Расширенный поиск  

​Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси ажалаа эхилээ

Мүнөөдэрэй сессидэ һунгамалнууд гушанһаа дээшэ асуудалнуудаар хэлсэхэ юм

Уран зохёолшод тухай урматай дорюунаар

Һурагшадай уласхоорондын хуралдаан

​Туһатай зүбшэлыень тодожо абая

Сониноймнай шэнэ гаршаг хүтэлэгшэ Жаргалма Лхамадиеватай хөөрэлдөөн

Зоной түлөө зориг түгэс

«Буян хэшэг» гэһэн номинацида

​Уран нугалаагай удха шанар

«Байгал» театрай үнэтэй үүсхэл

​Хари гүрэнөөр гү, али Буряад орондоо амархада таатай гү?

Нютагаархиднай үнгэрэгшэ зундаа хаана амаржа, хүсэ орооб? Хари гүрэнөөр гү, али Буряад орондоо амархада таатай гү гэhэн асуудалда харюу бэдэржэ, хэдэн хүндэ хандабабди

​Хэлэнэй хүндэ асуудал хүлэр мэтэ һүжэрнэ

Газарай хүрьһэн доогуур шургажа ороод, унтархаяа мэдэнгүй ууяжа, үбэл болоходо, саһан дороһоошье уурал, утаа гарган носодог хүлэр түймэр мэтэ, угсаата арадаймнай уянгата һайхан хэлэнэй мүнөөдэрэй байдал тухай хөөрэлдөөнүүд, саашанхи хүгжэлтыень элирхэйлхэ...

​“Уран дүшын” аялга зэдэлһээр

Заха холын Захааминай уран зохёолшодой “Уран Дүшэ” нэгэдэл тэбхэр табин жэлэйнгээ алтан ойе үндэр дээдэ хэмжээндэ үнгэргэбэ

​Буряадай һургуулинуудта компьютер хэрэглэн, информатикаар ЕГЭ тушаажа туршаба

Информатикаар гүрэнэй ниитэ нэгэн шалгалтые компьютераар тушаалгадаг болохо ажалые Болбосоролой болон эрдэм ухаанай талаар хиналгын федеральна албан хэдэн жэлэй туршада ябуулаа

​Арһан саарһан

БГСХА-гай Хүдөө ажахын ажалшадай мэргэжэл дээшэлүүлгын дээдэ һургуулида хониной арһа элдэжэ һургана

​Уран гартан урматай

"Уран бэлиг" гэһэн номинацида

​Аба мэтэ бэлэй

Багшамнай хэшээлээ нэгэл ондоохоноор үнгэргэдэг, тон ехэ шэнжэлгын ажаябуулга оюутадтаяа эмхидхэдэг байгаа

Зурагаар дамжан, зуун жэлнүүдэй гүн руу

Энэ гэрэл зураг 150 жэлэй саана мүнөөнэй Сэлэнгэ аймагай дэбисхэр дээрэ оршодог Бултамуурай дасанда буулгагдаһан байна. Тэрэ үедэ Бултамуурай дасан эгээл баян дасануудай нэгэн гэжэ тоологдодог байһан