Расширенный поиск  

Буряад уласта шэнээр нээгдэһэн кинотеатрнуудай ажалай түрүүшын дүнгүүд

2019 оной һүүл багта Буряад уласта «Соёл» гэһэн үндэһэн түсэлөөр юһэн кинотеатр нээгдэһэн байна

​Буряад Уласай Засагай газарта - хубилалтанууд

Дамбинима СамбуевБуряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовтэй уулзаһанай удаа элүүрые хамгаалгын сайд Дамбинима Самбуев тушаалаа сүлөөлхэ тухай мэдүүлгэ бэшэһэн байна. Тиихэдэ Буряад Уласай элүүрые хамгаалгын сайдай орлогшо, эмнэлгын туһа хүргэлгын, һэргы...

​Олоной анхарал

Амар сайн! Жэгдэ харгыда жэгнүүлэн унташахаар байдаг. Хитадта шанар һайтай сэхэ харгы замай аюултайень бэеэрээ мэдэрээ һэм гээд, нэгэ танилай хөөрэһэниинь һанаанһаам гаранагүй. Үнгэрһэн зун Горячинск ошоходоо, гол харгыһаа хажуу тээ оршодог Батурино тос­х...

​29-дэхи буряад гимназиин түүхэһээ

Үнгэрһэн зуун жэлэй гэрэл зурагууд

Хуулинуудай хубилалтын нүлөө

Январиин 1-дэ Ород гүрэндэ хэдэн Хуули ондоо болгогдобо гээшэ. Бүхы һэлгэлтэнүүд арад зоной ажабайдалые һайжаруулхын тулада абтаа. Жэшээлбэл, ажалай салингай доодо хэмжээн (МРОТ) нэмэгдээ. Нёдондо 11 мянга 280 түхэриг байһан аад, мүнөө 12 мянга 130 түхэри...

​Батор Цыбиков «Единая Россия» намай Буряадтахи таһаг хүтэлбэрилбэ

Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамал Батор Цыбиков «Единая Россия» намай Буряадтахи таһагай хүтэлбэриэгшын тушаалда томилогдобо. Иимэ шиидхэбэри «Единая Россия» намай Генсоведэй Президиумдэ абтаа гэжэ намай сайтда бэшэгдэнхэй. Буряадтахи таһагай хүтэлбэр...

​Юрын буряад эсэгэ

Алтан дэлхэй дээрэ ами наһа бэлэглэһэн аба эжыһээ, угыеш залгуулан дамжуулха үри хүүгэдһээ, энхэрэн хүлеэн абадаг аха дүүнэрһээ, түшэг тулга боложо ябадаг нүхэрһѳѳ сэнтэй юумэн үгы ха даа… Теэдшье аба эжы тухайгаал бэшэхэнь эгээл харюусалгатай байн...

​Алиш тээшээ адли тэгшэ

Жэлэй эхин hарын 13-да Ородой Холбооной хэблэлэй ажалшадай мэргэжэлтэ hайндэр тэмдэглэгдэдэг. Тэрэ 1991 оной декабриин 28-ай үдэр хуулиин ёhоор баталагдаhан юм. Агууехэ Пётр хаанай зарлигаар 1703 ондо байгуулагдаhан «Ведомости» гэhэн сониной нара хараhан....

​Валя Чимитова... наһанайм дуран

Дондог Улзытуевай “Үдэр бүриин тэмдэглэлнүүд”

​Хилын саана тодорһон одон

Бүхэдэлхэйн харилсаан: буряад-монголшуудай хуби заяан

​Ногоон Дара эхэ

Ивалгын Хамбын хүреэндэ Захааминай хуша нарһан модонуудаар бодхоогдоһон, үйһөөр шэмэглэгдэһэн Ногоон Дара эхын гайхамшагта гоё дуган мүргэлшэдые угтадаг. Хүреэнэй олон ехэ дуганууд соо онсо уранаар баригдаһаараа илгардаг энэ дуганай шэрээтэ Намжил ламбага...

​Наһатайшуул наадаба

Үндэр наһатайшуулай дунда Буряад Уласай даам наадалгаар чемпионат Улаан-Үдэдэ эмхидхэгдэбэ. Тэндэ 84 хүн хабаадаа

​2020-1921=99

99 жэлэй саана декабриин 21-дэ «Buriaad-Mongoliin ynen» (1958 онһоо “Буряад үнэн”) гэжэ сониной нэрэтэй анха түрүүшын дугаар Шэтэ хотодо нара хараа. Тэрэ гэһээр хэды олон хубилалтанууд оршон тойрондо үнгэрөөб

​Хүдөөгэй ипотекэ яагаад абахаб?

Һүүлэй үедэ хүнгэлэлтэтэй ипотекын янзануудай олошоржо байһаниинь һайшаалтай. Үнгэрһэн жэлэй декабрьһаа “Алас Дурнын ипотекэ” гэһэн программа бэелүүлэгдэжэ эхилэнхэй гэжэ мэдэнэбди. Харин байгша оной түрүүшын лэ ажалта үдэрһөө “Хүдөөгэй ипотекэ” хүсэндөө....

​Дуушан түрэһэн урмандаа

«Новая звезда» гэһэн дуушадай уласай урилдаан энэ жэлэй эхиндэ боложо үнгэрөө. Заншалта ёһоороо тэрээндэ Эхэ ороноймнай бүхы можо нютагуудай дуушад хабаададаг юм. Шүүгшэдэй түрүүлэгшэ, мэдээжэ хүгжэм зохёогшо Максим Дунаевскиин хэлэһээр, илагшые элирүүлхэ...