Расширенный поиск  

​«Торгон замаар» тооһо бурьюулан...

Буряад Улас спортын талаар бүхэдэлхэйн түүхэдэ оробо. Юуб гэхэдэ, “Торгон зам” гэһэн уласхоорондын авто-урилдаанай зам нютагаймнай дэбисхэр дээгүүр гараа

​Буряад уласай үйлэдбэринүүд Азиин эдеэ хоолой «SIAL China 2019» үзэсхэлэндэ хабаадана

Жэл бүри Шанхай хотодо эмхидхэгдэдэг хэмжээ ябуулга худалдаа-наймаанай һалбарида ажал ябуулагшадай һонирхол татадаг

​Хүүгэднай Хитадта шалгараа

Хүүгэдэй уласхоорондын нааданууд Хитадай Үбэр Монголой Ордос хотодо үнгэрһэн долоон хоногто эмхидхэгдэбэ

"Түрэл хэлэндэ һургана бэшэ, миин лэ буряадаараа хөөрэлдэнэбди"

Шэнэхээн – Хитадта ажаһуугаа 7 мянгаад буряадуудай түбхинэһэн нютаг. Зуун жэлэй саана элинсэгүүдэйнгээ Эхэ нютагһаа бодожо ошоһон аха дүүнэрнай мал ажахыгаа эрхилэн, урданайнгаа ёһо заншал баримталан ажаһууһан зандаа. Тиимэһээл, минии һанахада, түрэлхи х...