Расширенный поиск  

​Хүдөөгэй тамирай нааданууд

Кабанскын аймагай команда уласай үбэлэй хүдөөгэй тамирай наадануудта дахяад илажа, гол шанда - УАЗ унаада хүртэбэ

​Буряад Уласта үбэлэй хүдөөгэй тамирай наадануудта Кабанск аймаг түрүүлбэ

Илаһан команда «УАЗ» түхэлэй машина - шанда хүртэбэ

Хүдөөгэй спортын нааданууд Мухар-Шэбэртэ үнгэргэгдэхэ

Буряад Уласай хүдөөгэй үбэлэй спортын нааданууд Мухар-Шэбэр аймагта мартын 1-4-эй үдэрнүүдтэ үнгэргэгдэхөөр хараалагдана. Эндэ түрүү һуури эзэлһэн хүдөөгэй аймаг автомашинада хүртэхэ юм.