Расширенный поиск  

​Үүлэндэ тулаһан үүсхэл гү?

Алас Дурна тойрогто ородог можо нютагуудай ажаһуугшадые анханайхяар наһанайнь амаралтада гаргадаг болоё гэһэн дурадхал Гүрэнэй Дүүмын Нютаг можын бодолгын, Хойто зүгэй ба Алас Дурнын бэрхэшээлтэ асуудалнуудай талаар хорооной түрүүлэгшэ, коммунист Николай....

​Хари гүрэнөөр гү, али Буряад орондоо амархада таатай гү?

Нютагаархиднай үнгэрэгшэ зундаа хаана амаржа, хүсэ орооб? Хари гүрэнөөр гү, али Буряад орондоо амархада таатай гү гэhэн асуудалда харюу бэдэржэ, хэдэн хүндэ хандабабди

​Улас түрын уян сэдьхэл

Аха нютаг тоонтотой арадай дуушан Бадма Габанов Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай «Ород гүрэнэй уян сэдьхэл» гэһэн шанда хүртөө

​Барилдаашадай гол тэмсээн

Олимпиин наадануудай урдахана Буряад Уластамнай эрэшүүлэй дунда барилдаагаар Ородой чемпионат болохоор хараалагдана

​«Москвада Алас Дурнын үдэрнүүд» гэһэн фестивальда Буряад Улас тоглолтонуудые бэлдэнэ

Москвада декабриин 12-14-нэй үдэрнүүдтэ “Экспоцентр” гэһэн үзэсхэлэнэй түбтэ “Москвада Алас Дурнын үдэрнүүд” гэһэн жэл бүриин фестиваль үнгэргэгдэхэ

​Алдар солото Алагуев

Буряад Уласаймнай залуу задарюун Алагуев Ородой Холбоото Уласай эрхим багша-сэдьхэл судлагша гэһэн нэрэ зэргэдэ хүртэбэ

​Буряад театрай «Бэлшэрэй түүхэ» гэһэн зүжэг Санкт-Петербург хотодо Театральна олимпиадада харуулагдаха

Ородой Холбоото Уласай үндэһэн театрнууд харагшадые эрхим бүтээлнүүдтэеэ танилсуулха

Хитад гүрэнтэй хилын татабаригүй худалдаанай газарта Made in Buryatia дэлгүүр нээгдэхэ

Made in Buryatia дэлгүүрэй ажал ябуулгые Буряад Уласай экспортын түб эрхилхэ

​Буряад Уласай Толгойлогшо Ородой Холбоото Уласай габьяата экономист гэһэн тэмдэг Елена Тыжиновада тэмдэг барюулаа

2001 ондо Елене Тыжиновада “Буряад Уласай габьяата экономист" гэһэн нэрэ зэргэ олгогдоһон юм

​Эрдэм Доржиевай «Элеэгэй хатар»

23 наһатай Эрдэм Доржиев ТНТ теле-субагай эмхидхэдэг «Танцы» гэһэн шоугой 6-дахи хаһада хабаадаха болобо

​Хүгжэхын түлөө хүрэнгэ хэрэгтэй

Зүүн зүгэй эдэй засагай хуралдаанай үедэ Алас Дурнын тойрогой бүридэлдэ ородог регионуудай толгойлогшонор ба бизнес эрхилэгшэд инвесторнүүдтэй уулзажа, өөһэдынгөө можо нютагуудые танилсуулаа

​Буряадай Толгойлогшо уласта хүрэнгэ оруулха арга боломжотой танилсуулаа

Зүүн зүгэй эдэй засагай хуралдаанда Алас Дурнын можо нютагууд талмайнуудые бэлдэжэ, хүтэлбэрилэгшэд болон олзын хэрэг эрхилэгшэд нютаг можонуудайнгаа булюу талануудые хүрэнгэ оруулагшадта харуулһан байна

​Буряад Уласай Толгойлогшо Улаан-Баатарта Россиин ба Монголой Юрэнхылэгшэнэрэй уулзалгада хабаадаа

Монгол Уласта Халхын голдо япон-манжа булимтарагшадые совет болон ба монголой сэрэгүүдэй илаһанай 80 жэлэй ойн баярта дашарамдуулһан хэмжээ ябуулганууд үргэлжэлһөөр

​Уласхоорондын мэргэжэлтэд һурагшадай дадал шадабаринууд тухай хэлсээ

Эрдэм мэдэсэһээ гадна ажаһууха дадал шадабари олгохо шухала

​Улаан-Үдэ хотын хүүгэдэй хоор Артегтэ болохо урилдаанда хабаадахаяа зорибо

Ород Уласай Хүүгэдэй хоорой гол дуушадай урилдаан сентябрь һарада Крым Уласта, “Артек” гэһэн уласхоорондын хүүгэдэй түбтэ болохоор хараалагданхай