Расширенный поиск  

​«Дулаан шэмэг»: дундаршагүй дүршэл

Хониной арһа элдэлгээр урилдаа Ородой Буддын шажантанай заншалта Сангха, Буряад Уласай Арадай уран бэлигэй түб ба Үндэһэнэй музей эмхидхээ

​«Эхэ хэлэн - манай баялиг» гэһэн буряад хэлээр мүрысөөндэ 700 һурагшад хабаадаа

Буряад хэлэнэй заншалта урилдаан Ивалгын дасанда 31-дэхиеэ үнгэрбэ

​Гансахан хэлэмнай гамнамаар хайратай

Буряад хэлэнэй саашанхи хуби заяан, хүгжэлтэтэйнь холбоотой эрид табигдаһан асуудалнуудаар энэ жэлэй габшагай һара эхилбэ

Түүхэ гэршэлһэн түүбэри

Ивалгын дасанай Дамба-Даржаа Заяевай нэрэмжэтэ «Даши Чойнхорлин» ехэ һургуулида Ивалгын «Хамбын Хүрээ» дасанай түүхын музей нээгдээ

Буряад уласай ​Захааминда Арьяа-Баала залархань

Арьяа-Баала бурханай айхабтар ехэ хүрэг бүтээгдэжэ, заха холын Захааминай хоймортохи суугаараа үндэр, домогоороо баян Санага нютагта заларха сагынь дүтэлжэ байна.

Түүхэеэ шэнэлэн түүрээхэнь

Сэлэнгэ аймагай Загустайн дасанай шэнэ Согшон дуган рамнайлагдаба

Буряад Уласай Загустайн дасанай Согшон дуган рамнайлагдана

Сэлэнгэ аймагта Загустайн дасанай Согшон дуганай рамнай үргэгдэжэ байна

​Буряад үхэрнай бусаагдаха гү?

Үндэһэн үүлтэр байгуулхын тулада Һасаранай Буладай хандаагүй ноёд һайд, ябаагүй газар үгы

Буряад уласта ​Хамбын үршөөлөөр хонидоо олошоруулна

Һая Сэлэнгэ аймагай Ноёхондо Хамба лама Дамба Аюшеевэй “Ниигэмэй отара” түсэлөөр хонид дамжуулагдаа

Буряад Уласай Сэлэнгэ аймагай Асын дасанда эмэй ургамал ургуулна

Буддын шажанай заншалта Сангха Буряадай эмшэ ламанарай хэрэглэдэг хоморой ногоо тарижа эхилээ

​Найдал түхөөһэн найман субарга

Алхана уулын үбэртэ найман субаргын рамнай үнгэрөө

​Юрэнхылэгшэдэ зорюулагдаа

Бүхы дасан дугануудай 652 тамиршан Буряадай эгээл дуратай барилдаанда хабаадаһан байн

​Джарун Хашорай субаргада бүгэдэ буряад хандибаа үргөө

Дүрбэн зүг, найман хизаар руу һайн һайханиие түхөөһэн Джарун Хашорай субаргын 100 жэлэй ойдо зорюулагдаһан нигүүлэсхы сэдьхэлэй марафондо 1 сая 848 мянган түхэриг суглараа

​Уран үгэдэ ульһатай

Нангин ехэ тахилтай Хамбын хүреэндэ, Дамба Даржаа Заяевай нэрэмжэтэ “Даши Чойнхорлин” гэһэн Буддын шажанай Ехэ һургуулида заншалта ёһоороо “Эхэ хэлэн – манай баялиг” урилдаан боложо үнгэрөө

​«Бэлигүүн толи» сударай шэнэ оршуулга

​Ивалгын дасанда Бандида хамба лама Дамба Аюшеев түрүүтэй Дамба-Даржаа Заяаевай нэрэмжэтэ буддын шажанай ехэ һургуулиин багшанар буряад уран зохёолой дээжэдэ оролсодог энэ ехэ сударые эхэ бэшэгһээнь мүнөөнэй буряад хэлэндэ оруулна