Расширенный поиск  

​Галгүй утаан гү, али гайтай асуудал

2021 онһоо эхилжэ, һурагшад буряад хэлээр ЕГЭ заатагүй тушаадаг болохонь гэжэ Галина Фомицкая уддгаба гээд олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүд, тэрэ тоодо манайшье сонин дуулгаһан байха