Расширенный поиск  

​Эрмэлзэл ехэтэй эрхимэй эрхимүүд

Багшын хүнгэн бэшэ ажалда ябажа, бахархама амжалтануудые туйлаад, түрын засагай соносхоһон түрүү һургагшадай урилдаанда уридлажа гараһан урагшаа һанаатай, урма зоригтой, ухаан түгэлдэр мэргэжэлтэдые хүндэлэн ёһолхо уулзалга урда долоондо уласай ниислэлдэ....

​Багашуул шатараар тулалдаа

Буряад Уласай эгээл эдир шатаршад гурбан үдэрэй хугасаада эрхим тамиршадые элирүүлһэн байна. Энэ мүрысөөндэ 70 гаран хүн хабаадаа.

​«Москвада Алас Дурнын үдэрнүүд» гэһэн фестивальда Буряад Улас тоглолтонуудые бэлдэнэ

Москвада декабриин 12-14-нэй үдэрнүүдтэ “Экспоцентр” гэһэн үзэсхэлэнэй түбтэ “Москвада Алас Дурнын үдэрнүүд” гэһэн жэл бүриин фестиваль үнгэргэгдэхэ

​Буряад Уласай Сэлэнгэ аймагта хүүгэдэй уралигай ори ганса һургуули заһабарилагдаа

Октябриин 9-дэ Гусиноозерск хотодо Алас Дурнын тэдхэмжын хэмжээндэ һомологдоһон мүнгөөр Н.Б. Дамирановай нэрэмжэтэ хүүгэдэй уралигай һургуули заһабарилагдажа, нээлгын баяр ёһолол үнгэргэгдөө

​Монголой түлөөлэгшэ - «Эдир Будамшуу»

Ойн баярай урилдаанай түгэсхэлэй тоглолтодо Монголһоо, Үбэр Байгалһаа, Эрхүү можоһоо, Буряадай аймагуудһаа хүдэр дорюун, хүнгэн солбон, уран хурса хэлэтэй 23 хүбүүд хабаадаа

​Холшор хэлэтэй хонишон

Һамаарха юумэднай тэдэл даа

​Тэрэш тэрэ, тэхэш ямаан

(Үнэн болоһон ушар)

​Гансахан хэлэмнай гамнамаар хайратай

Буряад хэлэнэй саашанхи хуби заяан, хүгжэлтэтэйнь холбоотой эрид табигдаһан асуудалнуудаар энэ жэлэй габшагай һара эхилбэ

​Нютагаймнай басаганай ном - илагшадай тоодо

“Номой дугылан-2019” һайндэрэй дүнгөөр “Эрхим ном” гэһэн урилдаанда “Буряад хэлэн дээрэ жэлэй эрхим ном” хэһэгтэ Галина Базаржаповагай “Буусын һургаал” гэж ном илажа гараа

​Алдар солото Алагуев

Буряад Уласаймнай залуу задарюун Алагуев Ородой Холбоото Уласай эрхим багша-сэдьхэл судлагша гэһэн нэрэ зэргэдэ хүртэбэ

​Ажалай абяан

Ябаhан хүн яhа зууха, хэбтэhэн хүн хээли алдаха

​Ара нэрын хойшолон

Нютагаархидни ехэ шог зугаатай, хошон, холшор үгэтэйхэнүүд, наада энеэдэ гаргаха, хорон хэлэеэ бүлюудэхэ дуратай юм

​Буряад театрай «Бэлшэрэй түүхэ» гэһэн зүжэг Санкт-Петербург хотодо Театральна олимпиадада харуулагдаха

Ородой Холбоото Уласай үндэһэн театрнууд харагшадые эрхим бүтээлнүүдтэеэ танилсуулха

​Буянтайл даа, буряад-монгол уг удхань

Үндэһэтэнэй номой санда мэдээжэ ирагуу найрагша Сергей ТУМУРОВАЙ Москва хотодо хэблэгдэһэн “Вещество Весны» гэһэн номтой танилсалга болобо