Расширенный поиск  

​Байгалыемнай буляахань гү?

Шэнэ жэлэй эхилһэнһээ Байгал далаймнай олоной анхарал татаһаар. Анха түрүүн Гүрэнэй Дүүмын һунгамал Николай Будуев Байгалай нэрэ аяар холын Багамын олтирог дээрэ үмсэлбэ гэжэ дэмы шууяа татаа бэлэй

​Хог нобшоор – зайн гал

Шэтэ хотын 42 наһатай олзын хэрэг эрхилэгшэ Баир Санжимитупов хог нобшо болбосоруулжа, элшэ хүсэ болон үтэгжүүлгэ үйлэдбэрилхэ арга зохёоһон байна

​Буряадай тамиршадай һур харбалгаар ээлжээтэ тулалтанууд

Эрэшүүлэй дунда түрүү һуури эзэлэгшэд Орёл хотодо Ород гүрэнэй ээлжээтэ чемпионадта Буряадай тамиршад 7 медаль абажа, командна тоосоондо түрүүлжэ гараа. Классическа түхэлэй номо һуршаар харбалгада Буряадай тамиршад гурбан алтан медаль абаа. Хубиин то...

​Буряад Уласай ажаһуугшад майн 9-дэ Улаан талмайда Илалтын парад эмхидхэлгэдэ хабаадаха аргатай

Илалтын волонтёрнуудай бүридэлдэ Ородой Холбоото Уласай болон дэлхэйн 45 гүрэнүүдэй 200 мянганһаа дээшэ һайн дураараа туһа хүргэгшэд ородог. Эдэнэр түүхэ сахин хамгаалха, Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда зорюулагдаһан хэмжээ ябуулгануудые үнгэргэхэ,...

​Дабташагүй «Буузын баяр»

Сагаалганай үедэ үнгэргэгдэдэг “Буузын баяр” наадамнай Ородой дэбисхэртэ болодог эдеэ хоолдо зорюулһан түрүү 5 нааданай тоодо орожо шадаба. Энээниие ТурСтат гэһэн аяншалгын портал бүридхэдэг юм. “Буузын баяр” нааданай зэргэдэ Ижевск хотодо үнгэргэгдэдэг «...

​Буряад уласай эмхинүүд уласхоорондын «метролЭКСПО-2020» хуралдаанда хабаадаха аргатай

Ородой Холбоото Уласай Үйлэдбэриин болон худалдаа наймаанай яаман болон Техическэ гуримшуулгын болон метрологиин федеральна агентствэтэй хамта Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай дэмжэлгээр хэмжээ ябуулга эмхидхэнэ.Шэнэ оньһо нэбтэрүүлгын «метролЭКСПО-...

​Юрий Трутнев: «Алас Дурнын гектар» гэһэн программа дэмжэжэл байхабди»

Февралиин 1-дэ Ородой Холбоото Уласай можо нютагуудта «Алас Дурнын гектар»гэһэн программын бэелүүлэгдэжэ эхилһэн сагһаа хойшо гурбан жэл гүйсэбэ. Энэ болзорто 77,6 мянган хүн газартай болоһон байна. Эгээл ехэ газар Приморско хизаарта – 21 мянганһаа дээшэ....

​КВН-эй дээдын лигэдэ

Сочидо үнгэрһэн 30-дахи ойн жэлэй «КиВиН-2019» һүүлээр Буряадай болон Эрхүү можын суглуулагдамал «Буряадууд» гэһэн команда Премьер-лигэдэ ороо һэн. Хүбүүднай амжалтатайгаар наадажа, полуфиналда гаража шадаа һэн. Манай юумэн хэзээ хүнгэн байдаг һэм? Энэшье...

​Сагаалган – Кремльдэ

Москвада Буряад Уласай Соёлой үдэрнүүд февралиин 24-26-да Гүрэнэй Кремлиин Ордон соо үргэн дэлисэтэйгээр үнгэргэгдэхэ. Гүрэн түрымнай эгээл ехэ тайзан Гүрэнэй Кремлиин Ордон соо оршодог. Энэ ехэ тайзан дээрэ Буряад Уласнай Соёлой болон урлалайнгаа үдэрнүү...

«Соёлой байшан. Шэнэ формат» гэһэн түсэлөөр бүхэроссиин мүрысөөн соносхогдобо

Ородой Холбоото Уласай соёлой яаман болон В.Д. Поленовэй нэрэмжэтэ Арадай уран бүтээлэй түб Ородой Холбоото Уласай можо нютагуудта «Дом культуры. Новый формат» гэһэн бэелүүлэгдэһэн түсэлөөр урилдаа соносхобо.Бүхэроссиин хэмжээнэй урилдаан хоёр шатада үнгэ...

​Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын Алас Дурнын тойрогто бүрин эрхэтэ түлөөлэгшөөр Юрий Трутнев үлэбэ

Юрий Трутнев Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо - Юрэнхылэгшын Алас Дурнын федеральна тойрогто бүрин эрхэтэ түлөөлэгшын тушаалда үлэбэ.Юрий Трутневэй энэ тушаалда томилогдоһон сагһаа хойшо Алас Дурнын тойрогто ехэ ажал хэгдээ. Бур...

​Жаргалаар түгэсэһэн түүхэнүүд

«Илалтыемнай бидэнһээ абажа шадахагүй» гэһэн нэгэ туужа, Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда хабаадагша ахамад офицерэй басаган, юрын лэ ород эхэнэр Людмила Викторовна Толкишевскаягай хөөрөө би һаяхана сэдьхэлээ хүдэлгэн уншабаб

Байгалай түлөө

Радна-Нима Базаровай гэрэл зурагХүн түрэлтэнэй түүхэдэ бүхы дайнууд газар уһанайл түлөө болодог гээшэ ааб даа. Хүнэй ажамидархын түлөө юун хэрэгтэйб? Амилха арюун агаар, ундаа харяаха тунгалаг сэбэр уһан, эдеэ хоолоо ургуулха болон үсхэбэрилхэ үрэжэлтэй һ...

​Үхибүүн. Бүлэ. Гүрэн

Юрэнхылэгшын захяа - 2020

«Блокадный хлеб» гэһэн хэмжээ ябуулга Буряад уласта эхилээ

Буряад Уласта Алдар солын болон дурасхаалай жэлдэ дашарамдуулан, Ленинград хотын блокада тухай һануулһан дурасхаалай бүхэроссиин хэмжээ ябуулга эхилбэ. Аяар 872 үдэрэй туршада блокадна хүреэндэ байһан Ленинград хотын уйдхар гашуудал, эрэлхэг зоригтой ажаһ...