Расширенный поиск  

​Сэтгүүлшэдэй сэнтэй харилсаан

«Бүхы Росси - 2019» гэһэн хуралдаан

Барилдаашаднай баярлуулаа гү?

​Буряадай спортдо дуратайшуулай үни удаан хүлеэһэн Ородой чемпионат одоошье үнгэргэгдэжэ, арад зондо ехэ баяр асарбагүй

Буряад Уласай Толгойлогшо болон «Новотранс» компаниин хүтэлбэрилэгшэ ажалаа суг ябуулха тухай хэлсээ баталха

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов болон «Новотранс» компаниин юрэнхылэгшэ Константин Гончаров гэгшэд Сочи хотодо үнгэргэгдэхэ Ородой Холбоото Уласай инвестициин хуралдаанай үедэ ниигэмэй-эдэй засагай һалбарида ажал суг ябуулха тухай хэлсээ баталха...

Буряад Уласай хүүгэдэй хатарай бүлэг Бүхэроссиин мүрысөөндэ түрүүлбэ

2017 оной октябриин 13-һаа 16 болотор Сочи хотодо Бүхэроссиин хатарай II-дохи «Кубок Победителей» гэһэн мүрысөөн Ородой Холбоото Уласай хатарай хүүгэдэй бүлэгүүдэй дунда мүрысөөн үнгэргэгдэбэ.

Буряад Уласай эрхим багша бүхэроссиин мүрысөөндэ хабаадана

«Ородой Холбоото Уласай эрхим багша - 2017» гэһэн бүхыроссиин мүрысөөнэй федеральна шатын нээлгын баяр ёһолол октябриин 24-дэ Сочи хотын Зимний театрта үнгэрөө.