Расширенный поиск  

​Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сессидэ оруулагдаһан хуулиин түсэлнүүдээр хороонуудта хэлсэхэ

Энэ долоон хоногто Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сеесидэ оруулагдаһан хуулиин түсэлнүүдээр һунгамалнууд хэлсэхэ. Ээлжээтэ арбадахи сесси мартын 3-да үнгэргэгдэхэ гэжэ тодорхойлогдонхой.Тиихэдэ һунгамалнууд хуулинууд яажа бэелүүлэгдэнэб гэжэ хэлсэх...

​«Бүһэлэлтын хилээмэн» гэһэн хэмжээ ябуулгаар Буряад уласай һургуулинуудта нээмэл хэшээлнүүд үнгэргэгдэбэ

2020 оной январиин 27-до, Ородой Холбоото Уласай алдар солын үдэр, гүрэн дотор Ленинград хото фашистнуудай бүһэлэлтэһөө сүлөөлһэн үдэр тэмдэглэгдэдэг. Дурасхаалай энэ үдэр Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин 2014 оной декабриин байгуулха тух...

​«Милаан-тоглолтодо» Улаан-Үдын ажаһуугшад болон айлшадые урина

Буряад драмын театрай зүжэгшэд Лосолма Протасова Ольга Ломбоева-Ранжилова хоёр шог ёгто «Милаан-тоглолтодо» февралиин 2-то уринаЗадарюун, согтой зугаатай хоёр хүгшэд - Янжима Спиридоновна Пылжит Капитоновна хоёр арад зоной дунда мэдээжэ болонхой. Эдэ хүгш...

​2020 оной «Байгалай загаһашалалгада» хабаадагшад бүридхэгдэжэ эхилбэ

Байгша оной январиин 27-һоо мартын 20 болотор «Байгалай загаһашалалгада» хабаадаха дуратайшуул мэүүлгэнүүдые оруулжа эхилбэ. Тус хэмжээ ябуулга мартын 27-28-най үдэрнүүдтэ Буряад Уласай Байгал шадарай Турка һууринда «Байкальская Гавань» гэһэн газарта Бай...

«Соёлой байшан. Шэнэ формат» гэһэн түсэлөөр бүхэроссиин мүрысөөн соносхогдобо

Ородой Холбоото Уласай соёлой яаман болон В.Д. Поленовэй нэрэмжэтэ Арадай уран бүтээлэй түб Ородой Холбоото Уласай можо нютагуудта «Дом культуры. Новый формат» гэһэн бэелүүлэгдэһэн түсэлөөр урилдаа соносхобо.Бүхэроссиин хэмжээнэй урилдаан хоёр шатада үнгэ...

​Буряад Уласай Арадай Хуралай дэргэдэхи Залуушуулай танхимай ээлжээтэ хоёрдохи сесси үнгэргэгдэхэ

Буряад Уласай Арадай Хуралай дэргэдэхи Залуушуулай танхим ээлжээтэ хоёрдохи сессиеэ январиин 30-да үнгэргэхэ. Залуушуулай танхимай зүблэл суглаанда хэлсэхэ асуудалнуудай түсэб баталһан байна. Тиигэжэ залуу һунгамалнууд 2019 оной ажалай дүнгүүдые согсолжо,...

​Агууехэ Илалтын һайндэртэ дашарамдуулан «дайнай үеын үхибүүдтэ» жэл бүри тэдхэмжэ үзүүлхэ тухай һунгамалнууд дурадхаба

«Дайнай үеын үхибүүдтэ» жэл бүри мүнгэн тэдхэмжэ үзүүлхэ тухай Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамалнууд дурадхаба. «1928 оной январиин 1-һээ 1945 оной сентябриин 2 болотор хугасаада түрэһэн хүнүүдтэ ниигэмэй туһаламжа үзүүлхэ тухай» гэһэн Буряад Уласай х...

​«Буряад сэдьхэлтэй хүм»

Цырен БатоцыреновИнтернет сүлжээндэ Инстаграм холбоондо хуудаhаяа иража байтараа, шаб шара ород хүбүүнэй уhан буряад хэлээр урдахуулжа байhан видео харажархибаб. Һонирхожо, тэрэнэй хуудаhанда орожо, үзэжэ шудалбаб. Дүрэ зурагайнгаа доро томо гэгшын үзэгүү...

​«Хилэгүй юртэмсэ»

Япон далайн хүбөөдэ яһала ашагтайгаар һуралсал гараа«Буряад-ФМ» радиогой долгиндо үдэшын 19.00 сагта «Дуун хамбы» гэжэ дамжуулгые үдэр бүри шагнахаар. Бүхэли часай туршада хүгжэмтэ хамбышан – студиин айлшан аялгата һайхан дуунуудаа олондо бэлэглэдэг занша...

Һармагшанһаа һайхан лэ һаа...

pixabay.comЭрэ хүн hармагшанhаа халта сэбэр байбал болоо гээд анхан хэлсэгшэ hэн. Харин hүүлэй үедэ гоёхо шуналтай эрэшүүл олошоронхой. Модын ёһоор хубсалхаһаа гадна, бүри нюур аманайнгаа уршалаа тэниилгэхын тула тарилга хүүлэнэ, hахал hамбайгаа абхуулха....

​Угайнгаа баялиг удхалан…

Сонинойнгоо урда дугаарнуудта үндэһэн маягаар гэр доторхиие шэмэглэдэг «D.master» студиин ажалтай танилсуулжа эхилһэн байнабди. Мүнөө сагай шэмэглэлэй шэнэ һэбшээн болоһон этно-стиль хадаа оёоргүй далай мэтэ үзэгдэнэ. Шэнэ юумэ нээнгүй, угсаата арадайнгаа...

Хорото агаар

Сайн байна, хүндэтэ уншагшад! Үбэлэй хаһа түлэг дундаа. Улаан- Үдэмнай утаанда барюуланхай. Үдын зүүн эрье хүрэхэтэй сасуу бүтэшэхөөр хүхэ утаан. Гансашье тэндэ бэшэ. Буряадай ниислэлэй хаанашье хорото агаарһаа хоргодохоор бэшэл. Хотын ТЭЦ, хубиин котельн...

​Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын Алас Дурнын тойрогто бүрин эрхэтэ түлөөлэгшөөр Юрий Трутнев үлэбэ

Юрий Трутнев Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо - Юрэнхылэгшын Алас Дурнын федеральна тойрогто бүрин эрхэтэ түлөөлэгшын тушаалда үлэбэ.Юрий Трутневэй энэ тушаалда томилогдоһон сагһаа хойшо Алас Дурнын тойрогто ехэ ажал хэгдээ. Бур...

​Гоёһоор, голоо бү хүлдэ!

Мүнөө сагта эрдэм, техникын үлэмжэ ехээр хүгжэжэ байhан дээрэhээ хүн зоной эдихэ, эдлэхэ эд бараан элбэгжэжэ, элдэб янзын хубсаhа хүнүүд үмдэдэг болонхой. Илангаяа залуушуул гансал гоёын түлөө гү, али өөрынгөө үе сагай гурим заншал дахажа, элдэб янзаар ху...

​Жаргалаар түгэсэһэн түүхэнүүд

«Илалтыемнай бидэнһээ абажа шадахагүй» гэһэн нэгэ туужа, Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда хабаадагша ахамад офицерэй басаган, юрын лэ ород эхэнэр Людмила Викторовна Толкишевскаягай хөөрөө би һаяхана сэдьхэлээ хүдэлгэн уншабаб