Расширенный поиск  

​Хүгжэхын түлөө хүрэнгэ хэрэгтэй

Зүүн зүгэй эдэй засагай хуралдаанай үедэ Алас Дурнын тойрогой бүридэлдэ ородог регионуудай толгойлогшонор ба бизнес эрхилэгшэд инвесторнүүдтэй уулзажа, өөһэдынгөө можо нютагуудые танилсуулаа

​Буряадай Толгойлогшо уласта хүрэнгэ оруулха арга боломжотой танилсуулаа

Зүүн зүгэй эдэй засагай хуралдаанда Алас Дурнын можо нютагууд талмайнуудые бэлдэжэ, хүтэлбэрилэгшэд болон олзын хэрэг эрхилэгшэд нютаг можонуудайнгаа булюу талануудые хүрэнгэ оруулагшадта харуулһан байна

Владивосток хотодо «Алас Дурнын гудамжа» гэһэн үзэсхэлэндэ Буряад Улас хабаадана

Зүүн зүгэй эдэй засагай V хуралдаанай хэмжээндэ тус үзэсхэлэн сентябриин 8 болотор ажалаа ябуулха

Буряад улас Зүүн зүгэй эдэй засагай хуралдаанда хабаадаха

Зүүн зүгэй эдэй засагай хуралдаанда Буряад уласай үзэсхэлэн дэлгэгдэхэ