Расширенный поиск  

​«Агууехэ сайн зам»

Иимэ гаршагтай уласхоорондын хэмжээ ябуулга Улаан-Үдэдэ 7-дохи жэлээ үнгэргэгдэжэ, Буряад уласай, Монголой Улаан-Баатар болон Дархан хотонуудай түлөөлэгшэд, Эрхүү можын Байкальск болон Слюдянка хотонуудай үхибүүд хабаадаа

​«Чингис хаан» одон – «The Hu» хамталигта

Энэ жэл Монгол Уласай дээдэ шагнал, түрүү зэргын «Чингис хаан» одон «The Hu» хамталигта олгогдохо болоһон тухайнь Юрэнхылэгшын Захиргаанай дарга З.Энхболд һаяхана мэдээсэбэ

​Хари гүрэнөөр гү, али Буряад орондоо амархада таатай гү?

Нютагаархиднай үнгэрэгшэ зундаа хаана амаржа, хүсэ орооб? Хари гүрэнөөр гү, али Буряад орондоо амархада таатай гү гэhэн асуудалда харюу бэдэржэ, хэдэн хүндэ хандабабди

Хүшөө бодхоомо хүгжэм дуун

​Урда долоондо Буряадай гүрэнэй дээдэ һургуули түрэл хэлэеэ гүнзэгыгээр үзэжэ ябаһан хүүгэдые зургаадахияа суглуулжа, Ким Цыденовэй нэрэтэ “Нүхэдэйм дүхэригтэ..” гэһэн харалга үнгэргөө

​Сэтгүүлшэдэй сэнтэй харилсаан

«Бүхы Росси - 2019» гэһэн хуралдаан

Хитад гүрэнтэй хилын татабаригүй худалдаанай газарта Made in Buryatia дэлгүүр нээгдэхэ

Made in Buryatia дэлгүүрэй ажал ябуулгые Буряад Уласай экспортын түб эрхилхэ

​Хүдөө ажахыда рободууд хүдэлхэ гү?

Хүдөө ажахыда намарай халуун хаһа эхилэнхэй. Хаа-хаанагүй ургаса хуряалган түлэг дундаа

​Буряадта түрүүшынхиеэ Юнармеецүүдэй жагсаал үнгэргэгдэхэ

Сентябриин 15-да уласаймнай дээдэ һургуулинуудай дүн хамта 3 мянга гаран оюутад, кадедүүд ба юнармеецүүд Халхын Гол дээрэ туйлаһан Илалтын 80 жэлэй ойдо зорюулагдаһан баяр ёһололой жагсаалай алхалаанда хабаадаха

​Намжил Мардваев: «Уларилдаа таарама ургамал тариха»

Орооһо таряа хуряалгын хаһа ойртожо байна

​Халхын голдо – хамтын баяр

Эдэ үдэрнүүдтэ Монгол Уласай Чойбалсан хотодо Халхын голой дайнда Илалтын туйлагдаһаар 80 жэлэй ойн баярта зорюулагдаһан арга хэмжээнүүд үнгэрбэ

​Буряад Уласай Толгойлогшо Улаан-Баатарта Россиин ба Монголой Юрэнхылэгшэнэрэй уулзалгада хабаадаа

Монгол Уласта Халхын голдо япон-манжа булимтарагшадые совет болон ба монголой сэрэгүүдэй илаһанай 80 жэлэй ойн баярта дашарамдуулһан хэмжээ ябуулганууд үргэлжэлһөөр

​​«Буряад уласай сэрэгшэдтэ» гэһэн хүшөө Монгол Уласта авто урилдаашад нээгээ

Халха голдо 1939 ондо дайнда унаһан Буряад Уласһаа гарбалтай 398 сэрэгшэдэй нэрэнүүд бэшээтэй

​Залуу наһанай зүргэ харгыгаар

“Найрамдал-1979” гэһэн оюутадай отряд 40 жэлэй үнгэрһэн хойно бэе бэеэ оложо уулзахаһаа гадна, оюутан хаһадаа ажал хэжэ үнгэргэһэн Монголой Хажуу-Улаан уурхай ошожо ерээ

«Мүнөөдэрэй Монгол» - Буряадай гэрэл зураг буулгагшын нюдөөр

Гэрэл зураг хадаа миин лэ һонирхолни бэшэ, юрэ ажалнишье бэшэ, харин ажабайдални гээшэ