Расширенный поиск  

Хониной үйлэдбэридэ - гол анхарал

Хони мал үсхэбэрилгын гол хүгжэлтэ хониной мяха үйлэдбэрилэн болбосоролгоһоо дулдыдана. Тиимэһээ Зэдын малшад хониной мяха буйлуулгын цех байгуулга хүлеэн тодожо абаа бшуу.

Шэрээ дээрэ түхэреэн жэл соо үгэрсэ

Огородой эдеэ бүхэли жэл соо манай Сибирьтэ эдихэнь аргагүй бшуу. Харин Зэдын аймагай өөрын хэрэг эрхилэгшэ Оксана Нимаева энээниие буруушаана.

Буряад угаараа бахархажа ябадагби

Сүлжээ холбооной фейсбук харилсаанда би Бэлэгдэмбэрэлэй Эрдэнэтуяа гэжэ залуу эхэнэртэй танилсаа бэлэйб. Энэ хүмни Монголдо ажаһуудаг “Амин тоонто” гэһэн буряад залуушуулай хороониие хүтэлбэрилдэг. Эрдэнэтуяа Бүгэдэ Буряадай “Алтаргана” нааданда жэл бүри....