Расширенный поиск  

​Харгынь эхин эндэһээ

Ород гүрэнэй элитэ ехэ эрдэмтэн, Дурна зүг шэнжэлэгшэ, профессор Цыбен Жамцараногой түрэһөөр 138 жэл гүйсэһэнтэй дашарамдуулан, Ага тойрогто можо хоорондын эрдэм-шэнжэлгын хуралдаан болобо

​Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын дэргэдэхи зүблэлэй бүридэлдэ Буряадай Толгойлогшо ороо

Нютагай өөһэдын хүтэлбэри хүгжөөхэ талаар Алексей Цыденов ажалаа ябуулха

Буряад Улас «Алас Дурнын гудамжа» үзэсхэлэндэ хабаадаха

Энэ үзэсхэлэн Зүүн зүгэй эдэй засагай хуралдаанай хэмжээндэ үнгэргэгдэхэ

​Ородой Холбоото Уласай үйлэдбэриин ба худалдаанай сайд Денис Мантуров Буряадай Толгойлогшотой уулзаа

Уулзалгын үедэ “Байгал” гэһэн олон үүргэтэй хүнгэхэн самолёт байгуулжа, тэрэниие Улаан-Үдын авиационно заводто үйлэдбэрилхэ гэһэн асуудалда гол анхарал хандуулагдаһан байна

​Дорнод аймагта - «шэнэ сомон»

Монгол Уласай Юрэнхылэгшэ Халтмаагийн Баттулга «Шэнэ сомон» гэжэ түсэл бэелүүлгын ябасатай танилсаха зорилготойгоор Дорнод аймагай Халха-Гол сомон хүрэбэ

Буряад Уласай Толгойлогшо Владивосток хотодо үнгэргэгдэжэ байһан олзын хэрэг эрхилэгшэдэй хэмжээ ябуулгада хабаадана

Энэдхэгэй Худалдаа-наймааанай болон үйлэдбэриин сайд Пиюш Гоял болон энэ гүрэнэй табан штадай түлөөлэгшэд Владивосток ерэнхэй

​Буряад Уласта олзын хэрэг эрхилэгшэдэй уласхоорондын хуралдаан үнгэрбэ

Августын 7-һоо 11 болотор үнгэргэгдэһэн хуралдаанда Ородой Холбоото Уласай Сибириин болон Алас Дурнын, мүн баһа Монгол, Хитад, Япон ба Германиин бизнес байгуулгануудай 100 гаран түлөөлэгшэд хабаадаа

​Хадын оройдо харагдадаг бүргэд

Буряадай бүргэд шубуун. Һүрөөтэ түхэлһөөнь сэдьхэлдэм гайхал, бишэрэл түрэдэг

​Дэлхэйн арадуудай дүхэриг баяр

Августын 9 – үндэһэн арадуудай уласхоорондын үдэр

Тоо бүридхэлдэ бэлэдхэл

Һонирхолтойнь гэхэдэ, Сэлэнгэ аймагай нэгэ һууринда мянга гаран хүн ажаһуудаг гээд бүридхэлдэ абтанхай аад, тиишээ мэргэжэлтэдэй ошоходонь, нэгэшье хүн харагдаагүй

​Буряад уласай ажаһуугшад 2019 оной августын 1-һээ «Алас Дурнын гектар» абаха аргатай

Алас Дурнын гектарта хүртэхэ талаар ажал гурбан шатада бэелүүлэгдэхэ

​Эхын капитал үргэлжэ үгтэжэ байхань гү?

Ородой Холбоото Уласай Ажалай яаман эхын капиталые үргэлжэ үгэжэ байха, тиихэдээ хэмжээень жэл бүри нэмэхэ тухай үүсхэл гаргана

​Урмашамаар үндэр дүнгүүд

Барилдаагаар болон хүнгэн атлетикээр Ородой чемпионадуудта Буряадай наһатай тамиршад хоёр медальда хүртөө, хүнгэн атледүүд 7 медальтай гэртээ бусаба

​«Торгон замаар» тооһо бурьюулһаар...

Урилдаанай дүнгүүд элирбэ