Расширенный поиск  

​Буряад уласта олониитын хангалгын байгууламжа хүгжөөлгэдэ 422 сая түхэриг һомологдоо

2018 ондо Буряад уласай аймагуудта 422 сая түхэригэй тэдхэмжэ үзүүлэгдээ

Буряад Уласай зарим хүдөө нютагуудта барилга ябуулха талаар асуудалнуудые шиидхэхэ хэрэгтэй

2021 онһоо хойшо барилга гү, али һэльбэн шэнэдхэлгэ хэхэ обьектнүүдэй ЕГРН бүридэлдэ мэдээсэлгүй байгаа һаань, зүбшөөл үгтэхэгүй

Түрэл нютагтаа түрүү нэрэтэй

Барай дабааниие гаталха¬тай сасуу Гунга Чимитовэй “Тоонто нютаг” һанагдаад, сэдьхэл жэгнэһэн мэдэрэл түрэдэг. Түрэһэн нютагаа хүрэжэ ябаһанай тэмдэг – зүрхэн шангаар сохилоод, “түг-түг” гэхэнь хажуудам һууһан Оксанадашье дуулдаһан шэнги...

Нютагаа болбосон түхэлтэй болгоно

Хори аймагай һуурин, тосхонуудай ажаһуугшад эдэбхитэй ажал ябуулна. Тиигэжэ тэндэ олон зон ТОС-уудай ажалда хам оролсожо, оршон тойронхи байдалаа һайжаруулна.

Хуралай дарга Захааминаар ябажа ерээ

Үнгэрһэн долооной эсэстэ Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Цырен-Даша Доржиев ажалай хэрэгээр Заха­амин аймагаар ябаха үедөө Санага нютаг морилжо, һээр шаалгаар хизаар можонууд хоорондын мүрысөө эмхидхэг­шэдые, энэ хэмжээ ябуулгада хабаадагшадые урм...