Расширенный поиск  

​“Буряадаараа уншая” гэһэн урилдаанда Улаан-Үдын, Эрхүүгэй оюутад эрхимээр хабаадаба

Буряад хэлэнэй hайндэрэй шугамаар, габшагай һарын түсэбөөр Буряадай гүрэнэй Доржо Банзаровай нэрэмжэтэ ехэ һургуулида “Буряадаараа уншая” гэhэн урилдаан үнгэрбэ

​Барилдаашадай гол тэмсээн

Олимпиин наадануудай урдахана Буряад Уластамнай эрэшүүлэй дунда барилдаагаар Ородой чемпионат болохоор хараалагдана

Москва хотодо үнгэргэгдэхэ Алас Дурнын яармагта «Байгал» театр уласаа түлөөлхэ

Байгша оной декабриин 2-8-ай үдэрнүүдтэ Москва хотодо гурбадахияа «Алас Дурнын яармаг» гэһэн үбэлэй наадан эмхидхэгдэхэ

​Алексей Цыденов буряад хэлэнэй багшанартай уулзаа

Буряад хэлэ сахин хүгжөөхэ талаар буряад хэлэнэй багшанартай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернадта уулзалгада Буряад Уласай Толгойлогшо хабаадаа

2020 оной уласай бюджедэй түсэлөөр олониитын уншалга Буряад Уласай Арадай Хуралда үнгэргэгдэхэ

Энээн тухай захирамжа Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов абаһан байна

​Буряад Уласта Джарун Хашарай субарга тухай фильм буулгагдаа

Джарун Хашарай субаргын түүхэ, тэрээндэ хабаатай үльгэр домогууд тухай түүхэ шэнжэлэгшэд, ламанар, Хэжэнгэ аймагай ажаһуугшад хөөрэнэ

​Буряад Уласта Олимпиин нааданда бэлдэлгэдэ мүнгэ һомололго гурба дахин нэмэхэ

Октябриин 13-да Буряад Уласай Толгойлогшо Токиодо 2020 оной Олимпиин нааданда бэлэдхэлэй талаар зүблөө үнгэргөө

​Буряад Уласта «Алас Дурнын гектарта» туулай үсхэбэрилхэ ажахы байгуулагдаха

Буряад Уласай ажаһуугша Иван Галецкий Тарбагатай аймагай Пестерево нютаг шадар «Алас Дурнын гектар» гэһэн программаар газар абаһан байна

Буряад Уласай 55 хүрэтэр наһанай багшанар «Земскэ багша» программада хабаадаха аргатай

Мүнөө Алас Дурнын тойрогто нэгэ түлэгдэхэ тэдхэмжэ 2 сая түхэригтэ хүргэхэ талаар хуулида хубилалтанууд бэлдэгдэнэ.

​Түүхэтэ илалта

Кабардино-Балкариин АССР-эй ниислэл Нальчик хотодо РСФСР-эй автономно уласуудай хүдөөгэй эхэнэрнүүдэй соёлой, тамирай фестиваль 1989 оной намар анха түрүүшынхиеэ үнгэрөө һэн

​Хоёр эрьеын улад, холбоо байгуулая!

Амар сайн, анда нүхэдни! Үнинэй тантаяа золгоогүйдөө зобошоноб. Үргэлжэ бэшэжэ байха гэһэн аад...сүлөөгүйдөөб. Сэхыень хэлэнэб

​Наһатайшуул дахинаа оюутад болоно

9 оной эхинһээ Хүн зониие ажалаар хангалгын албан гүрэнэй тэдхэмжэдэ гарахаяа ойртоһон зониие шэнэ мэргэжэлдэ һургаха хэрэгые эмхидхэнэ