Расширенный поиск  

За мужество и героизм: что не так со званием «Герой России»?

Указом Президента РФ от 10 ноября 2002 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинско­го долга в Северо-Кавказском регионе, лейтенант Анатолий Коробенков из Бурятии удостоен высокого звания «Герой Российской Федерации» с вручением медали «...

​«Осенний взрыв»: о чём говорят политические итоги года в Бурятии

Этой осенью Бурятия трижды прогремела на всю страну

​Улад олондо хабаатай үйлэ хэрэгүүд

Юрий ТрутневБуряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зурагСаг… Ямаршье түргэн үнгэрнэб даа. Ойлгоошьегүй байтараа, 2019 оноо үдэшэхэмнай. Жэлэй туршада Буряад Уласта олониитые хүлгөөһэн хүдэлөөнүүд, үйлэ хэрэгүүд боложол байгаа. Жэлэй...

Волнения в Улан-Удэ получили ожидаемое продолжение

В воскресение в парке "Юбилейный" прошёл санкционированный митинг

Глава Бурятии встретился с экс-кандидатами на пост мэра

Вячеслав Мархаев не пришел на назначенную главой встречу

​Засаг баригшадай шэнэ халаан

Игорь ШутенковСентябриин 8-да Улаан-Үдэ хотодо ба 11 муни­ципальна байгууламжада үнгэрһэн һунгуулиин уридшалһан дүнгүүд эли болобо. Буряад Уласай Толгой­логшо Алексей Цыденов һунгуулида оролсоһон ню­таг можынгоо ажаһуугшадта баяр хүргөөд, илагшадта түсэбү...

Буряад Уласай Толгойлогшо: «Һунгалтада ерэжэ, дуугаа үгэһэн ажаһуугшадта баяр хүргэнэб»

Сентябриин 8-да Улаан-Үдэ болон уласай 11 аймагта үнгэргэгдэһэн һунгалтын уридашалһан дүнгүүд согсологдоо. Буряад Уласай Толгойлогшо һунгалтада ерэжэ, дуугаа үгэһэн ажаһуугшадта баяр хүргэжэ, һунгалтада илагшадта һанаһан хэрэгүүдээ, түсэбүүдээ бэелүүлхые...

На выборах в столице Бурятии ожидают 293 тысячи избирателей

Чем заняты кандидаты, как проходит подготовка к выборам и чем недовольны улан-удэнцы

Алтан дэлхэй альган дээрэмни

Хүн гээшэ юрэдөө һонюуша ха юм. Тиимэл хадаа сансар руу ниидэнэ, далайн гүн руу шунгана... Теэдшье бүмбэрсэг дэлхэйн нюусанууд булан бүхэндэ барашагүй ехэ. Уудалха бүримнай ухаанда орошогүй таланууд нээгдээд лэ байдаг. Үнэхөөрөөл үльгэрэй орондо үнгэргэжэ...

Хүдэлөөн

Социальна холбоон соохи бусад хүдэлөөн тухай зарим тэды ажаглалтануудаа дахинаа тунхаглаһуу.

Һунгалтын үмэнэ

«Хэн нэгэнэй дали доро заатагүй орохоб. Мүрыень дахажа, мүнгыень һаажа үрдихэ хэрэгтэй. Тиихэдээ уладай шэхэн дээрэ һуужа, үгөөрөө үльгэрэй орон байгуулжа мэдэхэб”.

​Выборная кампания в столице Бурятии переходит на новый уровень

По последним данным, кандидатов на должность мэра Улан-Удэ набирается 11 человек

​Трое смелых: в градоначальники Улан-Удэ собрались коммунист, элдэпээровец и самовыдвиженец

Чуть больше двух недель осталось до окончания выдвижения кандидатов на должность мэра столицы Бурятии и в депутаты Улан-Удэнского городского Совета. Некоторые партии уже определились со своими кандидатурами

Хүхихэ сагнай хүрэжэ ерэхэнь гү?

Үнгэрһэн долоон хоногто мэдээжэ сэтгүүлшэн Батодалай Багдаевһаа элбэгээр постнуудые дэлгээһэн хүн үгы. Солонгосто үнгэрһэн хуралдаанһаа тэрэ саггүй сэхэ эфиртэ гаража, Буряадай түлөөлэгшэдэй алхам бүхэниие дуулгажа байгаа.