Расширенный поиск  

​«Бэлигүүн толи» сударай шэнэ оршуулга

Ивалгын дасанда Бандида хамба лама Дамба Аюшеев түрүүтэй Дамба-Даржаа Заяаевай нэрэмжэтэ буддын шажанай ехэ һургуулиин багшанар буряад уран зохёолой дээжэдэ оролсодог энэ ехэ сударые эхэ бэшэгһээнь мүнөөнэй буряад хэлэндэ оруул­на. Тиихэдээ Дамба хамба бү...

​Хамба лама Дамба Аюшеев: «Һайн һанаагаар, һайхан заяагаар»

Шэнэ жэлэй орохын үмэнэ XXIV Бандида Хамба лама Дамба Аюшеев заншалта ёһоороо сэтгүүлшэдтэй уулзаба

Буряад орондо "Бэлигэй толиин" шэнэ оршуулга дүрбэдэхиеэ тайлбарилагдана

Буряад арадай эрхим бэлигтэй түлөөлэгшэ, дооромбо лама Эрдэни Хайбзан Галшиевай суглуулан найруулһан һургаалнуудай гайхамшагта "Бэлигэй толи" согсолбориин шэнэ оршуулга мүнөөдэр дүрбэдэхиеэ тайлбарилагдажа байнхай. Энэ хэмжээ ябуулга Буддын шажанай Дамба-...

​Хамбын тарааһан хонид халюун тала бүрхөөнэ

Түүхын ехэ далай руу түргэдэн шэлжэжэ байгаа энэ жэлдэ Буряад һайхан орондомнай бүмбэр сагааншье, булай зохидхон бусад үнгын гурба-гурбан зуун хонидһоо бүридэһэн зургаан шэнэ һүрэг бии болоо

​«Хамбын хонид»

Бандида хамба лама Дамба Аюшеевэй социальна түсэлэй хэмжээн соо хэдэн олон нютаг һууринууд хонин һүрэгтэй болоо

Бэшүүр аймагай Харланай һургуулиин хүүгэд шалгарба

Ивалгын дасанда оршодог “Даша Чойнхорлин” гэһэн Буддын шажанай ехэ һургуулиин танхимда “Эхэ хэлэн – манай баялиг” гэһэн наадан үнгэргэгдэбэ

​Этигэлэй Хамба ламын найр

Ивалга аймагай Оронго нютагта Этигэл хамба ламын найр наадан заншалта ёһоороо боложо үнгэрбэ

Харланай үхибүүдэй халуун шунал

Майн 19-дэ Ивалгын дасанай ехэ һургуулида “Эхэ хэлэн – манай баялиг” гэжэ урилдаан 24-дэхи удаагаа эмхидхэгдэбэ. Һуралсалай жэлэй түгэсхэлэй үмэнэ үнгэрһэн энэ хэмжээ ябуулга Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман эбээн тэдхэһэн байна.Энэ ур...

Владимир Путинда зорюулагдаа

Апрелиин 22-то Улаан-Үдэдэ Ород гүрэниие толгойлжо ябагшадай һахюуһан болоһон Сагаан Дара эхэдэ зорюулагдаһан буряад барилдаагаар уласхоорондын мүрысөөн үнгэргэгдэбэ.

Буддын заншалта Сангхын Сугунды

Апрелиин 21-дэ Заншалта Сангхын Сугундын хурал үнгэрбэ.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов – Ивалгын дасанда

Үсэгэлдэр, февралиин 18-да, Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов XXIV дүгээр Бандида Хамба лама Дамба Аюшеевэй урилгаар Ивалгын дасан хүрэбэ.

Ивалгын дасанай оранжерейдэ «Һүниин хатан» гэһэн сэсэг һуулгаба

Москва хотодохи Түбэдэй гэрэй вице-президент Надежда Беркенгейм Буддын шажанай заншалта Сангхада һүниндөө сэсэглэдэг ургамал бэлэглэбэ.

Этигэлэй хамбын номнолой суглаан үнгэргэгдэхэ

Ородой Холбоото Уласай заншалта Буддын шажанай Сангхын түб болохо Ивалгын дасанда «Хамба лама Даши-Доржо Итигэловэй гайхамшаг үзэгдэл” гэһэн эрдэмэй уласхоорондын хуралдаан үнгэргэгдэхэнь.