Расширенный поиск  

​Сагаан үбгэн шалгараа

Ноябриин 18-да Жабар үбгэнэй түрэhэн үдэр тэмдэглэгдэнэ

​Сэдьхэлэйнь сэгнэшэгүй хэшэг

“Байгал” театрта байгуулагдаһан зам

​Хүдөө ажахын үйлэдбэринүүдэй «АГРОпродмаркет» үзэсхэлэн Улаан-Үдэдэ эмхидхэгдэхэ

13 аймаг болон эдеэ хоол үйлэдбэрилдэг 20 эмхи үзэсхэлэндэ хабаадаха тухай мэдүүлгэ оруулаад байна

​«Аюулгүй улас» гэһэн түсэлдэ Буряадай залуушуул хабаадаа

Тус хэмжээ ябуулгада 40 –һөө дээшэ залуушуул болон үхибүүд хабаадаа

​«Алас Дурнын экспрессэй» бүридэлдэ Буряадтай танилсуулһан вагон Москвагай метродо шуумайна

«Москвада Алас Дурнын үдэрнүүдэй» хэмжээндэ «Алас Дурнын экспресс» гүрэнэй ниислэл хотын метродо ябажа эхилээ

​Гартаа дүйтэй габьяата зүжэгшэн

Уламжалалта ура шадабари

​Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр - Бэшүүр аймагта

Уласай хүтэлбэрилэгшэ ниигэмэй удха шанартай объектнүүдтэ хүрэхэ

​Уг гарбалаа хүндэлхэ угай заншал

Гарагай 4-эй нарата һайхан үдэр Исток һууринда оршодог хүүгэдэй “Колобок” сэсэрлигтэ “Өөрын угтайб” гэһэн гэр бүлэнүүдэй урилдаан Улаан-Үдын Советскэ хорооной хүүгэдэй сэсэрлигүүдэй хоорондо үнгэргэгдөө

​Үхибүүдтэ – үдын хоол

Буряад Уласаймнай эхин ангиин hурагшад 2020 онhоо эхилжэ, hургуулидаа түлөөhэгүйгөөр халуун хоол бариха аргатай болохонь

​Жэлэй дүнгүүд

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай 2018 оной ноябриин 3-ай зарлигаар Буряад Улас Алас Дурнын тойрогой бүридэлдэ оруулагдаа һэн

​Жэшээтэ бүлэнүүд

“2019 оной бүлэ”

​Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси ажалаа эхилээ

Мүнөөдэрэй сессидэ һунгамалнууд гушанһаа дээшэ асуудалнуудаар хэлсэхэ юм

Уран зохёолшод тухай урматай дорюунаар

Һурагшадай уласхоорондын хуралдаан

​Туһатай зүбшэлыень тодожо абая

Сониноймнай шэнэ гаршаг хүтэлэгшэ Жаргалма Лхамадиеватай хөөрэлдөөн