэгэндэ гэр доторой шэмэглэл бүтээдэг Жаргалма Лхамадиеватай танилсаһан байнабди. Мүнөө дизайнерай ажал тухайнь бүри тодорхойгоор хөөрэхэмнай

​Буряад уласта фермернүүдтэ грантын тэдхэмжэ үзүүлхэдэ аша туһатай

Хүдөө нютагаа бусажа, ажахы эрхилһэн Елена Аюшеевада засагай газарай түлөөлэгшэд хүрэһэн байна

Үһэ абахада – ушартай

Үһэ заһаха ба абаха гээшэ хүнэй саашанхи хуби заяанда һайнаар гү, али муугааршье нүлөөлдэг

​Москва хотын ажаһуугшад болон айлшад Буряад уластай квестын аргаар танилсаха

«Алас Дурнын экспрессэй» вагон бүхэндэ QR-код хэрэглэжэ, харгыда ябаһан хүн бүхэн квестдэ хабаадаха аргатай

​Буряад Уласай хүүгэдэй уралигай 26 һургуулида шэнэ пианинонууд дамжуулагдаха

«Соёл» гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ пианино худалдан абалгада 9,6 сая түхэриг һомологдоо

​Алас Дурнын федеральна тойрогой бүридэлдэ Буряад Уласай оруулагдаһаар жэлэй дүнгүүд тухай Алексей Цыденов хэлэбэ

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Алас Дурнын федеральна тойрогой бүридэлдэ Буряад Уласай оруулагдаһаар түрүүшын жэлэй дүнгүүдые согсолбо

​Эрдэмтэд

«Ехэ уг» гэһэн номинацида

​Үхибүүдые абарагша

«Буян хэшэг» номинацида

​«Занабазар» роман толилогдожо эхилбэ

Манай айлшан – “Байгал” сэтгүүл