Расширенный поиск  

​Улас тогтоолгын уг унги

Буряадай түрүүшын дипломат

​Улас тогтоолгын уг унги

1921 оной мартын 1-дэ Монголой Арадай Хубисхалта намай шиидхэбэреэр Саг зуурын Арадай засаг тогтоогдоо

​Улаан-Үдын шубуунай фабрикада үндэгэнэй үйлэдбэри үргэдхэгдэнэ

Улаан-Үдын шубуунай фабрика 2021 ондо 20 хубяар хэрэгсэлнүүдэйнгээ ашаглалгануудые шэнэдхэжэ, 75 сая үндэгэ абахаяа хараална

​Булган аймаг буряадуудые угтаа

«Бага алтаргана – 2019»

​«Торгон замаар» тооһо бурьюулан...

Буряад Улас спортын талаар бүхэдэлхэйн түүхэдэ оробо. Юуб гэхэдэ, “Торгон зам” гэһэн уласхоорондын авто-урилдаанай зам нютагаймнай дэбисхэр дээгүүр гараа

Буряад уласай ажаһуугшадые июлиин 9-дэ Монгол гарахыень һэргылнэ

​Байгша оной июлиин 9-дэ «Кяхта» гэһэн автоунаануудай пункта уласхоорондын «Шелковый путь – 2019» гэһэн раллида хабаадагшад хилэ гараха

Сэтгүүлшэдэй сэнтэй харилсаан

«Буряад үнэн» ба Монцамэ: 100 жэлэйнгээ ой тээшэ

Харгын заяа айладхыт

Хүүгэдэй уласхоорондын аяншалга

​Сюрреалист монгол гү, али хүхэ үнгын шэди

Улаан-Баатарта үндыһэн Ж.Ойлан Монголой мэдээжэ уран бэлигтэн Жанатхаан абынгаа дэргэдэ урган үндыһөөр, нүүдэлшэ арадайнгаа соёл уралигтай танилсаха, балшар наһанһаа тэрэниие бэедээ шэнгээхэ табисууртай байба

​“Уян бэлигэй” амжалта

Буряадай гүрэнэй “Байгал” театрай дэргэдэ 2013 ондо “Уян бэлиг” гэһэн хүүгэдэй хатарай ансамбль байгуулагдаһан юм

​Монголой уран зураашын «Хүхэ мүнхэ тэнгэриин орон» гэһэн үзэсхэлэн Буряадта нээгдэбэ

Байгша оной мартын 27-до Ц.С. Сампиловай нэрэмжэтэ уран һайханай музейдэ Монгол уласай уран зурааша Жанатхан Ойланай «Хүхэ мүнхэ тэнгэриин орон» гэһэн үзэсхэлэнэй нээлгын баяр ёһолол үнгэргэгдэбэ

​«Буянтай FACEBOOK!»

Хэжэнгын түхэреэндэ ажамидаржа ябаhан нагаса талым таһардаһан нэгэ угай түүхэ иимэ байна