Расширенный поиск  

​Семён Билтуев: «Хонишодые ходо дэмжэхэ хэрэгтэй»

Һүүлэй үедэ Буряад Уласта хони үсхэбэрилхэ ажал эршэтэйгээр ябуулагдана

​Хамбын тарааһан хонид халюун тала бүрхөөнэ

Түүхын ехэ далай руу түргэдэн шэлжэжэ байгаа энэ жэлдэ Буряад һайхан орондомнай бүмбэр сагааншье, булай зохидхон бусад үнгын гурба-гурбан зуун хонидһоо бүридэһэн зургаан шэнэ һүрэг бии болоо

Буряад Уласта үүлтэртэ малай шэнжэ элирүүлэгдэнэ

2018 оной эхилһэнһээ хойшо “Үүлтэр һайжаруулгын болон мэдээсэлэй уласай түб” хүдөө ажахынуудта адуу малай, хонидой, гахайнуудай үүлтэр һайжаруулха талаар эрдэм шэнжэлэлгын, мэдээсэлэй ажал ябуулна.

Тала бүрхөөмэ хонид

Сэлэнгэ аймагые Буряад Уластахи хонишодой ниислэл гэжэ нэрлээ һаа, алдуу болохогүй. Ушар юуб гэхэдэ, эндэмнай байгша оной майн нэгэнэй байдалаар 47 719 толгой хун сагаан хонид ондо һайн оробо. Тэдэнэй 28 155-иинь хурьгалмаар болоһон эхэ хонид. Гэхэ з...

Буряад үүлтэрэй хони олошоруулха

Апрелиин 24-дэ Бандида Хамба лама Дамба Аюшеевэй үргөөдэ Үбэр Байгалай хизаарай хүдөө ажахын сайд Михаил Кузьминов түрүүтэй бүлэг айлшад хүрөө. Тэдэ Ород гүрэнэй Буддын шажантанай заншалта Сангхын бэелүүлдэг “Ниигэмэй хонин һүрэг” гэһэн түсэлтэй танилсаха...

Хониной үйлэдбэридэ - гол анхарал

Хони мал үсхэбэрилгын гол хүгжэлтэ хониной мяха үйлэдбэрилэн болбосоролгоһоо дулдыдана. Тиимэһээ Зэдын малшад хониной мяха буйлуулгын цех байгуулга хүлеэн тодожо абаа бшуу.