Расширенный поиск  

Дарима МАТХАНОВА: "Yхибүүдэйнгээ hайгаар үндэhэн соёлдоо ойртооб"

Зошод буудалай болон ресторанай шэглэлээр амжалтатай олзын хэрэг эрхилэгшэ, мэдээжэ эбээн тэдхэгшэ, буряад соёл болон һуралсалай «Амар мэндэ» түб байгуулагша, дүрбэн хүүгэдэй энэрхы эжы Дарима Матхановатай хэһэн хөөрэлдөө уншагшадтаа дурадханабди

​Уг удхыень хараадаа абая

Бүгэдэ буряадуудай “Алтаргана” болон Сурхарбаамнай дүтэлжэ, бэлэдхэл хаа-яанагүй эхилэнхэй. “Буряад үнэндөөшье” һанамжа, дурадхалнуудаа уншагшаднай эльгээнэ

​Сагаалганай баярта

Бандида хамба лама Дамба Аюшеев Сагаалганай үмэнэ заншалта ёһоороо сэтгүүлшэдтэй уулзаһан байна. Тиихэдээ гол түлэб хүдөөгэй байдал болон буряад хэлэ һэргээхэ талаар хэмжээнүүд дээрэ тогтоо

​Малай хэшэг: «Дулаан шэмэг»

Алексей Жилинэй гэрэл зурагАрадайнгаа арюун заншалнуудые һэргээжэ байһан энэ сагта үндэһэн ажалаа һэргээн хүгжөөхэ гээшэ бүри шухала болобо гэжэ Буддын шажанай заншалта Сангхын Бандида хамба лама Дамба Аюшеев 5 хушуу малаа үдхэжэ, ашаг шэмыень зүбөөр хэрэ...

​«Дулаан шэмэг»: дундаршагүй дүршэл

Алексей Жилинэй гэрэл зурагНоябриин 22-то Буряад Уласай Үндэһэнэй музейдэ хониной арһа элдэлгээр «Дулаан шэмэг» гэһэн урилдаан үнгэрбэ. Тэрэниие Ородой Буддын шажантанай заншалта Сангха, Буряад Уласай Арадай уран бэлигэй түб ба Үндэһэнэй музей эмхидхээ. Т...

​«Эхэ хэлэн - манай баялиг» гэһэн буряад хэлээр мүрысөөндэ 700 һурагшад хабаадаа

«Эхэ хэлэн - манай баялиг» гэһэн заншалта урилдаан Ивалгын дасанда октябриин 26-да 31-дэхиеэ үнгэрбэ. Тус хэмжээ ябуулга Д.Д. Заяевай нэрэмжэтэ Буддын шажанай “Даша Чойнхорлин” ехэ һургуулида 2014 оной июнь һараһаа һуралсалай жэлэй октябрьһаа май хүрэтэр....

​Гансахан хэлэмнай гамнамаар хайратай

Буряад хэлэнэй саашанхи хуби заяан, хүгжэлтэтэйнь холбоотой эрид табигдаһан асуудалнуудаар энэ жэлэй габшагай һара эхилбэ

Түүхэ гэршэлһэн түүбэри

Ивалгын дасанай Дамба-Даржаа Заяевай нэрэмжэтэ «Даши Чойнхорлин» ехэ һургуулида Ивалгын «Хамбын Хүрээ» дасанай түүхын музей нээгдээ

Буряад уласай ​Захааминда Арьяа-Баала залархань

Арьяа-Баала бурханай айхаб­тар ехэ хүрэг бүтээгдэжэ, заха холын Захааминай хоймор­тохи суугаараа үндэр, домогоороо баян Санага нютагта заларха сагынь дүтэлжэ байна. Ородой Холбоото Уласай Буддын шажантанай заншалта Сангхын тол­гойлогшо XXIV Бандида Хамба....

Түүхэеэ шэнэлэн түүрээхэнь

Сэлэнгэ аймагай Загустайн дасанай шэнэ Согшон дуган рамнайлагдаба

Буряад Уласай Загустайн дасанай Согшон дуган рамнайлагдана

Сэлэнгэ аймагта Загустайн дасанай Согшон дуганай рамнай үргэгдэжэ байна

​Буряад үхэрнай бусаагдаха гү?

Үндэһэн үүлтэр байгуулхын тулада Һасаранай Буладай хандаагүй ноёд һайд, ябаагүй газар үгы

Буряад уласта ​Хамбын үршөөлөөр хонидоо олошоруулна

Һая Сэлэнгэ аймагай Ноёхондо Хамба лама Дамба Аюшеевэй “Ниигэмэй отара” түсэлөөр хонид дамжуулагдаа

Буряад Уласай Сэлэнгэ аймагай Асын дасанда эмэй ургамал ургуулна

Буддын шажанай заншалта Сангха Буряадай эмшэ ламанарай хэрэглэдэг хоморой ногоо тарижа эхилээ

​Найдал түхөөһэн найман субарга

Даши-Доржо БОЛОТОВОЙ гэрэл зураг- Алханын найман субаргада мүргэхэдөө, Будда Шэгэмүниин ади­ста хүртэжэ байнабди гэжэ сэдьхэгты. Эдэ субаргануудай элшэ хүсэн аргагүй ехэ, - гэжэ Ородой Буддын шажантанай заншалта Сангхын Хамба лама Дамба Аюшеев августын 4-...