Расширенный поиск  

Элистын эдэбхитэй залуушуул

Үлүү олон үгэгүй залуу ​Алексей Мазанов Дава Котинов хоёр арадайнгаа, хэлэ, соёлойнгоо, заншалта ажахынгаа түлөө оролдодог

​Уярма һайхан уулзалганууд

Хальмаг Уласай халуун мэндэ

​Элистэдэ болоһон эрдэмэй хуралдаан

«Зүүн зүг шудалал: үе саг болон оршолондо монгол ба түүрэг туургатанай харилсаан» гэжэ нэрлэгдэһэн эрдэмэй Уласхоорондын III хуралдаан Хальмаг Уласай ниислэл Элистэ хотодо урда долоондо үнгэрөө

​Хальмаг үхэр Буряадта үсхэбэрилнэ

Һутайн ажахы 17 жэлэй саана хальмаг үхэр үсхэбэрилжэ эхилһэн юм

Хальмаг Буряад уласууд мяханай үүлтэрэй мал суг хүгжөөхэ

​Хальмаг Уласһаа хүдөө ажахын сайдай орлогшо Игорь Церенов түрүүтэй табан мэргэжэлтэд Буряад Улас руу ажалай хэрэгээр ерээ

​Буряад драмын театр Хальмаг Уласта гастрольдо ябаһанаа бусаба

Табадахи жэлээ Ородой Холбоото Уласай дотор «Ехэ нүүдэл тоглолтонууд» гэһэн тусхай федеральна программа бэелүүлэгдэжэ байна

Бамба сэсэгэй* һалбарха үедэ бусахалди нютагаа

Һаяхан Буряадаймнай соёлой ажабайдалда гайхамшаг үзэгдэл ушараа - Хальмаг Уласай Арадай театр гастрольдо ерэжэ, зүжэгтэ дуратайшуулые гурбан үдэрэй туршада баясуулба. “Би - Буддаб”, “Араш”, “Хальмаг түрэ” гэһэн зүжэгүүд Буряад театрай тайзан дээрэ табигда...