Расширенный поиск  

​Халхын голдо – хамтын баяр

Эдэ үдэрнүүдтэ Монгол Уласай Чойбалсан хотодо Халхын голой дайнда Илалтын туйлагдаһаар 80 жэлэй ойн баярта зорюулагдаһан арга хэмжээнүүд үнгэрбэ

​Буряад Уласай Толгойлогшо Улаан-Баатарта Россиин ба Монголой Юрэнхылэгшэнэрэй уулзалгада хабаадаа

Монгол Уласта Халхын голдо япон-манжа булимтарагшадые совет болон ба монголой сэрэгүүдэй илаһанай 80 жэлэй ойн баярта дашарамдуулһан хэмжээ ябуулганууд үргэлжэлһөөр

​​«Буряад уласай сэрэгшэдтэ» гэһэн хүшөө Монгол Уласта авто урилдаашад нээгээ

Халха голдо 1939 ондо дайнда унаһан Буряад Уласһаа гарбалтай 398 сэрэгшэдэй нэрэнүүд бэшээтэй

​Залуу наһанай зүргэ харгыгаар

Уласхоорондын «Найрамдал – 79» отрядай гэшүүдБайгша оной июль соо Доржо Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулиин “Найрамдал-1979” гэһэн оюутадай отряд ан­хан үзэгдөөгүй түсэл бэелүүлбэ. Юуб гэбэл, 40 жэлэй үнгэрһэн хойно уласхоорондын отрядай....

«Мүнөөдэрэй Монгол» - Буряадай гэрэл зураг буулгагшын нюдөөр

Александр ГАРМАЕВАЙ гэрэл зурагАвгустын 19 – гэрэл зурагай үдэр. Гэрэл зурагша намда энэ үдэр онсо удха шанартай. Юуб гэхэдэ, гэрэл зураг хадаа миин лэ һонирхолни бэшэ, юрэ ажалнишье бэшэ, харин ажабайдални гээшэ. Тэрэ шухала үйлэ хэрэг, һонирхолтой агшан...

​Буряад Уласай Үндэһэнэй музей «Халхын голой байлдаан-80» гэһэн үзэсхэлэндэ хабаадана

Улаан-Баатар хотодо Халхын голой байлдаанда Илалтын туйлагдаһаар 80 жэлэй ойдо зорюулагдаһан уласхоорондын эрдэмэй хуралдаан үнгэрөө

Буряад улас зүгын тоһоор Монгол улас хангаха

Монгол гүрэнтэй хүдэлхэ һанаатай хэлсээ баталжа, мүнөө асуудалнууд шиидхэгдэнэ

​Улас тогтоолгын уг унги

Буряадай түрүүшын дипломат

​Улас тогтоолгын уг унги

1921 оной мартын 1-дэ Монголой Арадай Хубисхалта намай шиидхэбэреэр Саг зуурын Арадай засаг тогтоогдоо

​Улаан-Үдын шубуунай фабрикада үндэгэнэй үйлэдбэри үргэдхэгдэнэ

Улаан-Үдын шубуунай фабрика 2021 ондо 20 хубяар хэрэгсэлнүүдэйнгээ ашаглалгануудые шэнэдхэжэ, 75 сая үндэгэ абахаяа хараална

​Булган аймаг буряадуудые угтаа

Жэл бүхэндэ зу­най зулгы сагта үнгэргэгдэдэг “Ми­нии тоонто нютаг” гэһэн наадаяа Монголой буряа­дууд “Бага Алтаргана” гээд нэрлэдэг юм. Энэнь хадаа хоёр жэлдээ нэгэ дахин эмхидхэгдэдэг олон улсын “Алтаргана” нааданда бэл­дэлгэ гээшэ. Мүн тиихэдэ хилэ даба...

​«Торгон замаар» тооһо бурьюулан...

Буряад Улас спортын талаар бүхэдэлхэйн түүхэдэ оробо. Юуб гэхэдэ, “Торгон зам” гэһэн уласхоорондын авто-урилдаанай зам нютагаймнай дэбисхэр дээгүүр гараа

Буряад уласай ажаһуугшадые июлиин 9-дэ Монгол гарахыень һэргылнэ

​Байгша оной июлиин 9-дэ «Кяхта» гэһэн автоунаануудай пункта уласхоорондын «Шелковый путь – 2019» гэһэн раллида хабаадагшад хилэ гараха