Расширенный поиск  

​«Москвада Алас Дурнын үдэрнүүд» гэһэн фестивальда Буряад Улас тоглолтонуудые бэлдэнэ

Москвада декабриин 12-14-нэй үдэрнүүдтэ “Экспоцентр” гэһэн үзэсхэлэнэй түбтэ “Москвада Алас Дурнын үдэрнүүд” гэһэн жэл бүриин фестиваль үнгэргэгдэхэ

​Алдар солото Алагуев

Буряад Уласаймнай залуу задарюун Алагуев Ородой Холбоото Уласай эрхим багша-сэдьхэл судлагша гэһэн нэрэ зэргэдэ хүртэбэ

​Буряад театрай «Бэлшэрэй түүхэ» гэһэн зүжэг Санкт-Петербург хотодо Театральна олимпиадада харуулагдаха

Ородой Холбоото Уласай үндэһэн театрнууд харагшадые эрхим бүтээлнүүдтэеэ танилсуулха

Хитад гүрэнтэй хилын татабаригүй худалдаанай газарта Made in Buryatia дэлгүүр нээгдэхэ

Made in Buryatia дэлгүүрэй ажал ябуулгые Буряад Уласай экспортын түб эрхилхэ

​Буряад Уласай Толгойлогшо Ородой Холбоото Уласай габьяата экономист гэһэн тэмдэг Елена Тыжиновада тэмдэг барюулаа

2001 ондо Елене Тыжиновада “Буряад Уласай габьяата экономист" гэһэн нэрэ зэргэ олгогдоһон юм

​Эрдэм Доржиевай «Элеэгэй хатар»

23 наһатай Эрдэм Доржиев ТНТ теле-субагай эмхидхэдэг «Танцы» гэһэн шоугой 6-дахи хаһада хабаадаха болобо

​Хүгжэхын түлөө хүрэнгэ хэрэгтэй

Зүүн зүгэй эдэй засагай хуралдаанай үедэ Алас Дурнын тойрогой бүридэлдэ ородог регионуудай толгойлогшонор ба бизнес эрхилэгшэд инвесторнүүдтэй уулзажа, өөһэдынгөө можо нютагуудые танилсуулаа

​Буряадай Толгойлогшо уласта хүрэнгэ оруулха арга боломжотой танилсуулаа

Зүүн зүгэй эдэй засагай хуралдаанда Алас Дурнын можо нютагууд талмайнуудые бэлдэжэ, хүтэлбэрилэгшэд болон олзын хэрэг эрхилэгшэд нютаг можонуудайнгаа булюу талануудые хүрэнгэ оруулагшадта харуулһан байна

​Буряад Уласай Толгойлогшо Улаан-Баатарта Россиин ба Монголой Юрэнхылэгшэнэрэй уулзалгада хабаадаа

Монгол Уласта Халхын голдо япон-манжа булимтарагшадые совет болон ба монголой сэрэгүүдэй илаһанай 80 жэлэй ойн баярта дашарамдуулһан хэмжээ ябуулганууд үргэлжэлһөөр

​Уласхоорондын мэргэжэлтэд һурагшадай дадал шадабаринууд тухай хэлсээ

Эрдэм мэдэсэһээ гадна ажаһууха дадал шадабари олгохо шухала

​Улаан-Үдэ хотын хүүгэдэй хоор Артегтэ болохо урилдаанда хабаадахаяа зорибо

Ород Уласай Хүүгэдэй хоорой гол дуушадай урилдаан сентябрь һарада Крым Уласта, “Артек” гэһэн уласхоорондын хүүгэдэй түбтэ болохоор хараалагданхай

​Буряадай «Үльгэр» театрай зүжэг Томск хотын ажаһуугшадта һайшаагдаба

Августын 21-һээ 25 болотор үнгэрһэн «Cкоморохой шэдитэ балгаан» гэһэн Уласхоорондын театрай III ехэ нааданда «Үльгэр» театр хабаадаба

​Харгынь эхин эндэһээ

Ород гүрэнэй элитэ ехэ эрдэмтэн, Дурна зүг шэнжэлэгшэ, профессор Цыбен Жамцараногой түрэһөөр 138 жэл гүйсэһэнтэй дашарамдуулан, Ага тойрогто можо хоорондын эрдэм-шэнжэлгын хуралдаан болобо

​Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын дэргэдэхи зүблэлэй бүридэлдэ Буряадай Толгойлогшо ороо

Нютагай өөһэдын хүтэлбэри хүгжөөхэ талаар Алексей Цыденов ажалаа ябуулха

Буряад Улас «Алас Дурнын гудамжа» үзэсхэлэндэ хабаадаха

Энэ үзэсхэлэн Зүүн зүгэй эдэй засагай хуралдаанай хэмжээндэ үнгэргэгдэхэ