Расширенный поиск  

Барилдаашаднай баярлуулаа гү?

​Буряадай спортдо дуратайшуулай үни удаан хүлеэһэн Ородой чемпионат одоошье үнгэргэгдэжэ, арад зондо ехэ баяр асарбагүй

​Үндэһэн хуулиин үдэр Буряад Уласта эрхэтэдые хүлеэн абалгын бүхэроссиин хэмжээ ябуулга эмхидхэгдэхэ

Жэл бүри декабриин 12-то гүрэнэй бүхы федеральна тойрогуудта эрхэтэдые хүлеэн абалгын хэмжээ ябуулга үнгэргэгдэдэг

Бүхы дэлхэйн буряадууд Сагаалганаа ёохор наадаар угтаба

Улаан-Үдэ хотын түбтэ, Буряадай оперо болон баледэй театрай урдахи талмай дээрэ, «Буряад үнэн» Хэблэлэй байшанай заншалта ёһоороо Са­гаалганай үдэр эмхидхэдэг ёохорто хүн зон ерэжэ, дүхэриглэжэ наадаба. Энэл талмай дээрэ хабсаргагдаһан томо гэгшын дэлгэсэ...