Расширенный поиск  

Буряад театр Россиин Герой Алдар Цыденжаповай нэрээр нэрлэгдэһэн онгосо уһанда табиха ёһололдо дашарамдуулан тоглолто табихань

Тус арга хэмжээндэ хэншье ерэхэ аргатай гэжэ дуулгаха зуураа, һууха һууринууд үсөөн байха гэжэ тэмдэглэлтэй

​«Торгон замаар» тооһо бурьюулан...

Буряад Улас спортын талаар бүхэдэлхэйн түүхэдэ оробо. Юуб гэхэдэ, “Торгон зам” гэһэн уласхоорондын авто-урилдаанай зам нютагаймнай дэбисхэр дээгүүр гараа

Спортын тобшо һонинууд

Һур харбаан, самбо, футбол