Расширенный поиск  

​Буряад драмын театрай залуу халаанай тоосоото тоглолтонууд үнгэргэгдэнэ

Эдэ үдэрнүүдтэ Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ Буряадай драмын театрта Борис Щукинай нэрэмжэтэ ехэ һургуулиин оюутадай тоосоото тоглолто олондо харуулагдана.

​«Аюр гээшэ амидарал»

Наталья Бурдина үргэжэ абаһан буряад хүбүүн тухайгаа ном хэблүүлбэ

​Буряад эхэнүүдэй зүгһөө бэлэглээ

Түрэһэн эхэдээ хоёр дахин “голуулһан” буряад хүбүүн Аюр, мүн тэрээндэ эхын һүн сагаан хайрые хүртөөһэн аяар холын Москвагай ород эхэнэр Наталья Бурдина тухай дуулаагүй хүн үгы ёһотой

Антон Виноградов Москва хотодо Буряадай түлөөлгын газарай хүтэлбэрилэгшын уялга дүүргэгшээр томилогдобо

Мүнөөдэр Антон Виноградов уласта инвестици оруулха талаар сайдай тушаал сүлөөлхэ юм

​Улаан-Үдэдэ Бүхэроссиин хуралдаан эмхидхэгдэхэ

Ородой Холбоото Уласай Олониитын танхим майн 30-31-нэй үдэрнүүдтэ Улаан-Үдэдэ эдэбхитэй эрхэтэдэй хабаадалгатай хуралдаа үнгэргэхэ

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын даалгабаринуудые бэелүүлхэ талаар зүблөөндэ Буряадай Толгойлогшо хабаадаба

Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшэ Дмитрий Медведевэй хэлэһэнэй ёһоор, Юрэнхылэгшын болон Засагай газарай даалгабаринуудые беэлүүлхэ шухала

​“Хэлэнүүдээ абарха – өөһэдынтнай хэрэг”

Буряад хэлэнэй хуби заяан, тэрэнэй саашанхи хүгжэлтын асуудал олоной һанаа зобооһон зандаа

​Буряад фильм Москвагай уласхоорондын кинофестивальда харуулха

Баир Дышеновэй «Шарнохой – Жёлтый пёс» гэһэн уран һайханай фильм Москвагай уласхоорондын 41-дэхи кинофестивальда хабаадаха

​Байгал далай сахин хамгаалха асуудалнуудаар хуралдаан үнгэргэгдэбэ

Москва хотодо «Байгал далай сахин хамгаалга: эрхын талаар асуудалнуудые гуримшуулга» гэһэн хуралдаан эмхидхэгдээ

​Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын дэргэдэхи Гүрэнэй зүблэлдэ Буряад Уласай хүдөө ажахын сайд хабаадана

Даба-Жалсан Чирипов Москва хотодо Гүрэнэй зүблэлэй «хүдөө ажахы» гэһэн һалбарида хабаадана

​Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын дэргэдэхи Зүблэлдэ Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов хабаадана

Мүнөөдэр, апрелиин 2-то, Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын дэргэдэхи Зүблэлдэ холын хараата хүгжэлтэ болон үндэһэтэнэй түсэлнүүдэй талаар ажалай бүлэгтэ хабаадана

​Буряадай хатарай колледжын оюутад - Большой театрай тайзан дээрэ

Москва хотодо Ородой Холбоото Уласай залуу хатаршадай дунда эмхидхэдэг «Русский балет» гэһэн мүрысөөнэй түгэсхэлэй шата Большой театрта үнгэргэгдөө

​Сагаалганай найр наадан - Москвада

Үнгэрэгшэ долоон хоногто Москва хотодо ажаһуудаг Буряадһаа гарбалтай арад зон Ородой Армиин академическэ түб театрта «Сагаалган-2019» гэһэн һайндэр үнгэргэбэ

​Эрэшүүлэй ээм дээрэ – ехэ харюусалга

Февралиин 23 – Эсэгэ ороноо хамгаалагшын үдэр