Расширенный поиск  

​«Үбгэд, хүгшэдтөө үзүүлнэ гүбди, туһаламжа?»

Буряад Уласай ниигэмые хамгаалгын сайд Татьяна Быковатай уулзажа, нэгэ хэды асуудалнуудые табиһан байнабди

Хүгшэн багшанараа хүндэлэн амаршалаа

Үсэгэлдэр Буряадай багшанарай колледждо багшын ажалай ветерануудые Наһажаал зоной болон Багшын үдэрөөр амаршалгын баяр үнгэргэгдэбэ. Эгсэ 25 жэлэй саада тээ Антонина Силкина Зинаида Топская хоёрой эдэбхи үүсхэлээр “Хотын бэшэ багшанарай ветерануудай зүблэ...

Амгалан тайбаниие хүсэнэб тандаа...

Наһажаал зоной Уласхоорондын үдэрые угтуулан, Буряад Уласай Ветерануудай соведэй Түрүүлэгшэ, Россиин Журналистнуудай холбооной гэшүүн Р.Б.Гармаевтай тобшохон хөөрэлдөө хэбэбди.