Расширенный поиск  

​Сюрреалист монгол гү, али хүхэ үнгын шэди

Улаан-Баатарта үндыһэн Ж.Ойлан Монголой мэдээжэ уран бэлигтэн Жанатхаан абынгаа дэргэдэ урган үндыһөөр, нүүдэлшэ арадайнгаа соёл уралигтай танилсаха, балшар наһанһаа тэрэниие бэедээ шэнгээхэ табисууртай байба

​“Уян бэлигэй” амжалта

Буряадай гүрэнэй “Байгал” театрай дэргэдэ 2013 ондо “Уян бэлиг” гэһэн хүүгэдэй хатарай ансамбль байгуулагдаһан юм

​Монголой уран зураашын «Хүхэ мүнхэ тэнгэриин орон» гэһэн үзэсхэлэн Буряадта нээгдэбэ

Байгша оной мартын 27-до Ц.С. Сампиловай нэрэмжэтэ уран һайханай музейдэ Монгол уласай уран зурааша Жанатхан Ойланай «Хүхэ мүнхэ тэнгэриин орон» гэһэн үзэсхэлэнэй нээлгын баяр ёһолол үнгэргэгдэбэ

​«Буянтай FACEBOOK!»

Хэжэнгын түхэреэндэ ажамидаржа ябаhан нагаса талым таһардаһан нэгэ угай түүхэ иимэ байна

​Баясхалан Дамбаев: «Һур харбаашадые сахюусад харалсадаг»

Сагаалганай үдэрнүүдтэ Монголдо үбэлэй наадам үнгэргэгдэбэ

​Монголдо Үбэлэй наадам үнгэрбэ

Монгол Уласай Улаан- Баатар ниислэлдэ монголшуудай Үбэлэй наадам үргэн дэлисэтэй­гээр үнгэрбэ.Үнгэрэгшэ долоон хо­ногой амаралтын үдэр нүүдтэ Улаан-Баатар хотодо Буряад Уласай, Тывагай, Үбэр-Монголой, Монгол Уласай тамиршад сугларжа мүрысэбэ. Буряад Уласһ...

​Гадаадын хэрэгтэ гараад...

Татьяна Чагдуровна БУДАЕВАГАЙ ажалай намтар – олондо жэшээ

​Олоной һанамжа хубилгажа шадаа

Үндэһэн буряад эбэртэ бодо малаа “бусаая” гэһэн Һасаранай Буладай уряалые дүтэ абаха зон арбаад жэлэй саана хурга дарама үсөөн һэн

​Улаан-Үдын 28-дахи интернат- hургуулиин багшанар болон шабинар Монгол сайхан ороноор аяншалба

Намарай амаралтын үедэ 21 багша ба хүмүүжэмэлнүүд хүршэ Монгол сайхан ороноор айлшалба.Энэ үедэ Монгол орондо ород арадай эб найрамдалай үдэрнүүд үнгэргэгдэжэ байгаа. Буряадай түлөөлэгшэд Улаан-Баатар ниислэлэй 28-дахи һургуулида ерэжэ, болбосоролой лабор...

​«Байгал» театр Монголой харагшадай дура буляана

Монгол Уласай ниислэл хото Улаан-Баатарта «Байгал» театрай гастрольнууд амжалтатай эхилбэ

​Монголтой соёлой талаар харилсаа үргэдхэхэ

Намарай эхин һарын тэн багаар Монгол Уласай Гадаада харилсаанай яаманда Монголой соёлой харилсаануудай талаар элшэнэрэй анха түрүүшын уулзалга боложо үнгэрбэ. Ородой Холбоото Уласай зүгһөө Монгол Уласта соёлой талаар харилсаануудай элшэнэр Д-Н.С. Сультимо...

Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Игорь Шутенков уласхоорондын аяншалгын һалбариин суглаанда хабаадаба

Гэрэл зураг дээрэ: И.К.Азизов, Н.В.Королев, И.Ю.ШутенковОродой Холбоото Уласай, Хитад болон Монгол гүрэнүүдэй аяншалгын эмхи зургаануудай хүтэлбэрилэгшэдэй суглаанда Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын нэгэдэхи орлогшо Игорь Шутенков хабаадаба Монго...

«Алтаргана» наадамай эхи табигшадай нэгэн

Бүхэдэлхэйн буряад үндэһэтэнэй ман¬лай түрүүтэн, Монгол гүрэнэй ниигэмэй элитэ ажал ябуулагша, Буряад соёл хүгжөөхэ жасын юрэнхылэгшэ, Ажалай Улаан Тугай, Арадуудай Хани барисаанай, мүн Монголой “Алтан гадас” орденуудай шагналтан, Бүгэдэ Буряадай үндэһэн....