Расширенный поиск  

Ондоо дүримөөр оройдо гараа

Барилдаанай греко-римскэ түхэлөөр Ородой чемпионадта Буряадай хоёр түлөөлэгшэд шалгараа

​Барилдаашадай гол тэмсээн

Олимпиин наадануудай урдахана Буряад Уластамнай эрэшүүлэй дунда барилдаагаар Ородой чемпионат болохоор хараалагдана

Барилдаашаднай баярлуулаа гү?

​Буряадай спортдо дуратайшуулай үни удаан хүлеэһэн Ородой чемпионат одоошье үнгэргэгдэжэ, арад зондо ехэ баяр асарбагүй

Шанга тамиршадай дундаһаа шалгарба

Үнгэрһэн долоон хоногой эсэстэ Смоленск хотодо эхэнэрнүүдэй дунда барилдаагаар Ородой чемпионат боложо түгэсөө

Алиса Жамбаловагай амжалтанууд

​Үбэлэй халаанай түгэсхэлдэ Буряадаймнай урдаа хараха санаша басаган Алиса Жамбалова ялас гэмэ амжалта туйлаба. Тэрэ Ородой чемпионадта мүнгэн болон хүрэл медальнуудта хүртэжэ, спортдо дуратайшуулые баярлуулба.