Расширенный поиск  

​Хари гүрэнөөр гү, али Буряад орондоо амархада таатай гү?

Нютагаархиднай үнгэрэгшэ зундаа хаана амаржа, хүсэ орооб? Хари гүрэнөөр гү, али Буряад орондоо амархада таатай гү гэhэн асуудалда харюу бэдэржэ, хэдэн хүндэ хандабабди

Хитад гүрэнтэй хилын татабаригүй худалдаанай газарта Made in Buryatia дэлгүүр нээгдэхэ

Made in Buryatia дэлгүүрэй ажал ябуулгые Буряад Уласай экспортын түб эрхилхэ

​«Торгон замаар» тооһо бурьюулан...

Буряад Улас спортын талаар бүхэдэлхэйн түүхэдэ оробо. Юуб гэхэдэ, “Торгон зам” гэһэн уласхоорондын авто-урилдаанай зам нютагаймнай дэбисхэр дээгүүр гараа

​Буряад уласай үйлэдбэринүүд Азиин эдеэ хоолой «SIAL China 2019» үзэсхэлэндэ хабаадана

Жэл бүри Шанхай хотодо эмхидхэгдэдэг хэмжээ ябуулга худалдаа-наймаанай һалбарида ажал ябуулагшадай һонирхол татадаг

​Хүүгэднай Хитадта шалгараа

Хүүгэдэй уласхоорондын нааданууд Хитадай Үбэр Монголой Ордос хотодо үнгэрһэн долоон хоногто эмхидхэгдэбэ

"Түрэл хэлэндэ һургана бэшэ, миин лэ буряадаараа хөөрэлдэнэбди"

Шэнэхээн – Хитадта ажаһуугаа 7 мянгаад буряадуудай түбхинэһэн нютаг. Зуун жэлэй саана элинсэгүүдэйнгээ Эхэ нютагһаа бодожо ошоһон аха дүүнэрнай мал ажахыгаа эрхилэн, урданайнгаа ёһо заншал баримталан ажаһууһан зандаа. Тиимэһээл, минии һанахада, түрэлхи х...