Расширенный поиск  

Буряад уласай ​Захааминда Арьяа-Баала залархань

Арьяа-Баала бурханай айхабтар ехэ хүрэг бүтээгдэжэ, заха холын Захааминай хоймортохи суугаараа үндэр, домогоороо баян Санага нютагта заларха сагынь дүтэлжэ байна.

Түүхэеэ шэнэлэн түүрээхэнь

Сэлэнгэ аймагай Загустайн дасанай шэнэ Согшон дуган рамнайлагдаба

Буряад Уласай Загустайн дасанай Согшон дуган рамнайлагдана

Сэлэнгэ аймагта Загустайн дасанай Согшон дуганай рамнай үргэгдэжэ байна

​Буряад үхэрнай бусаагдаха гү?

Үндэһэн үүлтэр байгуулхын тулада Һасаранай Буладай хандаагүй ноёд һайд, ябаагүй газар үгы

Буряад уласта ​Хамбын үршөөлөөр хонидоо олошоруулна

Һая Сэлэнгэ аймагай Ноёхондо Хамба лама Дамба Аюшеевэй “Ниигэмэй отара” түсэлөөр хонид дамжуулагдаа

Буряад Уласай Сэлэнгэ аймагай Асын дасанда эмэй ургамал ургуулна

Буддын шажанай заншалта Сангха Буряадай эмшэ ламанарай хэрэглэдэг хоморой ногоо тарижа эхилээ

​Найдал түхөөһэн найман субарга

Алхана уулын үбэртэ найман субаргын рамнай үнгэрөө

​Юрэнхылэгшэдэ зорюулагдаа

Бүхы дасан дугануудай 652 тамиршан Буряадай эгээл дуратай барилдаанда хабаадаһан байн

​Джарун Хашорай субаргада бүгэдэ буряад хандибаа үргөө

Дүрбэн зүг, найман хизаар руу һайн һайханиие түхөөһэн Джарун Хашорай субаргын 100 жэлэй ойдо зорюулагдаһан нигүүлэсхы сэдьхэлэй марафондо 1 сая 848 мянган түхэриг суглараа

​Уран үгэдэ ульһатай

Нангин ехэ тахилтай Хамбын хүреэндэ, Дамба Даржаа Заяевай нэрэмжэтэ “Даши Чойнхорлин” гэһэн Буддын шажанай Ехэ һургуулида заншалта ёһоороо “Эхэ хэлэн – манай баялиг” урилдаан боложо үнгэрөө

​«Бэлигүүн толи» сударай шэнэ оршуулга

​Ивалгын дасанда Бандида хамба лама Дамба Аюшеев түрүүтэй Дамба-Даржаа Заяаевай нэрэмжэтэ буддын шажанай ехэ һургуулиин багшанар буряад уран зохёолой дээжэдэ оролсодог энэ ехэ сударые эхэ бэшэгһээнь мүнөөнэй буряад хэлэндэ оруулна

​Хамба лама Дамба Аюшеев: «Һайн һанаагаар, һайхан заяагаар»

Шэнэ жэлэй орохын үмэнэ XXIV Бандида Хамба лама Дамба Аюшеев заншалта ёһоороо сэтгүүлшэдтэй уулзаба

Буряад орондо "Бэлигэй толиин" шэнэ оршуулга дүрбэдэхиеэ тайлбарилагдана

Буряад арадай эрхим бэлигтэй түлөөлэгшэ, дооромбо лама Эрдэни Хайбзан Галшиевай суглуулан найруулһан һургаалнуудай гайхамшагта "Бэлигэй толи" согсолбориин шэнэ оршуулга мүнөөдэр дүрбэдэхиеэ тайлбарилагдажа байнхай

​Хамбын тарааһан хонид халюун тала бүрхөөнэ

Түүхын ехэ далай руу түргэдэн шэлжэжэ байгаа энэ жэлдэ Буряад һайхан орондомнай бүмбэр сагааншье, булай зохидхон бусад үнгын гурба-гурбан зуун хонидһоо бүридэһэн зургаан шэнэ һүрэг бии болоо

​«Хамбын хонид»

Бандида хамба лама Дамба Аюшеевэй социальна түсэлэй хэмжээн соо хэдэн олон нютаг һууринууд хонин һүрэгтэй болоо